Bulgarian Bible

Числа 6

Числа

Index

Глава 7

1

 И когато Моисей свърши поставянето на скинията и помаза и свети я с всичките й принадлежности, и олтара с всичките му прибори, и ги помаза и ги освети, 

2

 тогава Израилевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и поставени главни надзиратели при преброяването, донесоха принос; 

3

 и поставиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама първенци, и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията. 

4

 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: 

5

 Приеми тия неща от тях, и нека служат за вършенето работата на шатъра за срещане; и дай ги на левитите, на всекиго според работата му. 

6

 И тъй, Моисей взе колите и воловете и ги даде на лавитите; 

7

 двете коли и четирите вола даде на гирсонците, според работата им; 

8

 и четирите коли и осемте вола даде на на мерарийските синове, според работата им, под надзора на Итамара, син на свещеника Аарона. 

9

 А на каатците не даде; защото тяхната работа в светилището беше до носят на рамена. 

10

 И в деня, когато олтарът биде помазан, първенците принесоха за освещаването му; и първенците принесоха приносите си пред олтара. 

11

 И Господ рече на Моисея: Нека принасят приносите си за освещаването на олтара по един първенец на ден. 

12

 И тоя, който принесе приноса си на първия ден, беше Наасон, Аминадавовият син, от Юдовото племе; 

13

 и приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебния принос; 

14

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

15

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

16

 един козел в принос за грях; 

17

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасона, Аминадавовият син. 

18

 На втория ден принесе Натанаил, Суаровият син, първенецът на Исахаровото племе ; 

19

 и за приноса си принесе едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 

20

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

21

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

22

 един козел в принос за грях; и един козел в принос за грях; 

23

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаила, Суаровият син. 

24

 На третия ден принесе първенецът на завулонците, Елиав, Хелоновият син. 

25

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 

26

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

27

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

28

 един козел в принос за грях; 

29

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиава, Хелоновият син. 

30

 На четвъртия ден принесе Елисур, Седиуровият син, първенецът на рувимците. 

31

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 

32

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

33

 един, юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

34

 един козел в принос за грях; 

35

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисура, Седиуровият син. 

36

 На петия ден принесе първенецът на симеонците, Селумиил, Сурисадаевият син. 

37

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено; с дървено масло, за хлебен принос 

38

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

39

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

40

 един козел в принос за грях; 

41

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Селумиила, Сурисадаевият син. 

42

 На шестия ден принесе първенецът на гадците, Елиасаф, Деуиловият син. 

43

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 

44

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

45

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

46

 един козел в принос за грях; 

47

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасафа, Деуиловият син. 

48

 На седмия ден принесе първенецът на ефремците, Елисама, Амиудовият син. 

49

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 

50

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

51

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

52

 един козел в принос за грях; 

53

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисама, Амиудовият син. 

54

 На осмия ден принесе първенецът на манасийците, Гамалиил, Федасуровият син. 

55

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 

56

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

57

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

58

 един козел в принос за грях; 

59

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалиила, Федасуровият син. 

60

 На деветия ден принесе първенецът на вениаминците, Авидан, Гедеониевият син. 

61

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 

62

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

63

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

64

 един козел в принос за грях; 

65

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидана, Гедеониевият син. 

66

 На десетия ден принесе първенецът на данците, Ахиезер, Амисадаевият син. 

67

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 

68

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

69

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

70

 един козел в принос за грях; 

71

 и за примирителна жертва две вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезера, Амисадаевият син. 

72

 На единадесетия ден принесе първенецът на асирците, Фагеил, Охрановият син. 

73

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 

74

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

75

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

76

 един козел в принос за грях; 

77

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Фагеил, Охрановият син. 

78

 На дванадесетия ден принесе първенецът на нефталимците, Ахирей, Енановият син. 

79

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли : един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 

80

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян; 

81

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 

82

 един козел в принос за грях; 

83

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахирея, Енановият син. 

84

 Тия бяха приносите от Израилевите първенци за освещаването на олтара в деня, когато биде помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни темянника; 

85

 всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикли ; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли ; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли , според сикъла на светилището; 

86

 дванадесет златни темянника пълни с темян; (всеки темянник беше от десет сикли , според сикъла на светилището; всичкото злато на темянниците беше сто и двадесет сикли ); 

87

 всичкият добитък за всеизгаряне беше дванадесет юнеца, дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в принос за грях; 

88

 и всичкият добитък за примирителна жертва беше двадесет и четири юнеца, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни агнета. Така стана освещаването на олтара, след като биде помазан. 

89

 И когато влезе Моисей в шатъра за срещане, за да говори с Бога , тогава чу гласа; който му говореше отгоре на умилостивилището, което беше върху ковчега за плочите на свидетелството между двата херувима; и говореше му. 

Числа 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: