Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Matthew 21

Matthew

Return to Index

Chapter 22

1

kai apokriqeiV o ihsouV palin eipen autoiV en parabolaiV legwn

2

wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei ostiV epoihsen gamouV tw uiw autou

3

kai apesteilen touV doulouV autou kalesai touV keklhmenouV eiV touV gamouV kai ouk hqelon elqein

4

palin apesteilen allouV doulouV legwn eipate toiV keklhmenoiV idou to ariston mou htoimasa oi tauroi mou kai ta sitista tequmena kai panta etoima deute eiV touV gamouV

5

oi de amelhsanteV aphlqon o men eiV ton idion agron o de eiV thn emporian autou

6

oi de loipoi krathsanteV touV doulouV autou ubrisan kai apekteinan

7

akousaV de o basileuV wrgisqh kai pemyaV ta strateumata autou apwlesen touV foneiV ekeinouV kai thn polin autwn eneprhsen

8

tote legei toiV douloiV autou o men gamoV etoimoV estin oi de keklhmenoi ouk hsan axioi

9

poreuesqe oun epi taV diexodouV twn odwn kai osouV an eurhte kalesate eiV touV gamouV

10

kai exelqonteV oi douloi ekeinoi eiV taV odouV sunhgagon pantaV osouV euron ponhrouV te kai agaqouV kai eplhsqh o gamoV anakeimenwn

11

eiselqwn de o basileuV qeasasqai touV anakeimenouV eiden ekei anqrwpon ouk endedumenon enduma gamou

12

kai legei autw etaire pwV eishlqeV wde mh ecwn enduma gamou o de efimwqh

13

tote eipen o basileuV toiV diakonoiV dhsanteV autou podaV kai ceiraV arate auton kai ekbalete eiV to skotoV to exwteron ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

14

polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi

15

tote poreuqenteV oi farisaioi sumboulion elabon opwV auton pagideuswsin en logw

16

kai apostellousin autw touV maqhtaV autwn meta twn hrwdianwn legonteV didaskale oidamen oti alhqhV ei kai thn odon tou qeou en alhqeia didaskeiV kai ou melei soi peri oudenoV ou gar blepeiV eiV proswpon anqrwpwn

17

eipe oun hmin ti soi dokei exestin dounai khnson kaisari h ou

18

gnouV de o ihsouV thn ponhrian autwn eipen ti me peirazete upokritai

19

epideixate moi to nomisma tou khnsou oi de proshnegkan autw dhnarion

20

kai legei autoiV tinoV h eikwn auth kai h epigrafh

21

legousin autw kaisaroV tote legei autoiV apodote oun ta kaisaroV kaisari kai ta tou qeou tw qew

22

kai akousanteV eqaumasan kai afenteV auton aphlqon

23

en ekeinh th hmera proshlqon autw saddoukaioi oi legonteV mh einai anastasin kai ephrwthsan auton

24

legonteV didaskale mwshV eipen ean tiV apoqanh mh ecwn tekna epigambreusei o adelfoV autou thn gunaika autou kai anasthsei sperma tw adelfw autou

25

hsan de par hmin epta adelfoi kai o prwtoV gamhsaV eteleuthsen kai mh ecwn sperma afhken thn gunaika autou tw adelfw autou

26

omoiwV kai o deuteroV kai o tritoV ewV twn epta

27

usteron de pantwn apeqanen kai h gunh

28

en th oun anastasei tinoV twn epta estai gunh panteV gar escon authn

29

apokriqeiV de o ihsouV eipen autoiV planasqe mh eidoteV taV grafaV mhde thn dunamin tou qeou

30

en gar th anastasei oute gamousin oute ekgamizontai all wV aggeloi tou qeou en ouranw eisin

31

peri de thV anastasewV twn nekrwn ouk anegnwte to rhqen umin upo tou qeou legontoV

32

egw eimi o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb ouk estin o qeoV qeoV nekrwn alla zwntwn

33

kai akousanteV oi ocloi exeplhssonto epi th didach autou

34

oi de farisaioi akousanteV oti efimwsen touV saddoukaiouV sunhcqhsan epi to auto

35

kai ephrwthsen eiV ex autwn nomikoV peirazwn auton kai legwn

36

didaskale poia entolh megalh en tw nomw

37

o de ihsouV eipen autw agaphseiV kurion ton qeon sou en olh th kardia sou kai en olh th yuch sou kai en olh th dianoia sou

38

auth estin prwth kai megalh entolh

39

deutera de omoia auth agaphseiV ton plhsion sou wV seauton

40

en tautaiV taiV dusin entolaiV oloV o nomoV kai oi profhtai kremantai

41

sunhgmenwn de twn farisaiwn ephrwthsen autouV o ihsouV

42

legwn ti umin dokei peri tou cristou tinoV uioV estin legousin autw tou dabid

43

legei autoiV pwV oun dabid en pneumati kurion auton kalei legwn

44

eipen o kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

45

ei oun dabid kalei auton kurion pwV uioV autou estin

46

kai oudeiV edunato autw apokriqhnai logon oude etolmhsen tiV ap ekeinhV thV hmeraV eperwthsai auton ouketi

Matthew 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: