Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Mark 14

Mark

Return to Index

Chapter 15

1

kai euqewV epi to prwi sumboulion poihsanteV oi arciereiV meta twn presbuterwn kai grammatewn kai olon to sunedrion dhsanteV ton ihsoun aphnegkan kai paredwkan tw pilatw

2

kai ephrwthsen auton o pilatoV su ei o basileuV twn ioudaiwn o de apokriqeiV eipen autw su legeiV

3

kai kathgoroun autou oi arciereiV polla

4

o de pilatoV palin ephrwthsen auton legwn ouk apokrinh ouden ide posa sou katamarturousin

5

o de ihsouV ouketi ouden apekriqh wste qaumazein ton pilaton

6

kata de eorthn apeluen autoiV ena desmion onper htounto

7

hn de o legomenoV barabbaV meta twn sustasiastwn dedemenoV oitineV en th stasei fonon pepoihkeisan

8

kai anabohsaV o ocloV hrxato aiteisqai kaqwV aei epoiei autoiV

9

o de pilatoV apekriqh autoiV legwn qelete apolusw umin ton basilea twn ioudaiwn

10

eginwsken gar oti dia fqonon paradedwkeisan auton oi arciereiV

11

oi de arciereiV aneseisan ton oclon ina mallon ton barabban apolush autoiV

12

o de pilatoV apokriqeiV palin eipen autoiV ti oun qelete poihsw on legete basilea twn ioudaiwn

13

oi de palin ekraxan staurwson auton

14

o de pilatoV elegen autoiV ti gar kakon epoihsen oi de perissoterwV ekraxan staurwson auton

15

o de pilatoV boulomenoV tw oclw to ikanon poihsai apelusen autoiV ton barabban kai paredwken ton ihsoun fragellwsaV ina staurwqh

16

oi de stratiwtai aphgagon auton esw thV aulhV o estin praitwrion kai sugkalousin olhn thn speiran

17

kai enduousin auton porfuran kai peritiqeasin autw plexanteV akanqinon stefanon

18

kai hrxanto aspazesqai auton caire basileu twn ioudaiwn

19

kai etupton autou thn kefalhn kalamw kai eneptuon autw kai tiqenteV ta gonata prosekunoun autw

20

kai ote enepaixan autw exedusan auton thn porfuran kai enedusan auton ta imatia ta idia kai exagousin auton ina staurwswsin auton

21

kai aggareuousin paragonta tina simwna kurhnaion ercomenon ap agrou ton patera alexandrou kai roufou ina arh ton stauron autou

22

kai ferousin auton epi golgoqa topon o estin meqermhneuomenon kraniou topoV

23

kai edidoun autw piein esmurnismenon oinon o de ouk elaben

24

kai staurwsanteV auton diemerizon ta imatia autou ballonteV klhron ep auta tiV ti arh

25

hn de wra trith kai estaurwsan auton

26

kai hn h epigrafh thV aitiaV autou epigegrammenh o basileuV twn ioudaiwn

27

kai sun autw staurousin duo lhstaV ena ek dexiwn kai ena ex euwnumwn autou

28

kai eplhrwqh h grafh h legousa kai meta anomwn elogisqh

29

kai oi paraporeuomenoi eblasfhmoun auton kinounteV taV kefalaV autwn kai legonteV oua o kataluwn ton naon kai en trisin hmeraiV oikodomwn

30

swson seauton kai kataba apo tou staurou

31

omoiwV de kai oi arciereiV empaizonteV proV allhlouV meta twn grammatewn elegon allouV eswsen eauton ou dunatai swsai

32

o cristoV o basileuV tou israhl katabatw nun apo tou staurou ina idwmen kai pisteuswmen kai oi sunestaurwmenoi autw wneidizon auton

33

genomenhV de wraV ekthV skotoV egeneto ef olhn thn ghn ewV wraV ennathV

34

kai th wra th ennath ebohsen o ihsouV fwnh megalh legwn elwi elwi lamma sabacqani o estin meqermhneuomenon o qeoV mou o qeoV mou eiV ti me egkatelipeV

35

kai tineV twn paresthkotwn akousanteV elegon idou hlian fwnei

36

dramwn de eiV kai gemisaV spoggon oxouV periqeiV te kalamw epotizen auton legwn afete idwmen ei ercetai hliaV kaqelein auton

37

o de ihsouV afeiV fwnhn megalhn exepneusen

38

kai to katapetasma tou naou escisqh eiV duo apo anwqen ewV katw

39

idwn de o kenturiwn o paresthkwV ex enantiaV autou oti outwV kraxaV exepneusen eipen alhqwV o anqrwpoV outoV uioV hn qeou

40

hsan de kai gunaikeV apo makroqen qewrousai en aiV hn kai maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou tou mikrou kai iwsh mhthr kai salwmh

41

ai kai ote hn en th galilaia hkolouqoun autw kai dihkonoun autw kai allai pollai ai sunanabasai autw eiV ierosoluma

42

kai hdh oyiaV genomenhV epei hn paraskeuh o estin prosabbaton

43

hlqen iwshf o apo arimaqaiaV euschmwn bouleuthV oV kai autoV hn prosdecomenoV thn basileian tou qeou tolmhsaV eishlqen proV pilaton kai hthsato to swma tou ihsou

44

o de pilatoV eqaumasen ei hdh teqnhken kai proskalesamenoV ton kenturiwna ephrwthsen auton ei palai apeqanen

45

kai gnouV apo tou kenturiwnoV edwrhsato to swma tw iwshf

46

kai agorasaV sindona kai kaqelwn auton eneilhsen th sindoni kai kateqhken auton en mnhmeiw o hn lelatomhmenon ek petraV kai prosekulisen liqon epi thn quran tou mnhmeiou

47

h de maria h magdalhnh kai maria iwsh eqewroun pou tiqetai

Mark 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: