Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Luke 13

Luke

Return to Index

Chapter 14

1

kai egeneto en tw elqein auton eiV oikon tinoV twn arcontwn twn farisaiwn sabbatw fagein arton kai autoi hsan parathroumenoi auton

2

kai idou anqrwpoV tiV hn udrwpikoV emprosqen autou

3

kai apokriqeiV o ihsouV eipen proV touV nomikouV kai farisaiouV legwn ei exestin tw sabbatw qerapeuein

4

oi de hsucasan kai epilabomenoV iasato auton kai apelusen

5

kai apokriqeiV proV autouV eipen tinoV umwn onoV h bouV eiV frear empeseitai kai ouk euqewV anaspasei auton en th hmera tou sabbatou

6

kai ouk iscusan antapokriqhnai autw proV tauta

7

elegen de proV touV keklhmenouV parabolhn epecwn pwV taV prwtoklisiaV exelegonto legwn proV autouV

8

otan klhqhV upo tinoV eiV gamouV mh katakliqhV eiV thn prwtoklisian mhpote entimoteroV sou h keklhmenoV up autou

9

kai elqwn o se kai auton kalesaV erei soi doV toutw topon kai tote arxh met aiscunhV ton escaton topon katecein

10

all otan klhqhV poreuqeiV anapeson eiV ton escaton topon ina otan elqh o keklhkwV se eiph soi file prosanabhqi anwteron tote estai soi doxa enwpion twn sunanakeimenwn soi

11

oti paV o uywn eauton tapeinwqhsetai kai o tapeinwn eauton uywqhsetai

12

elegen de kai tw keklhkoti auton otan poihV ariston h deipnon mh fwnei touV filouV sou mhde touV adelfouV sou mhde touV suggeneiV sou mhde geitonaV plousiouV mhpote kai autoi se antikaleswsin kai genhtai soi antapodoma

13

all otan poihV dochn kalei ptwcouV anaphrouV cwlouV tuflouV

14

kai makarioV esh oti ouk ecousin antapodounai soi antapodoqhsetai gar soi en th anastasei twn dikaiwn

15

akousaV de tiV twn sunanakeimenwn tauta eipen autw makarioV oV fagetai arton en th basileia tou qeou

16

o de eipen autw anqrwpoV tiV epoihsen deipnon mega kai ekalesen pollouV

17

kai apesteilen ton doulon autou th wra tou deipnou eipein toiV keklhmenoiV ercesqe oti hdh etoima estin panta

18

kai hrxanto apo miaV paraiteisqai panteV o prwtoV eipen autw agron hgorasa kai ecw anagkhn exelqein kai idein auton erwtw se ece me parhthmenon

19

kai eteroV eipen zeugh bown hgorasa pente kai poreuomai dokimasai auta erwtw se ece me parhthmenon

20

kai eteroV eipen gunaika eghma kai dia touto ou dunamai elqein

21

kai paragenomenoV o douloV ekeinoV aphggeilen tw kuriw autou tauta tote orgisqeiV o oikodespothV eipen tw doulw autou exelqe tacewV eiV taV plateiaV kai rumaV thV polewV kai touV ptwcouV kai anaphrouV kai cwlouV kai tuflouV eisagage wde

22

kai eipen o douloV kurie gegonen wV epetaxaV kai eti topoV estin

23

kai eipen o kurioV proV ton doulon exelqe eiV taV odouV kai fragmouV kai anagkason eiselqein ina gemisqh o oikoV mou

24

legw gar umin oti oudeiV twn andrwn ekeinwn twn keklhmenwn geusetai mou tou deipnou

25

suneporeuonto de autw ocloi polloi kai strafeiV eipen proV autouV

26

ei tiV ercetai proV me kai ou misei ton patera eautou kai thn mhtera kai thn gunaika kai ta tekna kai touV adelfouV kai taV adelfaV eti de kai thn eautou yuchn ou dunatai mou maqhthV einai

27

kai ostiV ou bastazei ton stauron autou kai ercetai opisw mou ou dunatai mou einai maqhthV

28

tiV gar ex umwn qelwn purgon oikodomhsai ouci prwton kaqisaV yhfizei thn dapanhn ei ecei ta proV apartismon

29

ina mhpote qentoV autou qemelion kai mh iscuontoV ektelesai panteV oi qewrounteV arxwntai empaizein autw

30

legonteV oti outoV o anqrwpoV hrxato oikodomein kai ouk iscusen ektelesai

31

h tiV basileuV poreuomenoV sumbalein eterw basilei eiV polemon ouci kaqisaV prwton bouleuetai ei dunatoV estin en deka ciliasin apanthsai tw meta eikosi ciliadwn ercomenw ep auton

32

ei de mhge eti autou porrw ontoV presbeian aposteilaV erwta ta proV eirhnhn

33

outwV oun paV ex umwn oV ouk apotassetai pasin toiV eautou uparcousin ou dunatai mou einai maqhthV

34

kalon to alaV ean de to alaV mwranqh en tini artuqhsetai

35

oute eiV ghn oute eiV koprian euqeton estin exw ballousin auto o ecwn wta akouein akouetw

Luke 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: