Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Luke 18

Luke

Return to Index

Chapter 19

1

kai eiselqwn dihrceto thn iericw

2

kai idou anhr onomati kaloumenoV zakcaioV kai autoV hn arcitelwnhV kai outoV hn plousioV

3

kai ezhtei idein ton ihsoun tiV estin kai ouk hdunato apo tou oclou oti th hlikia mikroV hn

4

kai prodramwn emprosqen anebh epi sukomwraian ina idh auton oti di ekeinhV hmellen diercesqai

5

kai wV hlqen epi ton topon anableyaV o ihsouV eiden auton kai eipen proV auton zakcaie speusaV katabhqi shmeron gar en tw oikw sou dei me meinai

6

kai speusaV katebh kai upedexato auton cairwn

7

kai idonteV apanteV diegogguzon legonteV oti para amartwlw andri eishlqen katalusai

8

staqeiV de zakcaioV eipen proV ton kurion idou ta hmish twn uparcontwn mou kurie didwmi toiV ptwcoiV kai ei tinoV ti esukofanthsa apodidwmi tetraploun

9

eipen de proV auton o ihsouV oti shmeron swthria tw oikw toutw egeneto kaqoti kai autoV uioV abraam estin

10

hlqen gar o uioV tou anqrwpou zhthsai kai swsai to apolwloV

11

akouontwn de autwn tauta prosqeiV eipen parabolhn dia to egguV auton einai ierousalhm kai dokein autouV oti paracrhma mellei h basileia tou qeou anafainesqai

12

eipen oun anqrwpoV tiV eugenhV eporeuqh eiV cwran makran labein eautw basileian kai upostreyai

13

kalesaV de deka doulouV eautou edwken autoiV deka mnaV kai eipen proV autouV pragmateusasqe ewV ercomai

14

oi de politai autou emisoun auton kai apesteilan presbeian opisw autou legonteV ou qelomen touton basileusai ef hmaV

15

kai egeneto en tw epanelqein auton labonta thn basileian kai eipen fwnhqhnai autw touV doulouV toutouV oiV edwken to argurion ina gnw tiV ti diepragmateusato

16

paregeneto de o prwtoV legwn kurie h mna sou proseirgasato deka mnaV

17

kai eipen autw eu agaqe doule oti en elacistw pistoV egenou isqi exousian ecwn epanw deka polewn

18

kai hlqen o deuteroV legwn kurie h mna sou epoihsen pente mnaV

19

eipen de kai toutw kai su ginou epanw pente polewn

20

kai eteroV hlqen legwn kurie idou h mna sou hn eicon apokeimenhn en soudariw

21

efoboumhn gar se oti anqrwpoV austhroV ei aireiV o ouk eqhkaV kai qerizeiV o ouk espeiraV

22

legei de autw ek tou stomatoV sou krinw se ponhre doule hdeiV oti egw anqrwpoV austhroV eimi airwn o ouk eqhka kai qerizwn o ouk espeira

23

kai diati ouk edwkaV to argurion mou epi thn trapezan kai egw elqwn sun tokw an epraxa auto

24

kai toiV parestwsin eipen arate ap autou thn mnan kai dote tw taV deka mnaV econti

25

kai eipon autw kurie ecei deka mnaV

26

legw gar umin oti panti tw econti doqhsetai apo de tou mh econtoV kai o ecei arqhsetai ap autou

27

plhn touV ecqrouV mou ekeinouV touV mh qelhsantaV me basileusai ep autouV agagete wde kai katasfaxate emprosqen mou

28

kai eipwn tauta eporeueto emprosqen anabainwn eiV ierosoluma

29

kai egeneto wV hggisen eiV bhqfagh kai bhqanian proV to oroV to kaloumenon elaiwn apesteilen duo twn maqhtwn autou

30

eipwn upagete eiV thn katenanti kwmhn en h eisporeuomenoi eurhsete pwlon dedemenon ef on oudeiV pwpote anqrwpwn ekaqisen lusanteV auton agagete

31

kai ean tiV umaV erwta diati luete outwV ereite autw oti o kurioV autou creian ecei

32

apelqonteV de oi apestalmenoi euron kaqwV eipen autoiV

33

luontwn de autwn ton pwlon eipon oi kurioi autou proV autouV ti luete ton pwlon

34

oi de eipon o kurioV autou creian ecei

35

kai hgagon auton proV ton ihsoun kai epirriyanteV eautwn ta imatia epi ton pwlon epebibasan ton ihsoun

36

poreuomenou de autou upestrwnnuon ta imatia autwn en th odw

37

eggizontoV de autou hdh proV th katabasei tou orouV twn elaiwn hrxanto apan to plhqoV twn maqhtwn caironteV ainein ton qeon fwnh megalh peri paswn wn eidon dunamewn

38

legonteV euloghmenoV o ercomenoV basileuV en onomati kuriou eirhnh en ouranw kai doxa en uyistoiV

39

kai tineV twn farisaiwn apo tou oclou eipon proV auton didaskale epitimhson toiV maqhtaiV sou

40

kai apokriqeiV eipen autoiV legw umin oti ean outoi siwphswsin oi liqoi kekraxontai

41

kai wV hggisen idwn thn polin eklausen ep auth

42

legwn oti ei egnwV kai su kai ge en th hmera sou tauth ta proV eirhnhn sou nun de ekrubh apo ofqalmwn sou

43

oti hxousin hmerai epi se kai peribalousin oi ecqroi sou caraka soi kai perikuklwsousin se kai sunexousin se pantoqen

44

kai edafiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk afhsousin en soi liqon epi liqw anq wn ouk egnwV ton kairon thV episkophV sou

45

kai eiselqwn eiV to ieron hrxato ekballein touV pwlountaV en autw kai agorazontaV

46

legwn autoiV gegraptai o oikoV mou oikoV proseuchV estin umeiV de auton epoihsate sphlaion lhstwn

47

kai hn didaskwn to kaq hmeran en tw ierw oi de arciereiV kai oi grammateiV ezhtoun auton apolesai kai oi prwtoi tou laou

48

kai ouc euriskon to ti poihswsin o laoV gar apaV exekremato autou akouwn

Luke 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: