Greek New Testament (Stephanus - 1550)

John 5

John

Return to Index

Chapter 6

1

meta tauta aphlqen o ihsouV peran thV qalasshV thV galilaiaV thV tiberiadoV

2

kai hkolouqei autw ocloV poluV oti ewrwn autou ta shmeia a epoiei epi twn asqenountwn

3

anhlqen de eiV to oroV o ihsouV kai ekei ekaqhto meta twn maqhtwn autou

4

hn de egguV to pasca h eorth twn ioudaiwn

5

eparaV oun o ihsouV touV ofqalmouV kai qeasamenoV oti poluV ocloV ercetai proV auton legei proV ton filippon poqen agorasomen artouV ina fagwsin outoi

6

touto de elegen peirazwn auton autoV gar hdei ti emellen poiein

7

apekriqh autw filippoV diakosiwn dhnariwn artoi ouk arkousin autoiV ina ekastoV autwn bracu ti labh

8

legei autw eiV ek twn maqhtwn autou andreaV o adelfoV simwnoV petrou

9

estin paidarion en wde o ecei pente artouV kriqinouV kai duo oyaria alla tauta ti estin eiV tosoutouV

10

eipen de o ihsouV poihsate touV anqrwpouV anapesein hn de cortoV poluV en tw topw anepeson oun oi andreV ton ariqmon wsei pentakiscilioi

11

elaben de touV artouV o ihsouV kai eucaristhsaV diedwken toiV maqhtaiV oi de maqhtai toiV anakeimenoiV omoiwV kai ek twn oyariwn oson hqelon

12

wV de eneplhsqhsan legei toiV maqhtaiV autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mh ti apolhtai

13

sunhgagon oun kai egemisan dwdeka kofinouV klasmatwn ek twn pente artwn twn kriqinwn a eperisseusen toiV bebrwkosin

14

oi oun anqrwpoi idonteV o epoihsen shmeion o ihsouV elegon oti outoV estin alhqwV o profhthV o ercomenoV eiV ton kosmon

15

ihsouV oun gnouV oti mellousin ercesqai kai arpazein auton ina poihswsin auton basilea anecwrhsen palin eiV to oroV autoV monoV

16

wV de oyia egeneto katebhsan oi maqhtai autou epi thn qalassan

17

kai embanteV eiV to ploion hrconto peran thV qalasshV eiV kapernaoum kai skotia hdh egegonei kai ouk elhluqei proV autouV o ihsouV

18

h te qalassa anemou megalou pneontoV dihgeireto

19

elhlakoteV oun wV stadiouV eikosipente h triakonta qewrousin ton ihsoun peripatounta epi thV qalasshV kai egguV tou ploiou ginomenon kai efobhqhsan

20

o de legei autoiV egw eimi mh fobeisqe

21

hqelon oun labein auton eiV to ploion kai euqewV to ploion egeneto epi thV ghV eiV hn uphgon

22

th epaurion o ocloV o esthkwV peran thV qalasshV idwn oti ploiarion allo ouk hn ekei ei mh en ekeino eiV o enebhsan oi maqhtai autou kai oti ou suneishlqen toiV maqhtaiV autou o ihsouV eiV to ploiarion alla monoi oi maqhtai autou aphlqon

23

alla de hlqen ploiaria ek tiberiadoV egguV tou topou opou efagon ton arton eucaristhsantoV tou kuriou

24

ote oun eiden o ocloV oti ihsouV ouk estin ekei oude oi maqhtai autou enebhsan kai autoi eiV ta ploia kai hlqon eiV kapernaoum zhtounteV ton ihsoun

25

kai euronteV auton peran thV qalasshV eipon autw rabbi pote wde gegonaV

26

apekriqh autoiV o ihsouV kai eipen amhn amhn legw umin zhteite me ouc oti eidete shmeia all oti efagete ek twn artwn kai ecortasqhte

27

ergazesqe mh thn brwsin thn apollumenhn alla thn brwsin thn menousan eiV zwhn aiwnion hn o uioV tou anqrwpou umin dwsei touton gar o pathr esfragisen o qeoV

28

eipon oun proV auton ti poioumen ina ergazwmeqa ta erga tou qeou

29

apekriqh o ihsouV kai eipen autoiV touto estin to ergon tou qeou ina pisteushte eiV on apesteilen ekeinoV

30

eipon oun autw ti oun poieiV su shmeion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti ergazh

31

oi patereV hmwn to manna efagon en th erhmw kaqwV estin gegrammenon arton ek tou ouranou edwken autoiV fagein

32

eipen oun autoiV o ihsouV amhn amhn legw umin ou mwshV dedwken umin ton arton ek tou ouranou all o pathr mou didwsin umin ton arton ek tou ouranou ton alhqinon

33

o gar artoV tou qeou estin o katabainwn ek tou ouranou kai zwhn didouV tw kosmw

34

eipon oun proV auton kurie pantote doV hmin ton arton touton

35

eipen de autoiV o ihsouV egw eimi o artoV thV zwhV o ercomenoV proV me ou mh peinash kai o pisteuwn eiV eme ou mh diyhsh pwpote

36

all eipon umin oti kai ewrakate me kai ou pisteuete

37

pan o didwsin moi o pathr proV eme hxei kai ton ercomenon proV me ou mh ekbalw exw

38

oti katabebhka ek tou ouranou ouc ina poiw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantoV me

39

touto de estin to qelhma tou pemyantoV me patroV ina pan o dedwken moi mh apolesw ex autou alla anasthsw auto en th escath hmera

40

touto de estin to qelhma tou pemyantoV me ina paV o qewrwn ton uion kai pisteuwn eiV auton ech zwhn aiwnion kai anasthsw auton egw th escath hmera

41

egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egw eimi o artoV o katabaV ek tou ouranou

42

kai elegon ouc outoV estin ihsouV o uioV iwshf ou hmeiV oidamen ton patera kai thn mhtera pwV oun legei outoV oti ek tou ouranou katabebhka

43

apekriqh oun o ihsouV kai eipen autoiV mh gogguzete met allhlwn

44

oudeiV dunatai elqein proV me ean mh o pathr o pemyaV me elkush auton kai egw anasthsw auton th escath hmera

45

estin gegrammenon en toiV profhtaiV kai esontai panteV didaktoi tou qeou paV oun o akousaV para tou patroV kai maqwn ercetai proV me

46

ouc oti ton patera tiV ewraken ei mh o wn para tou qeou outoV ewraken ton patera

47

amhn amhn legw umin o pisteuwn eiV eme ecei zwhn aiwnion

48

egw eimi o artoV thV zwhV

49

oi patereV umwn efagon to manna en th erhmw kai apeqanon

50

outoV estin o artoV o ek tou ouranou katabainwn ina tiV ex autou fagh kai mh apoqanh

51

egw eimi o artoV o zwn o ek tou ouranou katabaV ean tiV fagh ek toutou tou artou zhsetai eiV ton aiwna kai o artoV de on egw dwsw h sarx mou estin hn egw dwsw uper thV tou kosmou zwhV

52

emaconto oun proV allhlouV oi ioudaioi legonteV pwV dunatai outoV hmin dounai thn sarka fagein

53

eipen oun autoiV o ihsouV amhn amhn legw umin ean mh faghte thn sarka tou uiou tou anqrwpou kai pihte autou to aima ouk ecete zwhn en eautoiV

54

o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima ecei zwhn aiwnion kai egw anasthsw auton th escath hmera

55

h gar sarx mou alhqwV estin brwsiV kai to aima mou alhqwV estin posiV

56

o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima en emoi menei kagw en autw

57

kaqwV apesteilen me o zwn pathr kagw zw dia ton patera kai o trwgwn me kakeinoV zhsetai di eme

58

outoV estin o artoV o ek tou ouranou katabaV ou kaqwV efagon oi patereV umwn to manna kai apeqanon o trwgwn touton ton arton zhsetai eiV ton aiwna

59

tauta eipen en sunagwgh didaskwn en kapernaoum

60

polloi oun akousanteV ek twn maqhtwn autou eipon sklhroV estin outoV o logoV tiV dunatai autou akouein

61

eidwV de o ihsouV en eautw oti gogguzousin peri toutou oi maqhtai autou eipen autoiV touto umaV skandalizei

62

ean oun qewrhte ton uion tou anqrwpou anabainonta opou hn to proteron

63

to pneuma estin to zwopoioun h sarx ouk wfelei ouden ta rhmata a egw lalw umin pneuma estin kai zwh estin

64

all eisin ex umwn tineV oi ou pisteuousin hdei gar ex archV o ihsouV tineV eisin oi mh pisteuonteV kai tiV estin o paradwswn auton

65

kai elegen dia touto eirhka umin oti oudeiV dunatai elqein proV me ean mh h dedomenon autw ek tou patroV mou

66

ek toutou polloi aphlqon twn maqhtwn autou eiV ta opisw kai ouketi met autou periepatoun

67

eipen oun o ihsouV toiV dwdeka mh kai umeiV qelete upagein

68

apekriqh oun autw simwn petroV kurie proV tina apeleusomeqa rhmata zwhV aiwniou eceiV

69

kai hmeiV pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o cristoV o uioV tou qeou tou zwntoV

70

apekriqh autoiV o ihsouV ouk egw umaV touV dwdeka exelexamhn kai ex umwn eiV diaboloV estin

71

elegen de ton ioudan simwnoV iskariwthn outoV gar hmellen auton paradidonai eiV wn ek twn dwdeka

John 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: