Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Romans 1

Romans

Return to Index

Chapter 2

1

dio anapologhtoV ei w anqrwpe paV o krinwn en w gar krineiV ton eteron seauton katakrineiV ta gar auta prasseiV o krinwn

2

oidamen de oti to krima tou qeou estin kata alhqeian epi touV ta toiauta prassontaV

3

logizh de touto w anqrwpe o krinwn touV ta toiauta prassontaV kai poiwn auta oti su ekfeuxh to krima tou qeou

4

h tou ploutou thV crhstothtoV autou kai thV anochV kai thV makroqumiaV katafroneiV agnown oti to crhston tou qeou eiV metanoian se agei

5

kata de thn sklhrothta sou kai ametanohton kardian qhsaurizeiV seautw orghn en hmera orghV kai apokaluyewV dikaiokrisiaV tou qeou

6

oV apodwsei ekastw kata ta erga autou

7

toiV men kaq upomonhn ergou agaqou doxan kai timhn kai afqarsian zhtousin zwhn aiwnion

8

toiV de ex eriqeiaV kai apeiqousin men th alhqeia peiqomenoiV de th adikia qumoV kai orgh

9

qliyiV kai stenocwria epi pasan yuchn anqrwpou tou katergazomenou to kakon ioudaiou te prwton kai ellhnoV

10

doxa de kai timh kai eirhnh panti tw ergazomenw to agaqon ioudaiw te prwton kai ellhni

11

ou gar estin proswpolhyia para tw qew

12

osoi gar anomwV hmarton anomwV kai apolountai kai osoi en nomw hmarton dia nomou kriqhsontai

13

ou gar oi akroatai tou nomou dikaioi para tw qew all oi poihtai tou nomou dikaiwqhsontai

14

otan gar eqnh ta mh nomon econta fusei ta tou nomou poih outoi nomon mh econteV eautoiV eisin nomoV

15

oitineV endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en taiV kardiaiV autwn summarturoushV autwn thV suneidhsewV kai metaxu allhlwn twn logismwn kathgorountwn h kai apologoumenwn

16

en hmera ote krinei o qeoV ta krupta twn anqrwpwn kata to euaggelion mou dia ihsou cristou

17

ide su ioudaioV eponomazh kai epanapauh tw nomw kai kaucasai en qew

18

kai ginwskeiV to qelhma kai dokimazeiV ta diaferonta kathcoumenoV ek tou nomou

19

pepoiqaV te seauton odhgon einai tuflwn fwV twn en skotei

20

paideuthn afronwn didaskalon nhpiwn econta thn morfwsin thV gnwsewV kai thV alhqeiaV en tw nomw

21

o oun didaskwn eteron seauton ou didaskeiV o khrusswn mh kleptein klepteiV

22

o legwn mh moiceuein moiceueiV o bdelussomenoV ta eidwla ierosuleiV

23

oV en nomw kaucasai dia thV parabasewV tou nomou ton qeon atimazeiV

24

to gar onoma tou qeou di umaV blasfhmeitai en toiV eqnesin kaqwV gegraptai

25

peritomh men gar wfelei ean nomon prasshV ean de parabathV nomou hV h peritomh sou akrobustia gegonen

26

ean oun h akrobustia ta dikaiwmata tou nomou fulassh ouci h akrobustia autou eiV peritomhn logisqhsetai

27

kai krinei h ek fusewV akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatoV kai peritomhV parabathn nomou

28

ou gar o en tw fanerw ioudaioV estin oude h en tw fanerw en sarki peritomh

29

all o en tw kruptw ioudaioV kai peritomh kardiaV en pneumati ou grammati ou o epainoV ouk ex anqrwpwn all ek tou qeou

Romans 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: