Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Romans 2

Romans

Return to Index

Chapter 3

1

ti oun to perisson tou ioudaiou h tiV h wfeleia thV peritomhV

2

polu kata panta tropon prwton men gar oti episteuqhsan ta logia tou qeou

3

ti gar ei hpisthsan tineV mh h apistia autwn thn pistin tou qeou katarghsei

4

mh genoito ginesqw de o qeoV alhqhV paV de anqrwpoV yeusthV kaqwV gegraptai opwV an dikaiwqhV en toiV logoiV sou kai nikhshV en tw krinesqai se

5

ei de h adikia hmwn qeou dikaiosunhn sunisthsin ti eroumen mh adikoV o qeoV o epiferwn thn orghn kata anqrwpon legw

6

mh genoito epei pwV krinei o qeoV ton kosmon

7

ei gar h alhqeia tou qeou en tw emw yeusmati eperisseusen eiV thn doxan autou ti eti kagw wV amartwloV krinomai

8

kai mh kaqwV blasfhmoumeqa kai kaqwV fasin tineV hmaV legein oti poihswmen ta kaka ina elqh ta agaqa wn to krima endikon estin

9

ti oun proecomeqa ou pantwV prohtiasameqa gar ioudaiouV te kai ellhnaV pantaV uf amartian einai

10

kaqwV gegraptai oti ouk estin dikaioV oude eiV

11

ouk estin o suniwn ouk estin o ekzhtwn ton qeon

12

panteV exeklinan ama hcreiwqhsan ouk estin poiwn crhstothta ouk estin ewV enoV

13

tafoV anewgmenoV o larugx autwn taiV glwssaiV autwn edoliousan ioV aspidwn upo ta ceilh autwn

14

wn to stoma araV kai pikriaV gemei

15

oxeiV oi podeV autwn ekceai aima

16

suntrimma kai talaipwria en taiV odoiV autwn

17

kai odon eirhnhV ouk egnwsan

18

ouk estin foboV qeou apenanti twn ofqalmwn autwn

19

oidamen de oti osa o nomoV legei toiV en tw nomw lalei ina pan stoma fragh kai upodikoV genhtai paV o kosmoV tw qew

20

dioti ex ergwn nomou ou dikaiwqhsetai pasa sarx enwpion autou dia gar nomou epignwsiV amartiaV

21

nuni de cwriV nomou dikaiosunh qeou pefanerwtai marturoumenh upo tou nomou kai twn profhtwn

22

dikaiosunh de qeou dia pistewV ihsou cristou eiV pantaV kai epi pantaV touV pisteuontaV ou gar estin diastolh

23

panteV gar hmarton kai usterountai thV doxhV tou qeou

24

dikaioumenoi dwrean th autou cariti dia thV apolutrwsewV thV en cristw ihsou

25

on proeqeto o qeoV ilasthrion dia thV pistewV en tw autou aimati eiV endeixin thV dikaiosunhV autou dia thn paresin twn progegonotwn amarthmatwn

26

en th anoch tou qeou proV endeixin thV dikaiosunhV autou en tw nun kairw eiV to einai auton dikaion kai dikaiounta ton ek pistewV ihsou

27

pou oun h kauchsiV exekleisqh dia poiou nomou twn ergwn ouci alla dia nomou pistewV

28

logizomeqa oun pistei dikaiousqai anqrwpon cwriV ergwn nomou

29

h ioudaiwn o qeoV monon ouci de kai eqnwn nai kai eqnwn

30

epeiper eiV o qeoV oV dikaiwsei peritomhn ek pistewV kai akrobustian dia thV pistewV

31

nomon oun katargoumen dia thV pistewV mh genoito alla nomon istwmen

Romans 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: