Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Romans 13

Romans

Return to Index

Chapter 14

1

ton de asqenounta th pistei proslambanesqe mh eiV diakriseiV dialogismwn

2

oV men pisteuei fagein panta o de asqenwn lacana esqiei

3

o esqiwn ton mh esqionta mh exouqeneitw kai o mh esqiwn ton esqionta mh krinetw o qeoV gar auton proselabeto

4

su tiV ei o krinwn allotrion oikethn tw idiw kuriw sthkei h piptei staqhsetai de dunatoV gar estin o qeoV sthsai auton

5

oV men krinei hmeran par hmeran oV de krinei pasan hmeran ekastoV en tw idiw noi plhroforeisqw

6

o fronwn thn hmeran kuriw fronei kai o mh fronwn thn hmeran kuriw ou fronei o esqiwn kuriw esqiei eucaristei gar tw qew kai o mh esqiwn kuriw ouk esqiei kai eucaristei tw qew

7

oudeiV gar hmwn eautw zh kai oudeiV eautw apoqnhskei

8

ean te gar zwmen tw kuriw zwmen ean te apoqnhskwmen tw kuriw apoqnhskomen ean te oun zwmen ean te apoqnhskwmen tou kuriou esmen

9

eiV touto gar cristoV kai apeqanen kai anesth kai anezhsen ina kai nekrwn kai zwntwn kurieush

10

su de ti krineiV ton adelfon sou h kai su ti exouqeneiV ton adelfon sou panteV gar parasthsomeqa tw bhmati tou cristou

11

gegraptai gar zw egw legei kurioV oti emoi kamyei pan gonu kai pasa glwssa exomologhsetai tw qew

12

ara oun ekastoV hmwn peri eautou logon dwsei tw qew

13

mhketi oun allhlouV krinwmen alla touto krinate mallon to mh tiqenai proskomma tw adelfw h skandalon

14

oida kai pepeismai en kuriw ihsou oti ouden koinon di eautou ei mh tw logizomenw ti koinon einai ekeinw koinon

15

ei de dia brwma o adelfoV sou lupeitai ouketi kata agaphn peripateiV mh tw brwmati sou ekeinon apollue uper ou cristoV apeqanen

16

mh blasfhmeisqw oun umwn to agaqon

17

ou gar estin h basileia tou qeou brwsiV kai posiV alla dikaiosunh kai eirhnh kai cara en pneumati agiw

18

o gar en toutoiV douleuwn tw cristw euarestoV tw qew kai dokimoV toiV anqrwpoiV

19

ara oun ta thV eirhnhV diwkwmen kai ta thV oikodomhV thV eiV allhlouV

20

mh eneken brwmatoV katalue to ergon tou qeou panta men kaqara alla kakon tw anqrwpw tw dia proskommatoV esqionti

21

kalon to mh fagein krea mhde piein oinon mhde en w o adelfoV sou proskoptei h skandalizetai h asqenei

22

su pistin eceiV kata sauton ece enwpion tou qeou makarioV o mh krinwn eauton en w dokimazei

23

o de diakrinomenoV ean fagh katakekritai oti ouk ek pistewV pan de o ouk ek pistewV amartia estin

Romans 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: