Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Timothy 5

1 Timothy

Return to Index

Chapter 6

1

osoi eisin upo zugon douloi touV idiouV despotaV pashV timhV axiouV hgeisqwsan ina mh to onoma tou qeou kai h didaskalia blasfhmhtai

2

oi de pistouV econteV despotaV mh katafroneitwsan oti adelfoi eisin alla mallon douleuetwsan oti pistoi eisin kai agaphtoi oi thV euergesiaV antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

3

ei tiV eterodidaskalei kai mh prosercetai ugiainousin logoiV toiV tou kuriou hmwn ihsou cristou kai th kat eusebeian didaskalia

4

tetufwtai mhden epistamenoV alla noswn peri zhthseiV kai logomaciaV ex wn ginetai fqonoV eriV blasfhmiai uponoiai ponhrai

5

paradiatribai diefqarmenwn anqrwpwn ton noun kai apesterhmenwn thV alhqeiaV nomizontwn porismon einai thn eusebeian afistaso apo twn toioutwn

6

estin de porismoV megaV h eusebeia meta autarkeiaV

7

ouden gar eishnegkamen eiV ton kosmon dhlon oti oude exenegkein ti dunameqa

8

econteV de diatrofaV kai skepasmata toutoiV arkesqhsomeqa

9

oi de boulomenoi ploutein empiptousin eiV peirasmon kai pagida kai epiqumiaV pollaV anohtouV kai blaberaV aitineV buqizousin touV anqrwpouV eiV oleqron kai apwleian

10

riza gar pantwn twn kakwn estin h filarguria hV tineV oregomenoi apeplanhqhsan apo thV pistewV kai eautouV periepeiran odunaiV pollaiV

11

su de w anqrwpe tou qeou tauta feuge diwke de dikaiosunhn eusebeian pistin agaphn upomonhn praothta

12

agwnizou ton kalon agwna thV pistewV epilabou thV aiwniou zwhV eiV hn kai eklhqhV kai wmologhsaV thn kalhn omologian enwpion pollwn marturwn

13

paraggellw soi enwpion tou qeou tou zwopoiountoV ta panta kai cristou ihsou tou marturhsantoV epi pontiou pilatou thn kalhn omologian

14

thrhsai se thn entolhn aspilon anepilhpton mecri thV epifaneiaV tou kuriou hmwn ihsou cristou

15

hn kairoiV idioiV deixei o makarioV kai monoV dunasthV o basileuV twn basileuontwn kai kurioV twn kurieuontwn

16

o monoV ecwn aqanasian fwV oikwn aprositon on eiden oudeiV anqrwpwn oude idein dunatai w timh kai kratoV aiwnion amhn

17

toiV plousioiV en tw nun aiwni paraggelle mh uyhlofronein mhde hlpikenai epi ploutou adhlothti all en tw qew tw zwnti tw pareconti hmin plousiwV panta eiV apolausin

18

agaqoergein ploutein en ergoiV kaloiV eumetadotouV einai koinwnikouV

19

apoqhsaurizontaV eautoiV qemelion kalon eiV to mellon ina epilabwntai thV aiwniou zwhV

20

w timoqee thn parakataqhkhn fulaxon ektrepomenoV taV bebhlouV kenofwniaV kai antiqeseiV thV yeudwnumou gnwsewV

21

hn tineV epaggellomenoi peri thn pistin hstochsan h cariV meta sou amhn [proV timoqeon prwth egrafh apo laodikeiaV htiV estin mhtropoliV frugiaV thV pakatianhV]

2nd Timothy 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: