Hungarian Bible

Psalms 104

Psalms

Return to Index

Chapter 105

1

  Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit! 

2

  Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét. 

3

  Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak a szívök, a kik keresik az Urat. 

4

  Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orczáját szüntelen. 

5

  Emlékezzetek meg az ő csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről. 

6

  Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva; oh Jákóbnak, az ő választottának fiai! 

7

  Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre [kihat] az ő ítélete. 

8

  Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, a melyet megszabott ezer nemzetségiglen; 

9

  A melyet kötött Ábrahámmal, és az ő Izsáknak tett esküvéséről. 

10

  És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül, 

11

  Mondván: Néked adom Kanaán földét, sors szerint való örökségetekül. 

12

  Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és [mintegy ]zsellérek abban, 

13

  És egyik nemzettől a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez: 

14

  Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyített miattok, [mondván:] 

15

  Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok! 

16

  Mikor éhséget idéze elő a földön; [és] a kenyérnek minden botját eltöré, 

17

  Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, a ki rabul adatott vala el; 

18

  A lábait békóba szorították, ő maga vasban járt vala, 

19

  Mindazideig, a míg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt. 

20

  Elküldött a király és feloldotta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt; 

21

  Úrrá tevé őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán; 

22

  Hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá. 

23

  És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék. 

24

  És igen megszaporítá az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál. 

25

  Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét, [és ] álnokul cselekedjenek az ő szolgáival. 

26

  Elküldte Mózest, az ő szolgáját, és Áront, a kit választott vala. 

27

  Elvégezék azok között az ő jeleit, és a csodákat a Khám földén. 

28

  Sötétséget bocsátott és elsötétítette [azt, ]és azok nem engedetlenkedtek az ő rendeleteinek. 

29

  Vizeiket vérré változtatá, és megölé az ő halaikat. 

30

  Földjük békáktól hemzsege, [még] a királyuk termeiben [is.] 

31

  Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden ő határukon. 

32

  Adott nékik eső gyanánt jégesőt, [és] lángoló tüzet a földjökre. 

33

  És elvevé szőlőjüket és fügefájokat, és széttördelé határuknak élő fáit. 

34

  Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan cserebogár. 

35

  És megemészte minden növényt az ő földjökön, és az ő szántóföldjöknek gyümölcsét megemészté. 

36

  És megöle minden elsőszülöttet földjökön, minden erejöknek zsengéjét. 

37

  És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges. 

38

  Örült Égyiptom, mikor kijövének, mert a tőlök való félelem megszállta őket. 

39

  Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze [őket,] és tüzet, hogy világítson éjjel. 

40

  Könyörgött és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg őket. 

41

  Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon. 

42

  Mert megemlékezett az ő szentséges igéretéről, a [melyet tőn] Ábrahámnak, az ő szolgájának. 

43

  Kihozá azért az ő népét örömmel, [és] az ő választottait vígassággal. 

44

  És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét. 

45

  Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az Urat! 

Psalms 106

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: