Hungarian Bible

Psalms 118

Psalms

Return to Index

Chapter 119

1

  Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak. 

2

  Boldogok, a kik megőrzik az ő bizonyságait, [és] teljes szívből keresik őt. 

3

  És nem cselekesznek hamisságot; az ő útaiban járnak. 

4

  Te parancsoltad [Uram,] hogy határozataidat jól megőrizzük. 

5

  Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid megőrzésére! 

6

  Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra! 

7

  Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire. 

8

  A te rendeléseidet megőrzöm; soha ne hagyj el engem! 

9

  Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által? 

10

  Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól! 

11

  Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. 

12

  Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre. 

13

  Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét. 

14

  Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban. 

15

  A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek. 

16

  Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el. 

17

  Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet. 

18

  Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. 

19

  Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat. 

20

  Elfogyatkozik az én lelkem, a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt. 

21

  Megdorgálod a kevélyeket; átkozottak, a kik elhajolnak parancsolataidtól. 

22

  Fordítsd el rólam a szidalmat és gyalázatot, mert megőriztem a te bizonyságaidat! 

23

  Még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is; a te szolgád a te rendeléseidről gondolkodik. 

24

  A te bizonyságaid én gyönyörűségem, [és] én tanácsadóim. 

25

  Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te igéreted szerint. 

26

  Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre! 

27

  Add értenem a te határozataidnak útát, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról! 

28

  Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te igéd szerint! 

29

  A hamisságnak útját távoztasd el tőlem, és a te törvényeddel ajándékozz meg engem! 

30

  Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak előttem. 

31

  Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz; Uram, ne hagyj megszégyenülni! 

32

  A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet! 

33

  Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig. 

34

  Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből. 

35

  Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban. 

36

  Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. 

37

  Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet. 

38

  Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, a ki fél téged. 

39

  Fordítsd el tőlem a gyalázatot, a mitől félek; hiszen jók a te ítéleteid. 

40

  Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által. 

41

  És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, a mint megigérted, 

42

  Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben! 

43

  És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet! 

44

  És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké. 

45

  És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem. 

46

  És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg. 

47

  És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek. 

48

  És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, a melyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről. 

49

  Emlékezzél meg a te szolgádnak [adott] igédről, a melyhez nékem reménységet adtál! 

50

  Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem. 

51

  A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a te törvényedtől. 

52

  Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom. 

53

  Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, a kik elhagyták a te törvényedet. 

54

  Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában. 

55

  Uram! a te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet. 

56

  Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőriztem. 

57

  Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása. 

58

  Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te igéreted szerint! 

59

  Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom. 

60

  Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat. 

61

  Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem; [de] a te törvényedről el nem feledkezem. 

62

  Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteiért. 

63

  Társok vagyok mindazoknak, a kik félnek téged, és a kik határozataidat megtartják. 

64

  A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre! 

65

  Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram, a te igéd szerint. 

66

  Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak. 

67

  Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra. 

68

  Jó vagy te és jóltevő, taníts meg engem a te rendeléseidre. 

69

  A kevélyek hazugságot költöttek reám, [de] én teljes szívből megtartom a te parancsolataidat. 

70

  Kövér az ő szívök, mint a háj; de én a te törvényedben gyönyörködöm. 

71

  Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet. 

72

  A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst. 

73

  A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat. 

74

  A kik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem. 

75

  Tudom Uram, hogy a te ítéleteid igazak, és igazságosan aláztál meg engem. 

76

  Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint. 

77

  Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm. 

78

  Szégyenüljenek meg a kevélyek, a kik csalárdul elnyomtak engem, [holott] én a te határozataidról gondolkodom. 

79

  Forduljanak hozzám, a kik téged félnek, és ismerik a te bizonyságaidat! 

80

  Legyen az én szívem feddhetetlen a te rendeléseidben, hogy meg ne szégyenüljek. 

81

  Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod [kivánása] miatt; a te igédben van az én reménységem. 

82

  A te beszéded [kivánása] miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem? 

83

  Noha olyanná lettem, mint a füstön levő tömlő; a te rendeléseidről el nem feledkezem. 

84

  Mennyi a te szolgádnak napja, [és] mikor tartasz ítéletet az én üldözőim felett? 

85

  Vermet ástak nékem a kevélyek, a kik nem a te törvényed szerint [élnek.] 

86

  Minden parancsolatod igaz; csalárdul üldöznek engem; segíts meg engem! 

87

  Csaknem semmivé tettek engem e földön, de én nem hagytam el a te határozataidat. 

88

  A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait. 

89

  Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben. 

90

  Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az. 

91

  A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, a mi van, te néked szolgál. 

92

  Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban. 

93

  Soha sem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem. 

94

  Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem. 

95

  Vártak rám a gonoszok, hogy elveszessenek, [de] én a te bizonyságaidra figyelek. 

96

  Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa. 

97

  Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom! 

98

  Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok. 

99

  Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim. 

100

  Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. 

101

  Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet. 

102

  Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem. 

103

  Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél [édesbb] az az én számnak! 

104

  A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét. 

105

  Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. 

106

  Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit. 

107

  Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te igéd szerint. 

108

  Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre. 

109

  Lelkem mindig veszedelemben van, mindazáltal a te törvényedről el nem feledkezem. 

110

  Tőrt vetettek ellenem az istentelenek, de a te határozataidtól el nem tévelyedtem. 

111

  A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok. 

112

  Az én szívem hajlik a te rendeléseid teljesítésére mindenha [és] mindvégig. 

113

  Az állhatatlanokat gyűlölöm, de a te törvényedet szeretem. 

114

  Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem. 

115

  Távozzatok tőlem gonoszok, hogy megőrizzem az én Istenemnek parancsolatait. 

116

  Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben. 

117

  Segélj, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen. 

118

  Megtapodod mindazokat, a kik rendeléseidtől elhajolnak, mert az ő álnokságuk hazugság. 

119

  Mint salakot mind elveted e földnek istenteleneit, azért szeretem a te bizonyságaidat. 

120

  Borzad testem a tőled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtől. 

121

  Méltányosságot és igazságot cselekedtem; ne adj át nyomorgatóimnak! 

122

  Légy kezes a te szolgádért az ő javára, hogy a kevélyek el ne nyomjanak engem. 

123

  Szemeim epekednek a te szabadításod és a te igazságod beszéde után. 

124

  Cselekedjél a te szolgáddal a te kegyelmességed szerint, és a te rendeléseidre taníts meg engem! 

125

  Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat! 

126

  Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet. 

127

  Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat. 

128

  Igaznak tartom azért minden határozatodat, és a hamisságnak minden ösvényét gyűlölöm. 

129

  Csodálatosak a te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat. 

130

  A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, [és] oktatja az együgyűeket. 

131

  Szájamat feltátom és lihegek, mert kivánom a te parancsolataidat. 

132

  Tekints reám és könyörülj rajtam, a miképen szoktál a te nevednek kedvelőin. 

133

  Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam! 

134

  Oltalmazz meg az emberek erőszakosságától, hogy megőrizzem a te határozataidat! 

135

  A te orczádat világosítsd meg a te szolgádon, és taníts meg a te rendeléseidre! 

136

  Víznek folyásai erednek az én szemeimből azok miatt, a kik nem tartják meg a te törvényedet. 

137

  Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos. 

138

  A te bizonyságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és mindenek felett való egyenességben. 

139

  Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a te beszédedről az én ellenségeim. 

140

  Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt. 

141

  Kicsiny vagyok én és megvetett, [de] a te határozataidról el nem feledkezem. 

142

  A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz. 

143

  Nyomorúság és keserűség ért engem, [de] a te parancsolataid gyönyörűségeim nékem. 

144

  A te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló; oktass, hogy éljek! 

145

  Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! megtartom a te rendeléseidet. 

146

  Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat. 

147

  Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem. 

148

  Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam. 

149

  Hallgasd meg az én szómat a te kegyelmességed szerint, Uram! Eleveníts meg a te jóvoltod szerint! 

150

  Közelgetnek [hozzám] az én gonosz háborgatóim, a kik a te törvényedtől messze távoztak. 

151

  Közel vagy te, Uram! és minden te parancsolatod igazság. 

152

  Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandókká tetted. 

153

  Lásd meg az én nyomorúságomat és szabadíts meg engem; mert a te törvényedről nem felejtkezem el! 

154

  Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg engem! 

155

  Távol van a gonoszoktól a szabadítás, mert nem törődnek a te rendeléseiddel. 

156

  Nagy a te irgalmasságod, Uram! A te ítéletid szerint eleveníts meg engem. 

157

  Sokan vannak az én háborgatóim és üldözőim, [de] nem térek el a te bizonyságaidtól. 

158

  Láttam a hűteleneket és megundorodtam, hogy a te mondásodat meg nem tartják. 

159

  Lásd meg Uram, hogy a te határozataidat szeretem; a te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem! 

160

  A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló. 

161

  A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem; [de] a te igédtől félt az én szívem. 

162

  Gyönyörködöm a te beszédedben, mint a ki nagy nyereséget talált. 

163

  A hamisságot gyűlölöm és útálom; a te törvényedet szeretem. 

164

  Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért. 

165

  A te törvényed kedvelőinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk. 

166

  Várom a te szabadításodat, oh Uram! és a te parancsolataidat cselekszem. 

167

  Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem. 

168

  Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat, mert minden útam nyilván van előtted. 

169

  Oh Uram! hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé; tégy bölcscsé engem a te igéd szerint. 

170

  Jusson elődbe az én imádságom; a te beszéded szerint szabadíts meg engem! 

171

  Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre. 

172

  Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz. 

173

  Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam! 

174

  Uram! vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nékem gyönyörűségem. 

175

  Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam! 

176

  Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el! 

Psalms 120

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: