Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1111 (gogguzo) to 1120 (gonupeteo)

Previous Page - 1101 (glossokomon) to 1110 (gnostos)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1111

gogguzw
 gogguzo

gogguzete
John 6:43, 1 Cor 10:10

gogguzontoV
John 7:32

gogguzousin
John 6:61

egogguzon
Matt 20:11, Luke 5:30, John 6:41

egoggusan
1 Cor 10:10

1112

goggusmoV
 goggusmos

goggusmoV
John 7:12, Acts 6:1

goggusmwn
Php 2:14, 1 Pe 4:9

1113

goggusthV
 goggustes

goggustai
Jude 1:16

1114

gohV
 goes

gohteV
2 Ti 3:13

1115

Golgoqa
 Golgotha

golgoqa
Matt 27:33, Mark 15:22, John 19:17

1116

Gomorrha
 Gomorrha

gomorraV
2 Pe 2:6

gomorra
Rom 9:29, Jude 1:7

gomorroiV
Mark 6:11

gomorrwn
Matt 10:15

1117

gomoV
 gomos

gomon
Acts 21:3, Rev 18:11, Rev 18:12

1118

goneuV
 goneus

goneiV
Matt 10:21, Mark 13:12, Luke 2:27, Luke 2:41, Luke 8:56, Luke 18:29, John 9:2, John 9:3, John 9:18, John 9:20, John 9:22, John 9:23, 2 Cor 12:14

goneusin
Rom 1:30, 2 Cor 12:14, Eph 6:1, Col 3:20, 2 Ti 3:2

gonewn
Luke 21:16

1119

gonu
 gonu

gonasin
Luke 5:8

gonata
Mark 15:19, Luke 22:41, Acts 7:60, Acts 9:40, Acts 20:36, Acts 21:5, Eph 3:14, Heb 12:12

gonu
Rom 11:4, Rom 14:11, Php 2:10

1120

gonupetew
 gonupeteo

gonupethsanteV
Matt 27:29

gonupethsaV
Mark 10:17

gonupetwn
Matt 17:14, Mark 1:40Next Page - 1121 (gramma) to 1130 (gumneteuo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com