Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1281 (diapragmateuomai) to 1290 (diaspora)

Previous Page - 1271 (dianoia) to 1280 (diaporeo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1281

diapragmateuomai
 diapragmateuomai

diepragmateusato
Luke 19:15

1282

diapriw
 diaprio

dieprionto
Acts 5:33, Acts 7:54

1283

diarpazw
 diarpazo

diarpasai
Matt 12:29, Mark 3:27

diarpasei
Matt 12:29, Mark 3:27

1284

diarrhhssw
 diarrhesso

diarrhxanteV
Acts 14:14

diarrhxaV
Mark 14:63

diarrhsswn
Luke 8:29

dierrhgnuto
Luke 5:6

dierrhxen
Matt 26:65

1285

diasafew
 diasapheo

diesafhsan
Matt 18:31

1286

diaseiw
 diaseio

diaseishte
Luke 3:14

1287

diaskorpizw
 diaskorpizo

diaskorpizwn
Luke 16:1

diaskorpisqhsetai
Matt 26:31, Mark 14:27

dieskorpisaV
Matt 25:24

dieskorpisa
Matt 25:26

dieskorpisen
Luke 1:51, Luke 15:13

dieskorpisqhsan
Acts 5:37

dieskorpismena
John 11:52

1288

diaspaw
 diaspao

diaspasqh
Acts 23:10

diespasqai
Mark 5:4

1289

diaspeirw
 diaspeiro

diasparenteV
Acts 8:4, Acts 11:19

diesparhsan
Acts 8:1

1290

diaspora
 diaspora

diasporan
John 7:35

diasporaV
1 Pe 1:1

diaspora
Jam 1:1Next Page - 1291 (diastellomai) to 1300 (diateleo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com