Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1291 (diastellomai) to 1300 (diateleo)

Previous Page - 1281 (diapragmateuomai) to 1290 (diaspora)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1291

diastellomai
 diastellomai

diastellomenon
Heb 12:20

diesteilameqa
Acts 15:24

diesteilato
Matt 16:20, Mark 5:43, Mark 7:36, Mark 9:9

diestelleto
Mark 7:36, Mark 8:15

1292

diasthma
 diastema

diasthma
Acts 5:7

1293

diastolh
 diastole

diastolhn
1 Cor 14:7

diastolh
Rom 3:22, Rom 10:12

1294

diastrefw
 diastrepho

diastrefonta
Luke 23:2

diastrefwn
Acts 13:10

diastreyai
Acts 13:8

diestrammena
Acts 20:30

diestrammenhV
Php 2:15

diestrammenh
Matt 17:17, Luke 9:41

1295

diaswzw
 diasozo

diaswqenta
Acts 28:4

diaswqenteV
Acts 28:1

diaswqhnai
Acts 27:44

diaswsai
Acts 27:43

diaswsh
Luke 7:3

diaswswsin
Acts 23:24

dieswqhsan
Matt 14:36, 1 Pe 3:20

1296

diatagh
 diatage

diatagaV
Acts 7:53

diatagh
Rom 13:2

1297

diatagma
 diatagma

diatagma
Heb 11:23

1298

diatarassw
 diatarasso

dietaracqh
Luke 1:29

1299

diatassw
 diatasso

diatageiV
Gal 3:19

diataxamenoV
Acts 24:23

diataxomai
1 Cor 11:34

diatassomai
1 Cor 7:17

diatasswn
Matt 11:1

diatacqenta
Luke 17:9, Luke 17:10

diatetagmenon
Luke 3:13, Acts 23:31

diatetagmenoV
Acts 20:13

diatetacenai
Acts 18:2

dietaxamhn
Titus 1:5

dietaxato
Acts 7:44

dietaxa
1 Cor 16:1

dietaxen
Luke 8:55, 1 Cor 9:14

1300

diatelew
 diateleo

diateleite
Acts 27:33Next Page - 1301 (diatereo) to 1310 (diaphemizo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com