Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1301 (diatereo) to 1310 (diaphemizo)

Previous Page - 1291 (diastellomai) to 1300 (diateleo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1301

diathrew
 diatereo

diathrounteV
Acts 15:29

diethrei
Luke 2:51

1302

diati
 diati

diati
Matt 9:11, Matt 9:14, Matt 13:10, Matt 15:2, Matt 15:3, Matt 17:19, Matt 21:25, Mark 2:18, Mark 7:5, Mark 11:31, Luke 5:30, Luke 5:33, Luke 19:23, Luke 19:31, Luke 20:5, Luke 24:38, John 7:45, John 8:43, John 8:46, John 12:5, John 13:37, Acts 5:3, Rom 9:32, 1 Cor 6:7, 1 Cor 6:7, 2 Cor 11:11, Rev 17:7

1303

diatiqemai
 diatithemai

diaqemenoV
Heb 9:17

diaqemenou
Heb 9:16

diatiqemai
Luke 22:29

dieqeto
Luke 22:29, Acts 3:25

1304

diatribw
 diatribo

diatribonteV
Acts 16:12

diatriyaV
Acts 25:6

dietriben
John 3:22, John 11:54, Acts 12:19

dietribon
Acts 14:28, Acts 15:35, Acts 25:14

dietriyamen
Acts 20:6

dietriyan
Acts 14:3

1305

diatrofh
 diatrophe

diatrofaV
1 Ti 6:8

1306

diaugazw
 diaugazo

diaugash
2 Pe 1:19

1307

diafanhV
 diaphanes

diafanhV
Rev 21:21

1308

diaferw
 diaphero

diaferei
Matt 12:12, 1 Cor 15:41, Gal 2:6, Gal 4:1

diaferete
Matt 6:26, Matt 10:31, Luke 12:7, Luke 12:24

diaferomenwn
Acts 27:27

diaferonta
Rom 2:18, Php 1:10

dienegkh
Mark 11:16

diefereto
Acts 13:49

1309

diafeugw
 diapheugo

diafugoi
Acts 27:42

1310

diafhmizw
 diaphemizo

diafhmizein
Mark 1:45

diefhmisan
Matt 9:31

diefhmisqh
Matt 28:15Next Page - 1311 (diaphtheiro) to 1320 (didaskalos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com