Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1311 (diaphtheiro) to 1320 (didaskalos)

Previous Page - 1301 (diatereo) to 1310 (diaphemizo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1311

diafqeirw
 diaphtheiro

diafqeirai
Rev 11:18

diafqeirei
Luke 12:33

diafqeiretai
2 Cor 4:16

diafqeirontaV
Rev 11:18

diefqarh
Rev 8:9

diefqarmenwn
1 Ti 6:5

1312

diafqora
 diaphthora

diafqoran
Acts 2:27, Acts 2:31, Acts 13:34, Acts 13:35, Acts 13:36, Acts 13:37

1313

diaforoV
 diaphoros

diafora
Rom 12:6

diaforoiV
Heb 9:10

diaforwteraV
Heb 8:6

diaforwteron
Heb 1:4

1314

diafulassw
 diaphulasso

diafulaxai
Luke 4:10

1315

diaceirizomai
 diacheirizomai

diaceirisasqai
Acts 26:21

dieceirisasqe
Acts 5:30

1316

diacwrizomai
 diachorizomai

diacwrizesqai
Luke 9:33

1317

didaktikoV
 didaktikos

didaktikon
1 Ti 3:2, 2 Ti 2:24

1318

didaktoV
 didaktos

didaktoiV
1 Cor 2:13, 1 Cor 2:13

didaktoi
John 6:45

1319

didaskalia
 didaskalia

didaskaliaiV
1 Ti 4:1

didaskalian
Rom 15:4, 2 Ti 3:16, Titus 2:10

didaskaliaV
Matt 15:9, Mark 7:7, Eph 4:14, Col 2:22, 1 Ti 4:6, 2 Ti 4:3

didaskalia
Rom 12:7, 1 Ti 1:10, 1 Ti 4:13, 1 Ti 4:16, 1 Ti 5:17, 1 Ti 6:1, 1 Ti 6:3, 2 Ti 3:10, Titus 1:9, Titus 2:1, Titus 2:7

1320

didaskaloV
 didaskalos

didaskale
Matt 8:19, Matt 12:38, Matt 19:16, Matt 22:16, Matt 22:24, Matt 22:36, Mark 4:38, Mark 9:17, Mark 9:38, Mark 10:17, Mark 10:20, Mark 10:35, Mark 12:14, Mark 12:19, Mark 12:32, Mark 13:1, Luke 3:12, Luke 7:40, Luke 9:38, Luke 10:25, Luke 11:45, Luke 12:13, Luke 18:18, Luke 19:39, Luke 20:21, Luke 20:28, Luke 20:39, Luke 21:7, John 1:38, John 8:4, John 20:16

didaskaloi
Acts 13:1, 1 Cor 12:29, Heb 5:12, Jam 3:1

didaskalon
Matt 10:24, Mark 5:35, Luke 6:40, Luke 8:49, Rom 2:20

didaskaloV
Matt 9:11, Matt 10:25, Matt 17:24, Matt 26:18, Mark 14:14, Luke 6:40, Luke 22:11, John 3:2, John 3:10, John 11:28, John 13:13, John 13:14, 1 Ti 2:7, 2 Ti 1:11

didaskalouV
1 Cor 12:28, Eph 4:11, 2 Ti 4:3

didaskalwn
Luke 2:46Next Page - 1321 (didasko) to 1330 (dierchomai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com