Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1341 (dikaiokrisia) to 1350 (diktuon)

Previous Page - 1331 (dierotao) to 1340 (diischurizomai)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1341

dikaiokrisia
 dikaiokrisia

dikaiokrisiaV
Rom 2:5

1342

dikaioV
 dikaios

dikaiai
Rev 15:3, Rev 16:7, Rev 19:2

dikaian
John 7:24, 2 Pe 2:8

dikaiaV
2 Th 1:5

dikaia
John 5:30, Rom 7:12, Php 4:8, 1 Jo 3:12

dikaie
John 17:25

dikaioiV
Luke 15:7

dikaioV
Matt 1:19, Luke 2:25, Luke 23:47, Luke 23:50, Acts 10:22, Rom 1:17, Rom 3:10, Gal 3:11, 2 Ti 4:8, Heb 10:38, Heb 11:4, 1 Pe 3:18, 1 Pe 4:18, 2 Pe 2:8, 1 Jo 1:9, 1 Jo 2:29, 1 Jo 3:7, 1 Jo 3:7, Rev 16:5, Rev 22:11

dikaiouV
Matt 5:45, Matt 9:13, Mark 2:17, Luke 5:32, Luke 20:20, 1 Pe 3:12

dikaiw
Matt 27:19, 1 Ti 1:9

1343

dikaiosunh
 dikaiosune

dikaiosunhn
Matt 3:15, Matt 5:6, Matt 6:33, Acts 10:35, Rom 3:5, Rom 4:3, Rom 4:5, Rom 4:6, Rom 4:9, Rom 4:11, Rom 4:22, Rom 6:16, Rom 8:10, Rom 9:30, Rom 9:30, Rom 9:30, Rom 10:3, Rom 10:3, Rom 10:4, Rom 10:5, Rom 10:10, Gal 3:6, Php 3:6, Php 3:9, Php 3:9, 1 Ti 6:11, 2 Ti 2:22, Heb 1:9, Heb 11:33, Jam 1:20, Jam 2:23, 1 Pe 3:14, 1 Jo 2:29, 1 Jo 3:7, 1 Jo 3:10

dikaiosunhV
Matt 5:10, Matt 21:32, John 16:8, John 16:10, Acts 13:10, Acts 24:25, Rom 3:25, Rom 3:26, Rom 4:11, Rom 4:13, Rom 5:17, Rom 5:21, Rom 6:13, Rom 9:31, Rom 9:31, 2 Cor 3:9, 2 Cor 6:7, 2 Cor 9:10, 2 Cor 11:15, Gal 5:5, Eph 6:14, Php 1:11, 2 Ti 4:8, Heb 5:13, Heb 7:2, Heb 11:7, Heb 12:11, Jam 3:18, 2 Pe 2:5, 2 Pe 2:21

dikaiosunh
Matt 5:20, Luke 1:75, Acts 17:31, Rom 1:17, Rom 3:21, Rom 3:22, Rom 6:18, Rom 6:19, Rom 6:20, Rom 9:28, Rom 10:3, Rom 10:6, Rom 14:17, 1 Cor 1:30, 2 Cor 5:21, 2 Cor 6:14, 2 Cor 9:9, Gal 2:21, Gal 3:21, Eph 4:24, Eph 5:9, 2 Ti 3:16, Titus 3:5, 1 Pe 2:24, 2 Pe 1:1, 2 Pe 3:13, Rev 19:11

1344

dikaiow
 dikaioo

dedikaiwmai
1 Cor 4:4

dedikaiwmenoV
Luke 18:14

dedikaiwtai
Rom 6:7

dikaioi
Matt 13:17, Matt 13:43, Matt 23:28, Matt 25:37, Matt 25:46, Luke 1:6, Luke 18:9, Rom 2:13, Rom 5:19, Gal 3:8

dikaion
Matt 10:41, Matt 20:4, Matt 20:7, Matt 23:35, Mark 6:20, Luke 12:57, Acts 3:14, Acts 4:19, Acts 22:14, Rom 3:26, Eph 6:1, Php 1:7, Col 4:1, 2 Th 1:6, Titus 1:8, Jam 5:6, 2 Pe 1:13, 2 Pe 2:7, 1 Jo 2:1

dikaioumenoi
Rom 3:24

dikaiounta
Rom 3:26, Rom 4:5

dikaiounteV
Luke 16:15

dikaioun
Luke 10:29

dikaiousqai
Rom 3:28

dikaiousqe
Gal 5:4

dikaioutai
Acts 13:39, Gal 2:16, Gal 3:11, Jam 2:24

dikaiou
Matt 10:41, Matt 10:41, Matt 23:35, Matt 27:24, Acts 7:52, Rom 5:7, Jam 5:16

dikaiwqenteV
Rom 5:1, Rom 5:9, Titus 3:7

dikaiwqhnai
Acts 13:39, Gal 2:17

dikaiwqhsetai
Rom 3:20, Gal 2:16

dikaiwqhsh
Matt 12:37

dikaiwqhsontai
Rom 2:13

dikaiwqhV
Rom 3:4

dikaiwqhtw
Rev 22:11

dikaiwqwmen
Gal 2:16, Gal 3:24

dikaiwsei
Rom 3:30

edikaiwqhte
1 Cor 6:11

edikaiwqh
Matt 11:19, Luke 7:35, Rom 4:2, 1 Ti 3:16, Jam 2:21, Jam 2:25

edikaiwsan
Luke 7:29

edikaiwsen
Rom 8:30, Rom 8:30

1345

dikaiwma
 dikaioma

dikaiwmasin
Luke 1:6, Heb 9:10

dikaiwmata
Rom 2:26, Heb 9:1, Rev 15:4, Rev 19:8

dikaiwmatoV
Rom 5:18

dikaiwma
Rom 1:32, Rom 5:16, Rom 8:4

1346

dikaiwV
 dikaios

dikaiwn
Matt 13:49, Matt 23:29, Luke 1:17, Luke 14:14, Acts 24:15, Rom 8:33, Heb 12:23

dikaiwV
Luke 23:41, 1 Cor 15:34, 1 Th 2:10, Titus 2:12, 1 Pe 2:23

1347

dikaiwsiV
 dikaiosis

dikaiwsin
Rom 4:25, Rom 5:18

1348

dikasthV
 dikastes

dikasthn
Luke 12:14, Acts 7:27, Acts 7:35

1349

dikh
 dike

dikhn
Acts 25:15, 2 Th 1:9, Jude 1:7

dikh
Acts 28:4

1350

diktuon
 diktuon

diktua
Matt 4:20, Matt 4:21, Mark 1:18, Mark 1:19, Luke 5:2, Luke 5:4

diktuon
Luke 5:5, Luke 5:6, John 21:6, John 21:8, John 21:11, John 21:11Next Page - 1351 (dilogos) to 1360 (dioti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com