Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

141 (hairetikos) to 150 (aischros)

Previous Page - 131 (haimorrheo) to 140 (hairetizo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

141

airetikoV
 hairetikos

airetikon
Titus 3:10

142

airw
 airo

aireiV
Luke 19:21, John 10:24

airei
Matt 9:16, Mark 2:21, Mark 4:15, Luke 8:12, Luke 11:22, John 10:18, John 15:2, John 16:22

airetai
Acts 8:33

airete
Luke 9:3

aire
Luke 23:18, Acts 21:36, Acts 22:22

airomenon
Mark 2:3

airontoV
Luke 6:29, Luke 6:30

airwn
Luke 19:22, John 1:29

airwsin
Mark 6:8

arai
Matt 24:17, Matt 24:18, Mark 13:15, Mark 13:16, Luke 17:31, John 5:10

aranteV
Acts 27:13, Acts 27:17

araV
Mark 2:12, Mark 10:21, Luke 5:24, Luke 5:25, Acts 21:11, 1 Cor 6:15

arate
Matt 11:29, Matt 22:13, Matt 25:28, Luke 19:24, John 2:16, John 11:39

aratw
Matt 16:24, Mark 8:34, Luke 9:23, Luke 22:36

arhV
John 17:15

arh
Matt 27:32, Mark 15:21, Mark 15:24, John 19:38, 1 Jo 3:5

arqhsetai
Matt 13:12, Matt 21:43, Matt 25:29, Mark 4:25, Luke 8:18, Luke 19:26

arqhti
Matt 21:21, Mark 11:23

arqhtw
Eph 4:31

arqwsin
John 19:31

aron
Matt 9:6, Matt 17:27, Matt 20:14, Mark 2:9, Mark 2:11, John 5:8, John 5:11, John 5:12, John 19:15, John 19:15

arousin
Matt 4:6, Mark 16:18, Luke 4:11, John 11:48

arw
John 20:15

hran
Matt 14:12, Matt 14:20, Matt 15:37, Mark 6:29, Mark 6:43, Mark 8:8, Luke 17:13, John 8:59, John 11:41, John 20:2, John 20:13, Acts 4:24

hrate
Mark 8:19, Mark 8:20, Luke 11:52

hren
Matt 24:39, John 5:9, John 11:41, John 19:38, Rev 10:5, Rev 18:21

hrqh
Luke 9:17, Acts 8:33, Acts 20:9

hrken
Col 2:14

hrmenon
John 20:1

143

aisqanomai
 aisthanomai

aisqwntai
Luke 9:45

144

aisqhsiV
 aisthesis

aisqhsei
Php 1:9

145

aisqhthrion
 aistheterion

aisqhthria
Heb 5:14

146

aiscrokerdhV
 aischrokerdes

aiscrokerdeiV
1 Ti 3:8

aiscrokerdh
1 Ti 3:3, Titus 1:7

147

aiscrokerdwV
 aischrokerdos

aiscrokerdwV
1 Pe 5:2

148

aiscrologia
 aischrologia

aiscrologian
Col 3:8

149

aiscron
 aischron

aiscron
1 Cor 11:6, 1 Cor 14:35, Eph 5:12

150

aiscroV
 aischros

aiscrou
Titus 1:11Next Page - 151 (aischrotes) to 160 (aiphnidios)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com