Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1461 (egkentrizo) to 1470 (ekgrupto)

Previous Page - 1451 (eggus) to 1460 (egkatoikeo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1461

egkentrizw
 egkentrizo

egkentrisai
Rom 11:23

egkentrisqhsontai
Rom 11:23, Rom 11:24

egkentrisqw
Rom 11:19

enekentrisqhV
Rom 11:17, Rom 11:24

1462

egklhma
 egklema

egklhmatoV
Acts 25:16

egklhma
Acts 23:29

1463

egkomboomai
 egkomboomai

egkombwsasqe
1 Pe 5:5

1464

egkoph
 egkope

egkophn
1 Cor 9:12

1465

egkoptw
 egkopto

egkoptw
Acts 24:4

enekoptomhn
Rom 15:22

enekoyen
1 Th 2:18

1466

egkrateia
 egkrateia

egkrateian
2 Pe 1:6

egkrateiaV
Acts 24:25

egkrateia
Gal 5:23, 2 Pe 1:6

1467

egkrateuomai
 egkrateuomai

egkrateuetai
1 Cor 9:25

egkrateuontai
1 Cor 7:9

1468

egkrathV
 egkrates

egkrath
Titus 1:8

1469

egkrinw
 egkrino

egkrinai
2 Cor 10:12

1470

ekgruptw
 ekgrupto

enekruyen
Matt 13:33, Luke 13:21Next Page - 1471 (egkuos) to 1480 (ethizo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com