Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1471 (egkuos) to 1480 (ethizo)

Previous Page - 1461 (egkentrizo) to 1470 (ekgrupto)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1471

egkuoV
 egkuos

egkuw
Luke 2:5

1472

egcriw
 egchrio

egcrison
Rev 3:18

1473

egw
 ego

egw
Matt 3:11, Matt 3:14, Matt 5:22, Matt 5:28, Matt 5:32, Matt 5:34, Matt 5:39, Matt 5:44, Matt 8:7, Matt 8:9, Matt 10:16, Matt 11:10, Matt 12:27, Matt 12:28, Matt 14:27, Matt 18:33, Matt 20:15, Matt 20:22, Matt 20:22, Matt 20:23, Matt 21:27, Matt 21:30, Matt 22:32, Matt 23:34, Matt 24:5, Matt 25:27, Matt 26:22, Matt 26:25, Matt 26:33, Matt 26:39, Matt 28:20, Mark 1:2, Mark 1:8, Mark 6:16, Mark 6:50, Mark 9:25, Mark 10:38, Mark 10:38, Mark 10:39, Mark 10:39, Mark 11:33, Mark 12:26, Mark 13:6, Mark 14:19, Mark 14:19, Mark 14:29, Mark 14:36, Mark 14:58, Mark 14:62, Luke 1:18, Luke 1:19, Luke 3:16, Luke 7:8, Luke 7:27, Luke 8:46, Luke 9:9, Luke 9:9, Luke 10:3, Luke 10:35, Luke 11:19, Luke 15:17, Luke 19:22, Luke 19:23, Luke 20:8, Luke 21:8, Luke 21:15, Luke 22:27, Luke 22:32, Luke 22:70, Luke 23:14, Luke 24:39, Luke 24:49, John 1:20, John 1:23, John 1:26, John 1:27, John 1:30, John 1:31, John 3:28, John 4:14, John 4:26, John 4:32, John 4:38, John 5:7, John 5:30, John 5:31, John 5:34, John 5:36, John 5:36, John 5:43, John 5:45, John 6:20, John 6:35, John 6:40, John 6:41, John 6:44, John 6:48, John 6:51, John 6:51, John 6:51, John 6:54, John 6:63, John 6:70, John 7:7, John 7:8, John 7:17, John 7:29, John 7:34, John 7:36, John 8:11, John 8:12, John 8:14, John 8:15, John 8:16, John 8:16, John 8:18, John 8:21, John 8:21, John 8:22, John 8:23, John 8:23, John 8:24, John 8:28, John 8:29, John 8:38, John 8:42, John 8:45, John 8:49, John 8:50, John 8:54, John 8:55, John 8:58, John 9:9, John 9:39, John 10:7, John 10:9, John 10:10, John 10:11, John 10:14, John 10:17, John 10:18, John 10:25, John 10:30, John 10:34, John 11:25, John 11:27, John 11:42, John 12:26, John 12:46, John 12:47, John 12:49, John 12:50, John 13:7, John 13:14, John 13:15, John 13:18, John 13:19, John 13:26, John 13:33, John 14:3, John 14:4, John 14:6, John 14:10, John 14:10, John 14:11, John 14:12, John 14:12, John 14:14, John 14:16, John 14:19, John 14:20, John 14:21, John 14:27, John 14:28, John 15:1, John 15:5, John 15:10, John 15:14, John 15:16, John 15:19, John 15:20, John 15:26, John 16:4, John 16:7, John 16:7, John 16:16, John 16:17, John 16:26, John 16:27, John 16:33, John 17:4, John 17:9, John 17:11, John 17:12, John 17:14, John 17:14, John 17:16, John 17:19, John 17:22, John 17:23, John 17:24, John 17:25, John 18:5, John 18:6, John 18:8, John 18:20, John 18:20, John 18:21, John 18:26, John 18:35, John 18:37, John 18:37, John 18:38, John 19:6, Acts 7:7, Acts 7:32, Acts 9:5, Acts 9:10, Acts 9:16, Acts 10:20, Acts 10:21, Acts 11:5, Acts 11:17, Acts 13:25, Acts 13:33, Acts 13:41, Acts 15:19, Acts 17:3, Acts 17:23, Acts 18:6, Acts 18:10, Acts 18:15, Acts 20:22, Acts 20:25, Acts 20:26, Acts 20:29, Acts 21:13, Acts 21:39, Acts 22:3, Acts 22:8, Acts 22:8, Acts 22:19, Acts 22:21, Acts 22:28, Acts 22:28, Acts 23:1, Acts 23:6, Acts 23:6, Acts 24:21, Acts 25:18, Acts 25:20, Acts 25:25, Acts 26:9, Acts 26:10, Acts 26:15, Acts 26:15, Acts 28:17, Rom 7:9, Rom 7:9, Rom 7:14, Rom 7:17, Rom 7:20, Rom 7:20, Rom 7:24, Rom 7:25, Rom 9:3, Rom 10:19, Rom 11:1, Rom 11:13, Rom 11:19, Rom 12:19, Rom 14:11, Rom 15:14, Rom 16:4, Rom 16:22, 1 Cor 1:12, 1 Cor 1:12, 1 Cor 1:12, 1 Cor 1:12, 1 Cor 2:3, 1 Cor 3:1, 1 Cor 3:4, 1 Cor 3:4, 1 Cor 3:6, 1 Cor 4:15, 1 Cor 5:3, 1 Cor 6:12, 1 Cor 7:10, 1 Cor 7:12, 1 Cor 7:28, 1 Cor 9:6, 1 Cor 9:15, 1 Cor 9:26, 1 Cor 10:30, 1 Cor 10:30, 1 Cor 11:23, 1 Cor 15:9, 1 Cor 15:10, 1 Cor 15:11, 1 Cor 16:10, 2 Cor 1:23, 2 Cor 2:2, 2 Cor 2:10, 2 Cor 2:10, 2 Cor 10:1, 2 Cor 11:23, 2 Cor 11:29, 2 Cor 12:11, 2 Cor 12:13, 2 Cor 12:15, 2 Cor 12:16, Gal 1:12, Gal 2:19, Gal 2:20, Gal 4:12, Gal 5:2, Gal 5:10, Gal 5:11, Gal 6:17, Eph 3:1, Eph 4:1, Eph 5:32, Php 3:4, Php 3:4, Php 3:13, Php 4:11, Col 1:23, Col 1:25, 1 Th 2:18, 1 Ti 1:11, 1 Ti 1:15, 1 Ti 2:7, 2 Ti 1:11, 2 Ti 4:1, 2 Ti 4:6, Titus 1:3, Titus 1:5, Phm 1:13, Phm 1:19, Phm 1:19, Phm 1:20, Heb 1:5, Heb 1:5, Heb 2:13, Heb 2:13, Heb 5:5, Heb 10:30, Heb 12:26, 1 Pe 1:16, 2 Pe 1:17, 2 Jo 1:1, 2 Jo 1:1, 3 Jo 1:1, Rev 1:8, Rev 1:9, Rev 1:11, Rev 1:17, Rev 2:22, Rev 2:23, Rev 3:9, Rev 3:19, Rev 5:4, Rev 17:7, Rev 21:2, Rev 21:6, Rev 21:6, Rev 22:8, Rev 22:13, Rev 22:16, Rev 22:16

1474

edafizw
 edaphizo

edafiousin
Luke 19:44

1475

edafoV
 edaphos

edafoV
Acts 22:7

1476

edraioV
 hedraios

edraioi
1 Cor 15:58, Col 1:23

edraioV
1 Cor 7:37

1477

edraiwma
 hedraioma

edraiwma
1 Ti 3:15

1478

EzekiaV
 Ezekias

ezekian
Matt 1:9

ezekiaV
Matt 1:10

1479

eqeloqrhskeia
 ethelothreskeia

eqeloqrhskeia
Col 2:23

1480

eqizw
 ethizo

eiqismenon
Luke 2:27Next Page - 1481 (ethnarches) to 1490 (ei de me(ge))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com