Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1501 (eikosi) to 1510 (eimi)

Previous Page - 1491 (eidos) to 1500 (eike)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1501

eikosi
 eikosi

eikosin
Acts 1:15

eikosipente
John 6:19

eikositessareV
Rev 5:8, Rev 5:14

eikositreiV
1 Cor 10:8

eikosi
Luke 14:31, Acts 27:28, Rev 4:4, Rev 4:4, Rev 4:10, Rev 11:16, Rev 19:4

1502

eikw
 eiko

eixamen
Gal 2:5

1503

eikw
 eiko

eoiken
Jam 1:6, Jam 1:23

1504

eikwn
 eikon

eikona
Luke 20:24, 1 Cor 15:49, 1 Cor 15:49, 2 Cor 3:18, Col 3:10, Heb 10:1, Rev 13:14, Rev 13:15, Rev 14:9, Rev 14:11, Rev 20:4

eikoni
Rev 13:15, Rev 16:2, Rev 19:20

eikonoV
Rom 1:23, Rom 8:29, Rev 15:2

eikwn
Matt 22:20, Mark 12:16, 1 Cor 11:7, 2 Cor 4:4, Col 1:15, Rev 13:15

1505

eilikrineia
 eilikrineia

eilikrineiaV
1 Cor 5:8, 2 Cor 2:17

eilikrineia
2 Cor 1:12

eilikrineiV
Php 1:10

1506

eilikrinhV
 eilikrines

eilikrinh
2 Pe 3:1

1507

eilissw
 heilisso

eilissomenon
Rev 6:14

1508

ei mh
 ei me

ei mh
Matt 5:13, Matt 11:27, Matt 11:27, Matt 12:4, Matt 12:24, Matt 12:39, Matt 13:57, Matt 14:17, Matt 15:24, Matt 16:4, Matt 17:8, Matt 17:21, Matt 19:9, Matt 19:17, Matt 21:19, Matt 24:22, Matt 24:36, Mark 2:7, Mark 2:26, Mark 5:37, Mark 6:4, Mark 6:5, Mark 6:8, Mark 8:14, Mark 9:9, Mark 9:29, Mark 10:18, Mark 11:13, Mark 13:20, Mark 13:32, Luke 4:26, Luke 4:27, Luke 5:21, Luke 6:4, Luke 8:51, Luke 10:22, Luke 10:22, Luke 11:29, Luke 17:18, Luke 18:19, John 3:13, John 6:22, John 6:46, John 9:33, John 10:10, John 14:6, John 15:22, John 17:12, John 18:30, John 19:11, John 19:15, Acts 11:19, Acts 21:25, Acts 26:32, Rom 7:7, Rom 7:7, Rom 9:29, Rom 11:15, Rom 13:1, Rom 13:8, Rom 14:14, 1 Cor 1:14, 1 Cor 2:2, 1 Cor 2:11, 1 Cor 2:11, 1 Cor 7:17, 1 Cor 8:4, 1 Cor 10:13, 1 Cor 12:3, 1 Cor 14:5, 1 Cor 15:2, 2 Cor 2:2, 2 Cor 3:1, 2 Cor 12:5, 2 Cor 12:13, Gal 1:7, Gal 1:19, Gal 6:14, Eph 4:9, Php 4:15, 1 Ti 5:19, Heb 3:18, 1 Jo 2:22, 1 Jo 5:5, Rev 2:17, Rev 9:4, Rev 13:17, Rev 14:3, Rev 19:12, Rev 21:27

ei ta
John 15:24

1509

ei mh ti
 ei me ti

ei mh ti
1 Cor 7:5, 2 Cor 13:5

ei mhti
Luke 9:13

1510

eimi
 eimi

eimi
Matt 3:11, Matt 8:8, Matt 8:9, Matt 11:29, Matt 14:27, Matt 18:20, Matt 20:15, Matt 22:32, Matt 24:5, Matt 26:22, Matt 26:25, Matt 27:24, Matt 27:43, Matt 28:20, Mark 1:7, Mark 6:50, Mark 13:6, Mark 14:62, Luke 1:18, Luke 1:19, Luke 3:16, Luke 5:8, Luke 7:6, Luke 7:8, Luke 15:19, Luke 15:21, Luke 18:11, Luke 19:22, Luke 21:8, Luke 22:27, Luke 22:33, Luke 22:58, Luke 22:70, Luke 24:39, John 1:20, John 1:21, John 1:27, John 3:28, John 3:28, John 4:26, John 6:20, John 6:35, John 6:41, John 6:48, John 6:51, John 7:28, John 7:29, John 7:33, John 7:34, John 7:36, John 8:12, John 8:16, John 8:18, John 8:23, John 8:23, John 8:24, John 8:28, John 8:58, John 9:5, John 9:9, John 10:7, John 10:9, John 10:11, John 10:14, John 10:36, John 11:25, John 12:26, John 13:13, John 13:19, John 13:33, John 14:3, John 14:6, John 14:9, John 15:1, John 15:5, John 16:32, John 17:11, John 17:14, John 17:16, John 17:24, John 18:5, John 18:6, John 18:8, John 18:17, John 18:25, John 18:35, John 18:37, John 19:21, Acts 9:5, Acts 10:21, Acts 10:26, Acts 13:25, Acts 13:25, Acts 18:10, Acts 21:39, Acts 22:3, Acts 22:8, Acts 23:6, Acts 25:10, Acts 26:15, Acts 26:29, Acts 27:23, Rom 1:14, Rom 7:14, Rom 11:1, Rom 11:13, 1 Cor 1:12, 1 Cor 3:4, 1 Cor 9:1, 1 Cor 9:1, 1 Cor 9:2, 1 Cor 9:2, 1 Cor 12:15, 1 Cor 12:15, 1 Cor 12:16, 1 Cor 12:16, 1 Cor 13:2, 1 Cor 15:9, 1 Cor 15:9, 1 Cor 15:10, 1 Cor 15:10, 2 Cor 12:10, 2 Cor 12:11, Php 4:11, Col 2:5, 1 Ti 1:15, Heb 12:21, 1 Pe 1:16, 2 Pe 1:13, Rev 1:8, Rev 1:11, Rev 1:17, Rev 1:18, Rev 2:23, Rev 3:17, Rev 18:7, Rev 19:10, Rev 21:6, Rev 22:9, Rev 22:13, Rev 22:16Next Page - 1511 (einai) to 1520 (heis*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com