Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1511 (einai) to 1520 (heis*)

Previous Page - 1501 (eikosi) to 1510 (eimi)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1511

einai
 einai

einai
Matt 16:13, Matt 16:15, Matt 17:4, Matt 19:21, Matt 20:27, Matt 22:23, Mark 6:49, Mark 8:27, Mark 8:29, Mark 9:5, Mark 9:35, Mark 12:18, Mark 14:64, Luke 2:4, Luke 2:6, Luke 2:44, Luke 2:49, Luke 4:41, Luke 5:12, Luke 8:38, Luke 9:18, Luke 9:18, Luke 9:20, Luke 9:33, Luke 11:1, Luke 11:8, Luke 14:26, Luke 14:27, Luke 14:33, Luke 19:11, Luke 20:6, Luke 20:20, Luke 20:27, Luke 20:41, Luke 22:24, Luke 23:2, John 1:46, John 7:4, John 17:5, Acts 2:12, Acts 4:32, Acts 5:36, Acts 8:9, Acts 8:37, Acts 13:25, Acts 13:47, Acts 16:13, Acts 16:15, Acts 17:7, Acts 17:18, Acts 17:20, Acts 17:29, Acts 18:3, Acts 18:15, Acts 18:28, Acts 19:1, Acts 23:8, Acts 27:4, Acts 28:6, Rom 1:20, Rom 1:22, Rom 2:19, Rom 3:9, Rom 3:26, Rom 4:11, Rom 4:13, Rom 4:16, Rom 6:11, Rom 7:3, Rom 8:29, Rom 9:3, Rom 14:14, Rom 15:16, Rom 16:19, 1 Cor 3:18, 1 Cor 7:7, 1 Cor 7:25, 1 Cor 7:26, 1 Cor 7:32, 1 Cor 10:6, 1 Cor 11:16, 1 Cor 11:19, 1 Cor 12:23, 1 Cor 14:37, 2 Cor 5:9, 2 Cor 7:11, 2 Cor 9:5, 2 Cor 10:7, 2 Cor 11:16, Gal 2:6, Gal 2:9, Gal 4:21, Gal 6:3, Eph 1:4, Eph 1:12, Eph 3:6, Php 1:23, Php 2:6, Php 3:8, Php 3:8, Php 4:11, 1 Th 2:7, 1 Ti 1:7, 1 Ti 2:12, 1 Ti 3:2, 1 Ti 6:5, 1 Ti 6:18, 2 Ti 2:24, Titus 1:7, Titus 2:2, Titus 2:4, Titus 2:9, Titus 3:1, Titus 3:2, Heb 5:12, Heb 11:4, Heb 12:11, Jam 1:18, Jam 1:26, Jam 4:4, 1 Pe 1:21, 1 Pe 5:12, 1 Jo 2:9, Rev 2:2, Rev 2:9, Rev 3:9

1512

ei per
 ei per

eiper
Rom 8:9, Rom 8:17, 1 Cor 8:5, 1 Cor 15:15, 2 Th 1:6, 1 Pe 2:3

1513

ei pwV
 ei pos

ei pwV
Rom 11:14, Php 3:11

eipwV
Acts 27:12, Rom 1:10

1514

eirhneuw
 eireneuo

eirhneuete
Mark 9:50, 2 Cor 13:11, 1 Th 5:13

eirhneuonteV
Rom 12:18

1515

eirhnh
 eirene

eirhnhn
Matt 10:34, Matt 10:34, Mark 5:34, Luke 7:50, Luke 8:48, Luke 12:51, Luke 14:32, Luke 19:42, John 14:27, John 14:27, John 16:33, Acts 7:26, Acts 9:31, Acts 10:36, Acts 12:20, Rom 5:1, Rom 10:15, Eph 2:15, Eph 2:17, 2 Th 3:16, 2 Ti 2:22, Heb 12:14, Jam 3:18, 1 Pe 3:11, Rev 6:4

eirhnhV
Luke 1:79, Luke 10:6, Acts 15:33, Acts 24:3, Rom 3:17, Rom 14:19, Rom 15:13, Rom 15:33, Rom 16:20, 1 Cor 14:33, 2 Cor 13:11, Eph 4:3, Eph 6:15, Php 4:9, 1 Th 5:23, 2 Th 3:16, Heb 7:2, Heb 11:31, Heb 13:20

eirhnh
Matt 10:13, Matt 10:13, Luke 2:14, Luke 2:29, Luke 10:5, Luke 10:6, Luke 11:21, Luke 19:38, Luke 24:36, John 20:19, John 20:21, John 20:26, Acts 16:36, Rom 1:7, Rom 2:10, Rom 8:6, Rom 14:17, 1 Cor 1:3, 1 Cor 7:15, 1 Cor 16:11, 2 Cor 1:2, Gal 1:3, Gal 5:22, Gal 6:16, Eph 1:2, Eph 2:14, Eph 6:23, Php 1:2, Php 4:7, Col 1:2, Col 3:15, 1 Th 1:1, 1 Th 5:3, 2 Th 1:2, 1 Ti 1:2, 2 Ti 1:2, Titus 1:4, Phm 1:3, Jam 2:16, Jam 3:18, 1 Pe 1:2, 1 Pe 5:14, 2 Pe 1:2, 2 Pe 3:14, 2 Jo 1:3, 3 Jo 1:14, Jude 1:2, Rev 1:4

1516

eirhnikoV
 eirenikos

eirhnikh
Jam 3:17

eirhnikon
Heb 12:11

1517

eirhnopoiew
 eirenopoieo

eirhnopoihsaV
Col 1:20

1518

eirhnopoioV
 eirenopoios

eirhnopoioi
Matt 5:9

1519

eiV
 eis

eiV
Matt 2:1, Matt 2:8, Matt 2:11, Matt 2:12, Matt 2:13, Matt 2:14, Matt 2:20, Matt 2:21, Matt 2:22, Matt 2:23, Matt 3:10, Matt 3:11, Matt 3:12, Matt 4:1, Matt 4:5, Matt 4:8, Matt 4:12, Matt 4:13, Matt 4:18, Matt 4:24, Matt 5:1, Matt 5:13, Matt 5:20, Matt 5:22, Matt 5:25, Matt 5:29, Matt 5:30, Matt 5:35, Matt 6:6, Matt 6:13, Matt 6:13, Matt 6:26, Matt 6:26, Matt 6:30, Matt 6:34, Matt 7:13, Matt 7:14, Matt 7:19, Matt 7:21, Matt 8:4, Matt 8:5, Matt 8:12, Matt 8:14, Matt 8:18, Matt 8:23, Matt 8:28, Matt 8:28, Matt 8:31, Matt 8:32, Matt 8:32, Matt 8:33, Matt 8:34, Matt 9:1, Matt 9:1, Matt 9:6, Matt 9:7, Matt 9:13, Matt 9:17, Matt 9:17, Matt 9:23, Matt 9:26, Matt 9:28, Matt 9:38, Matt 10:5, Matt 10:5, Matt 10:9, Matt 10:10, Matt 10:11, Matt 10:12, Matt 10:17, Matt 10:18, Matt 10:21, Matt 10:22, Matt 10:23, Matt 10:27, Matt 10:41, Matt 10:41, Matt 10:42, Matt 11:7, Matt 12:4, Matt 12:9, Matt 12:11, Matt 12:18, Matt 12:20, Matt 12:29, Matt 12:41, Matt 12:44, Matt 13:2, Matt 13:22, Matt 13:30, Matt 13:30, Matt 13:33, Matt 13:36, Matt 13:42, Matt 13:47, Matt 13:48, Matt 13:50, Matt 13:52, Matt 13:54, Matt 14:13, Matt 14:15, Matt 14:19, Matt 14:22, Matt 14:22, Matt 14:23, Matt 14:31, Matt 14:32, Matt 14:34, Matt 14:35, Matt 15:11, Matt 15:14, Matt 15:17, Matt 15:17, Matt 15:17, Matt 15:21, Matt 15:24, Matt 15:29, Matt 15:39, Matt 15:39, Matt 16:5, Matt 16:13, Matt 16:21, Matt 17:1, Matt 17:15, Matt 17:15, Matt 17:22, Matt 17:24, Matt 17:25, Matt 17:27, Matt 18:3, Matt 18:6, Matt 18:8, Matt 18:8, Matt 18:9, Matt 18:9, Matt 18:15, Matt 18:20, Matt 18:21, Matt 18:29, Matt 18:30, Matt 19:1, Matt 19:5, Matt 19:17, Matt 19:23, Matt 19:24, Matt 20:1, Matt 20:2, Matt 20:4, Matt 20:7, Matt 20:17, Matt 20:18, Matt 20:19, Matt 20:21, Matt 21:1, Matt 21:1, Matt 21:2, Matt 21:10, Matt 21:12, Matt 21:17, Matt 21:18, Matt 21:19, Matt 21:21, Matt 21:23, Matt 21:31, Matt 21:42, Matt 22:3, Matt 22:4, Matt 22:5, Matt 22:5, Matt 22:9, Matt 22:10, Matt 22:13, Matt 22:16, Matt 23:34, Matt 24:9, Matt 24:13, Matt 24:14, Matt 24:38, Matt 25:1, Matt 25:6, Matt 25:10, Matt 25:21, Matt 25:23, Matt 25:30, Matt 25:41, Matt 25:46, Matt 25:46, Matt 26:2, Matt 26:3, Matt 26:8, Matt 26:10, Matt 26:13, Matt 26:18, Matt 26:28, Matt 26:30, Matt 26:32, Matt 26:36, Matt 26:41, Matt 26:45, Matt 26:52, Matt 26:67, Matt 26:71, Matt 27:6, Matt 27:7, Matt 27:10, Matt 27:27, Matt 27:30, Matt 27:30, Matt 27:31, Matt 27:33, Matt 27:51, Matt 27:53, Matt 28:1, Matt 28:7, Matt 28:10, Matt 28:11, Matt 28:16, Matt 28:16, Matt 28:19, Mark 1:4, Mark 1:9, Mark 1:12, Mark 1:14, Mark 1:21, Mark 1:21, Mark 1:28, Mark 1:29, Mark 1:35, Mark 1:38, Mark 1:38, Mark 1:39, Mark 1:44, Mark 1:45, Mark 2:1, Mark 2:1, Mark 2:11, Mark 2:17, Mark 2:22, Mark 2:22, Mark 2:26, Mark 3:1, Mark 3:3, Mark 3:13, Mark 3:20, Mark 3:27, Mark 3:29, Mark 3:29, Mark 4:1, Mark 4:7, Mark 4:8, Mark 4:18, Mark 4:22, Mark 4:35, Mark 4:37, Mark 5:1, Mark 5:1, Mark 5:12, Mark 5:12, Mark 5:13, Mark 5:13, Mark 5:14, Mark 5:14, Mark 5:18, Mark 5:19, Mark 5:21, Mark 5:26, Mark 5:34, Mark 5:38, Mark 6:1, Mark 6:8, Mark 6:8, Mark 6:10, Mark 6:11, Mark 6:31, Mark 6:32, Mark 6:36, Mark 6:41, Mark 6:45, Mark 6:45, Mark 6:46, Mark 6:51, Mark 6:56, Mark 7:15, Mark 7:17, Mark 7:18, Mark 7:19, Mark 7:19, Mark 7:19, Mark 7:24, Mark 7:24, Mark 7:30, Mark 7:33, Mark 7:34, Mark 8:3, Mark 8:10, Mark 8:10, Mark 8:13, Mark 8:13, Mark 8:19, Mark 8:20, Mark 8:22, Mark 8:23, Mark 8:26, Mark 8:26, Mark 8:27, Mark 9:2, Mark 9:22, Mark 9:22, Mark 9:25, Mark 9:28, Mark 9:31, Mark 9:33, Mark 9:42, Mark 9:42, Mark 9:43, Mark 9:43, Mark 9:43, Mark 9:45, Mark 9:45, Mark 9:45, Mark 9:47, Mark 9:47, Mark 10:1, Mark 10:8, Mark 10:15, Mark 10:17, Mark 10:23, Mark 10:24, Mark 10:25, Mark 10:32, Mark 10:33, Mark 10:46, Mark 11:1, Mark 11:1, Mark 11:2, Mark 11:2, Mark 11:8, Mark 11:8, Mark 11:11, Mark 11:11, Mark 11:11, Mark 11:14, Mark 11:15, Mark 11:15, Mark 11:23, Mark 11:27, Mark 12:10, Mark 12:14, Mark 12:41, Mark 12:43, Mark 13:3, Mark 13:9, Mark 13:9, Mark 13:9, Mark 13:10, Mark 13:12, Mark 13:13, Mark 13:14, Mark 13:15, Mark 13:16, Mark 13:16, Mark 14:4, Mark 14:6, Mark 14:8, Mark 14:9, Mark 14:9, Mark 14:13, Mark 14:16, Mark 14:20, Mark 14:26, Mark 14:28, Mark 14:32, Mark 14:38, Mark 14:41, Mark 14:54, Mark 14:55, Mark 14:60, Mark 14:68, Mark 15:34, Mark 15:38, Mark 15:41, Mark 16:5, Mark 16:7, Mark 16:12, Mark 16:15, Mark 16:19, Luke 1:9, Luke 1:20, Luke 1:23, Luke 1:26, Luke 1:33, Luke 1:39, Luke 1:39, Luke 1:40, Luke 1:44, Luke 1:50, Luke 1:55, Luke 1:56, Luke 1:79, Luke 2:3, Luke 2:4, Luke 2:4, Luke 2:15, Luke 2:22, Luke 2:27, Luke 2:28, Luke 2:32, Luke 2:34, Luke 2:34, Luke 2:39, Luke 2:39, Luke 2:41, Luke 2:42, Luke 2:45, Luke 2:51, Luke 3:3, Luke 3:3, Luke 3:5, Luke 3:5, Luke 3:9, Luke 3:17, Luke 4:1, Luke 4:5, Luke 4:9, Luke 4:14, Luke 4:16, Luke 4:16, Luke 4:26, Luke 4:29, Luke 4:31, Luke 4:35, Luke 4:37, Luke 4:38, Luke 4:42, Luke 4:43, Luke 5:4, Luke 5:4, Luke 5:14, Luke 5:17, Luke 5:19, Luke 5:24, Luke 5:25, Luke 5:32, Luke 5:37, Luke 5:38, Luke 6:4, Luke 6:6, Luke 6:8, Luke 6:12, Luke 6:20, Luke 6:38, Luke 6:39, Luke 7:1, Luke 7:1, Luke 7:10, Luke 7:11, Luke 7:24, Luke 7:30, Luke 7:36, Luke 7:44, Luke 7:50, Luke 8:14, Luke 8:17, Luke 8:22, Luke 8:22, Luke 8:23, Luke 8:26, Luke 8:29, Luke 8:30, Luke 8:31, Luke 8:32, Luke 8:33, Luke 8:33, Luke 8:34, Luke 8:34, Luke 8:37, Luke 8:39, Luke 8:41, Luke 8:43, Luke 8:48, Luke 8:51, Luke 9:3, Luke 9:4, Luke 9:5, Luke 9:10, Luke 9:12, Luke 9:13, Luke 9:16, Luke 9:28, Luke 9:34, Luke 9:44, Luke 9:44, Luke 9:51, Luke 9:52, Luke 9:53, Luke 9:56, Luke 9:61, Luke 9:62, Luke 9:62, Luke 10:1, Luke 10:2, Luke 10:5, Luke 10:7, Luke 10:8, Luke 10:10, Luke 10:10, Luke 10:30, Luke 10:34, Luke 10:36, Luke 10:38, Luke 10:38, Luke 11:4, Luke 11:7, Luke 11:24, Luke 11:32, Luke 11:33, Luke 11:49, Luke 12:5, Luke 12:10, Luke 12:10, Luke 12:19, Luke 12:21, Luke 12:28, Luke 12:49, Luke 12:58, Luke 13:9, Luke 13:11, Luke 13:19, Luke 13:19, Luke 13:21, Luke 13:22, Luke 14:1, Luke 14:5, Luke 14:8, Luke 14:8, Luke 14:10, Luke 14:21, Luke 14:23, Luke 14:31, Luke 14:35, Luke 14:35, Luke 15:6, Luke 15:13, Luke 15:15, Luke 15:17, Luke 15:18, Luke 15:21, Luke 15:22, Luke 15:22, Luke 16:4, Luke 16:8, Luke 16:9, Luke 16:16, Luke 16:22, Luke 16:27, Luke 16:28, Luke 17:2, Luke 17:3, Luke 17:4, Luke 17:11, Luke 17:12, Luke 17:24, Luke 17:27, Luke 17:31, Luke 18:5, Luke 18:10, Luke 18:13, Luke 18:13, Luke 18:14, Luke 18:17, Luke 18:24, Luke 18:25, Luke 18:31, Luke 18:35, Luke 19:12, Luke 19:28, Luke 19:29, Luke 19:30, Luke 19:45, Luke 20:17, Luke 20:20, Luke 21:1, Luke 21:4, Luke 21:12, Luke 21:13, Luke 21:14, Luke 21:21, Luke 21:21, Luke 21:24, Luke 21:37, Luke 22:3, Luke 22:10, Luke 22:10, Luke 22:19, Luke 22:33, Luke 22:33, Luke 22:39, Luke 22:40, Luke 22:46, Luke 22:54, Luke 22:65, Luke 22:66, Luke 23:19, Luke 23:25, Luke 23:46, Luke 24:5, Luke 24:7, Luke 24:13, Luke 24:20, Luke 24:26, Luke 24:28, Luke 24:33, Luke 24:47, Luke 24:50, Luke 24:51, Luke 24:52, John 1:7, John 1:9, John 1:11, John 1:12, John 1:18, John 1:43, John 2:2, John 2:11, John 2:12, John 2:13, John 2:23, John 3:4, John 3:5, John 3:13, John 3:15, John 3:16, John 3:17, John 3:18, John 3:18, John 3:19, John 3:22, John 3:24, John 3:36, John 4:3, John 4:5, John 4:8, John 4:14, John 4:14, John 4:28, John 4:36, John 4:38, John 4:39, John 4:43, John 4:45, John 4:45, John 4:46, John 4:47, John 4:54, John 5:1, John 5:7, John 5:24, John 5:24, John 5:29, John 5:29, John 5:45, John 6:3, John 6:9, John 6:14, John 6:15, John 6:17, John 6:17, John 6:21, John 6:21, John 6:22, John 6:22, John 6:24, John 6:24, John 6:27, John 6:29, John 6:35, John 6:40, John 6:47, John 6:51, John 6:58, John 6:66, John 7:3, John 7:5, John 7:8, John 7:8, John 7:10, John 7:14, John 7:31, John 7:35, John 7:38, John 7:39, John 7:48, John 7:53, John 8:1, John 8:2, John 8:6, John 8:8, John 8:26, John 8:30, John 8:35, John 8:35, John 8:51, John 8:52, John 9:7, John 9:11, John 9:35, John 9:36, John 9:39, John 9:39, John 10:1, John 10:28, John 10:36, John 10:40, John 10:42, John 11:7, John 11:25, John 11:26, John 11:26, John 11:27, John 11:30, John 11:31, John 11:32, John 11:38, John 11:45, John 11:48, John 11:52, John 11:54, John 11:54, John 11:55, John 11:56, John 12:1, John 12:7, John 12:11, John 12:12, John 12:12, John 12:13, John 12:24, John 12:25, John 12:27, John 12:34, John 12:36, John 12:37, John 12:42, John 12:44, John 12:44, John 12:44, John 12:46, John 12:46, John 13:1, John 13:2, John 13:3, John 13:5, John 13:8, John 13:22, John 13:27, John 13:29, John 14:1, John 14:1, John 14:12, John 14:16, John 15:6, John 16:9, John 16:13, John 16:20, John 16:21, John 16:28, John 16:32, John 17:1, John 17:18, John 17:18, John 17:20, John 17:23, John 18:1, John 18:6, John 18:11, John 18:15, John 18:28, John 18:28, John 18:33, John 18:37, John 18:37, John 18:37, John 19:9, John 19:13, John 19:17, John 19:27, John 19:37, John 20:1, John 20:3, John 20:4, John 20:6, John 20:7, John 20:8, John 20:11, John 20:14, John 20:19, John 20:25, John 20:25, John 20:26, John 20:27, John 21:3, John 21:4, John 21:6, John 21:7, John 21:9, John 21:23, Acts 1:10, Acts 1:11, Acts 1:11, Acts 1:11, Acts 1:12, Acts 1:13, Acts 1:25, Acts 2:20, Acts 2:20, Acts 2:22, Acts 2:25, Acts 2:27, Acts 2:31, Acts 2:34, Acts 2:38, Acts 2:39, Acts 3:1, Acts 3:2, Acts 3:3, Acts 3:4, Acts 3:4, Acts 3:8, Acts 3:19, Acts 4:3, Acts 4:3, Acts 4:5, Acts 4:11, Acts 4:17, Acts 4:30, Acts 5:16, Acts 5:21, Acts 5:21, Acts 5:36, Acts 6:11, Acts 6:12, Acts 6:15, Acts 7:3, Acts 7:4, Acts 7:4, Acts 7:5, Acts 7:9, Acts 7:15, Acts 7:16, Acts 7:19, Acts 7:21, Acts 7:26, Acts 7:34, Acts 7:39, Acts 7:53, Acts 7:55, Acts 8:3, Acts 8:5, Acts 8:16, Acts 8:20, Acts 8:23, Acts 8:25, Acts 8:26, Acts 8:27, Acts 8:38, Acts 8:40, Acts 8:40, Acts 9:1, Acts 9:2, Acts 9:2, Acts 9:6, Acts 9:8, Acts 9:17, Acts 9:21, Acts 9:26, Acts 9:30, Acts 9:30, Acts 9:39, Acts 10:4, Acts 10:5, Acts 10:8, Acts 10:16, Acts 10:22, Acts 10:24, Acts 10:32, Acts 10:43, Acts 11:2, Acts 11:6, Acts 11:8, Acts 11:10, Acts 11:12, Acts 11:13, Acts 11:18, Acts 11:20, Acts 11:22, Acts 11:25, Acts 11:26, Acts 11:27, Acts 11:29, Acts 12:4, Acts 12:10, Acts 12:17, Acts 12:19, Acts 13:2, Acts 13:4, Acts 13:4, Acts 13:9, Acts 13:13, Acts 13:13, Acts 13:14, Acts 13:14, Acts 13:22, Acts 13:29, Acts 13:31, Acts 13:34, Acts 13:42, Acts 13:46, Acts 13:47, Acts 13:47, Acts 13:48, Acts 13:51, Acts 14:1, Acts 14:6, Acts 14:14, Acts 14:20, Acts 14:20, Acts 14:21, Acts 14:22, Acts 14:23, Acts 14:24, Acts 14:25, Acts 14:26, Acts 14:26, Acts 15:2, Acts 15:4, Acts 15:22, Acts 15:30, Acts 15:38, Acts 15:39, Acts 16:1, Acts 16:8, Acts 16:9, Acts 16:10, Acts 16:11, Acts 16:11, Acts 16:12, Acts 16:15, Acts 16:16, Acts 16:19, Acts 16:23, Acts 16:24, Acts 16:24, Acts 16:34, Acts 16:37, Acts 16:40, Acts 17:1, Acts 17:5, Acts 17:10, Acts 17:10, Acts 17:20, Acts 17:21, Acts 18:1, Acts 18:6, Acts 18:7, Acts 18:18, Acts 18:19, Acts 18:19, Acts 18:21, Acts 18:22, Acts 18:22, Acts 18:24, Acts 18:27, Acts 19:1, Acts 19:3, Acts 19:3, Acts 19:4, Acts 19:4, Acts 19:5, Acts 19:8, Acts 19:21, Acts 19:22, Acts 19:22, Acts 19:27, Acts 19:27, Acts 19:29, Acts 19:30, Acts 19:31, Acts 20:1, Acts 20:2, Acts 20:3, Acts 20:6, Acts 20:13, Acts 20:14, Acts 20:14, Acts 20:15, Acts 20:15, Acts 20:16, Acts 20:17, Acts 20:18, Acts 20:21, Acts 20:21, Acts 20:22, Acts 20:29, Acts 20:38, Acts 21:1, Acts 21:1, Acts 21:1, Acts 21:2, Acts 21:3, Acts 21:3, Acts 21:4, Acts 21:6, Acts 21:6, Acts 21:7, Acts 21:8, Acts 21:8, Acts 21:11, Acts 21:12, Acts 21:13, Acts 21:15, Acts 21:17, Acts 21:26, Acts 21:28, Acts 21:29, Acts 21:34, Acts 21:37, Acts 21:38, Acts 22:4, Acts 22:5, Acts 22:5, Acts 22:7, Acts 22:10, Acts 22:11, Acts 22:13, Acts 22:17, Acts 22:21, Acts 22:23, Acts 22:24, Acts 22:30, Acts 23:10, Acts 23:11, Acts 23:11, Acts 23:16, Acts 23:20, Acts 23:28, Acts 23:30, Acts 23:31, Acts 23:32, Acts 23:33, Acts 24:15, Acts 24:17, Acts 24:24, Acts 25:1, Acts 25:3, Acts 25:6, Acts 25:8, Acts 25:8, Acts 25:8, Acts 25:9, Acts 25:13, Acts 25:15, Acts 25:16, Acts 25:20, Acts 25:20, Acts 25:21, Acts 25:23, Acts 26:7, Acts 26:11, Acts 26:12, Acts 26:14, Acts 26:16, Acts 26:17, Acts 26:18, Acts 26:18, Acts 26:20, Acts 26:24, Acts 27:1, Acts 27:3, Acts 27:5, Acts 27:6, Acts 27:6, Acts 27:8, Acts 27:12, Acts 27:17, Acts 27:26, Acts 27:29, Acts 27:30, Acts 27:38, Acts 27:39, Acts 27:40, Acts 27:40, Acts 27:41, Acts 28:5, Acts 28:6, Acts 28:12, Acts 28:13, Acts 28:13, Acts 28:14, Acts 28:15, Acts 28:16, Acts 28:17, Acts 28:23, Rom 1:1, Rom 1:5, Rom 1:11, Rom 1:16, Rom 1:17, Rom 1:20, Rom 1:24, Rom 1:25, Rom 1:26, Rom 1:26, Rom 1:27, Rom 1:28, Rom 2:4, Rom 2:26, Rom 3:7, Rom 3:22, Rom 3:25, Rom 3:26, Rom 4:3, Rom 4:5, Rom 4:9, Rom 4:11, Rom 4:11, Rom 4:16, Rom 4:18, Rom 4:20, Rom 4:22, Rom 5:2, Rom 5:8, Rom 5:12, Rom 5:12, Rom 5:15, Rom 5:16, Rom 5:16, Rom 5:18, Rom 5:18, Rom 5:18, Rom 5:18, Rom 5:21, Rom 6:3, Rom 6:3, Rom 6:4, Rom 6:12, Rom 6:16, Rom 6:16, Rom 6:16, Rom 6:17, Rom 6:19, Rom 6:19, Rom 6:22, Rom 7:4, Rom 7:5, Rom 7:10, Rom 7:10, Rom 8:7, Rom 8:15, Rom 8:18, Rom 8:21, Rom 8:28, Rom 8:29, Rom 9:5, Rom 9:8, Rom 9:17, Rom 9:21, Rom 9:21, Rom 9:22, Rom 9:23, Rom 9:31, Rom 10:1, Rom 10:4, Rom 10:6, Rom 10:7, Rom 10:10, Rom 10:10, Rom 10:12, Rom 10:14, Rom 10:18, Rom 10:18, Rom 11:9, Rom 11:9, Rom 11:9, Rom 11:9, Rom 11:11, Rom 11:24, Rom 11:32, Rom 11:36, Rom 11:36, Rom 12:2, Rom 12:3, Rom 12:5, Rom 12:10, Rom 12:16, Rom 13:4, Rom 13:4, Rom 13:6, Rom 13:14, Rom 14:1, Rom 14:9, Rom 14:19, Rom 15:2, Rom 15:4, Rom 15:7, Rom 15:8, Rom 15:13, Rom 15:16, Rom 15:16, Rom 15:18, Rom 15:24, Rom 15:25, Rom 15:26, Rom 15:28, Rom 15:31, Rom 16:5, Rom 16:6, Rom 16:19, Rom 16:19, Rom 16:19, Rom 16:26, Rom 16:26, Rom 16:27, 1 Cor 1:9, 1 Cor 1:13, 1 Cor 1:15, 1 Cor 2:7, 1 Cor 4:3, 1 Cor 4:6, 1 Cor 5:5, 1 Cor 6:16, 1 Cor 6:18, 1 Cor 8:6, 1 Cor 8:10, 1 Cor 8:12, 1 Cor 8:12, 1 Cor 8:13, 1 Cor 9:18, 1 Cor 10:2, 1 Cor 10:6, 1 Cor 10:11, 1 Cor 10:31, 1 Cor 11:17, 1 Cor 11:17, 1 Cor 11:22, 1 Cor 11:24, 1 Cor 11:25, 1 Cor 11:33, 1 Cor 11:34, 1 Cor 12:13, 1 Cor 12:13, 1 Cor 14:8, 1 Cor 14:9, 1 Cor 14:22, 1 Cor 14:36, 1 Cor 15:10, 1 Cor 15:45, 1 Cor 15:45, 1 Cor 15:54, 1 Cor 16:1, 1 Cor 16:3, 1 Cor 16:15, 2 Cor 1:4, 2 Cor 1:5, 2 Cor 1:10, 2 Cor 1:11, 2 Cor 1:16, 2 Cor 1:16, 2 Cor 1:21, 2 Cor 1:23, 2 Cor 2:4, 2 Cor 2:8, 2 Cor 2:9, 2 Cor 2:9, 2 Cor 2:12, 2 Cor 2:12, 2 Cor 2:13, 2 Cor 2:16, 2 Cor 2:16, 2 Cor 3:7, 2 Cor 3:13, 2 Cor 3:18, 2 Cor 4:4, 2 Cor 4:11, 2 Cor 4:15, 2 Cor 4:17, 2 Cor 5:5, 2 Cor 6:1, 2 Cor 6:18, 2 Cor 6:18, 2 Cor 7:3, 2 Cor 7:5, 2 Cor 7:9, 2 Cor 7:10, 2 Cor 7:15, 2 Cor 8:2, 2 Cor 8:4, 2 Cor 8:6, 2 Cor 8:6, 2 Cor 8:13, 2 Cor 8:14, 2 Cor 8:22, 2 Cor 8:23, 2 Cor 8:24, 2 Cor 8:24, 2 Cor 9:1, 2 Cor 9:5, 2 Cor 9:8, 2 Cor 9:8, 2 Cor 9:9, 2 Cor 9:10, 2 Cor 9:11, 2 Cor 9:13, 2 Cor 9:13, 2 Cor 9:13, 2 Cor 10:1, 2 Cor 10:5, 2 Cor 10:8, 2 Cor 10:8, 2 Cor 10:13, 2 Cor 10:14, 2 Cor 10:15, 2 Cor 10:15, 2 Cor 10:16, 2 Cor 10:16, 2 Cor 11:3, 2 Cor 11:6, 2 Cor 11:10, 2 Cor 11:13, 2 Cor 11:14, 2 Cor 11:20, 2 Cor 11:31, 2 Cor 12:1, 2 Cor 12:4, 2 Cor 12:6, 2 Cor 13:2, 2 Cor 13:3, 2 Cor 13:4, 2 Cor 13:10, 2 Cor 13:10, Gal 1:5, Gal 1:6, Gal 1:17, Gal 1:17, Gal 1:17, Gal 1:18, Gal 1:21, Gal 2:1, Gal 2:2, Gal 2:8, Gal 2:8, Gal 2:9, Gal 2:9, Gal 2:11, Gal 2:16, Gal 3:6, Gal 3:14, Gal 3:17, Gal 3:17, Gal 3:23, Gal 3:24, Gal 3:27, Gal 4:6, Gal 4:11, Gal 4:24, Gal 5:10, Gal 5:13, Gal 6:4, Gal 6:4, Gal 6:8, Gal 6:8, Eph 1:5, Eph 1:5, Eph 1:6, Eph 1:8, Eph 1:10, Eph 1:12, Eph 1:12, Eph 1:14, Eph 1:14, Eph 1:15, Eph 1:18, Eph 1:19, Eph 2:15, Eph 2:21, Eph 2:22, Eph 3:2, Eph 3:16, Eph 3:19, Eph 3:21, Eph 4:8, Eph 4:9, Eph 4:12, Eph 4:12, Eph 4:13, Eph 4:13, Eph 4:13, Eph 4:15, Eph 4:16, Eph 4:19, Eph 4:30, Eph 4:32, Eph 5:2, Eph 5:31, Eph 5:32, Eph 5:32, Eph 6:18, Eph 6:22, Php 1:5, Php 1:10, Php 1:10, Php 1:11, Php 1:12, Php 1:17, Php 1:19, Php 1:23, Php 1:25, Php 1:29, Php 2:11, Php 2:16, Php 2:16, Php 2:16, Php 2:16, Php 2:22, Php 3:11, Php 3:16, Php 3:21, Php 4:15, Php 4:16, Php 4:17, Php 4:20, Col 1:4, Col 1:6, Col 1:10, Col 1:10, Col 1:11, Col 1:12, Col 1:13, Col 1:16, Col 1:20, Col 1:25, Col 1:29, Col 2:2, Col 2:2, Col 2:5, Col 2:22, Col 3:9, Col 3:10, Col 3:15, Col 4:8, Col 4:11, 1 Th 1:5, 1 Th 2:9, 1 Th 2:12, 1 Th 2:12, 1 Th 2:16, 1 Th 2:16, 1 Th 3:2, 1 Th 3:3, 1 Th 3:5, 1 Th 3:5, 1 Th 3:10, 1 Th 3:12, 1 Th 3:12, 1 Th 3:12, 1 Th 3:13, 1 Th 4:8, 1 Th 4:9, 1 Th 4:10, 1 Th 4:15, 1 Th 4:17, 1 Th 4:17, 1 Th 5:9, 1 Th 5:9, 1 Th 5:15, 1 Th 5:15, 1 Th 5:18, 2 Th 1:3, 2 Th 1:5, 2 Th 1:11, 2 Th 2:2, 2 Th 2:4, 2 Th 2:6, 2 Th 2:10, 2 Th 2:11, 2 Th 2:13, 2 Th 2:14, 2 Th 2:14, 2 Th 3:5, 2 Th 3:5, 2 Th 3:9, 1 Ti 1:3, 1 Ti 1:6, 1 Ti 1:12, 1 Ti 1:15, 1 Ti 1:16, 1 Ti 1:17, 1 Ti 2:4, 1 Ti 2:7, 1 Ti 3:6, 1 Ti 3:7, 1 Ti 4:3, 1 Ti 4:10, 1 Ti 5:24, 1 Ti 6:7, 1 Ti 6:9, 1 Ti 6:9, 1 Ti 6:12, 1 Ti 6:17, 1 Ti 6:19, 2 Ti 1:11, 2 Ti 1:12, 2 Ti 2:14, 2 Ti 2:20, 2 Ti 2:20, 2 Ti 2:21, 2 Ti 2:21, 2 Ti 2:25, 2 Ti 2:26, 2 Ti 3:6, 2 Ti 3:7, 2 Ti 3:15, 2 Ti 4:10, 2 Ti 4:10, 2 Ti 4:10, 2 Ti 4:11, 2 Ti 4:12, 2 Ti 4:18, 2 Ti 4:18, Titus 3:12, Titus 3:14, Phm 1:5, Phm 1:6, Heb 1:5, Heb 1:5, Heb 1:6, Heb 1:8, Heb 1:14, Heb 2:3, Heb 2:10, Heb 2:17, Heb 3:5, Heb 3:11, Heb 3:18, Heb 4:1, Heb 4:3, Heb 4:3, Heb 4:5, Heb 4:6, Heb 4:10, Heb 4:11, Heb 4:16, Heb 5:6, Heb 6:6, Heb 6:8, Heb 6:10, Heb 6:16, Heb 6:19, Heb 6:20, Heb 7:3, Heb 7:14, Heb 7:17, Heb 7:21, Heb 7:24, Heb 7:25, Heb 7:25, Heb 7:28, Heb 8:3, Heb 8:10, Heb 8:10, Heb 8:10, Heb 9:6, Heb 9:7, Heb 9:9, Heb 9:12, Heb 9:14, Heb 9:15, Heb 9:24, Heb 9:24, Heb 9:25, Heb 9:26, Heb 9:28, Heb 9:28, Heb 10:1, Heb 10:5, Heb 10:12, Heb 10:14, Heb 10:19, Heb 10:24, Heb 10:31, Heb 10:39, Heb 10:39, Heb 11:3, Heb 11:7, Heb 11:8, Heb 11:8, Heb 11:9, Heb 11:11, Heb 11:26, Heb 12:2, Heb 12:3, Heb 12:10, Heb 13:8, Heb 13:11, Heb 13:21, Heb 13:21, Jam 1:18, Jam 1:19, Jam 1:19, Jam 1:19, Jam 1:25, Jam 2:2, Jam 2:6, Jam 2:23, Jam 3:3, Jam 4:9, Jam 4:9, Jam 4:13, Jam 5:3, Jam 5:4, Jam 5:12, 1 Pe 1:2, 1 Pe 1:3, 1 Pe 1:4, 1 Pe 1:4, 1 Pe 1:5, 1 Pe 1:7, 1 Pe 1:8, 1 Pe 1:10, 1 Pe 1:11, 1 Pe 1:11, 1 Pe 1:12, 1 Pe 1:21, 1 Pe 1:21, 1 Pe 1:22, 1 Pe 1:23, 1 Pe 1:25, 1 Pe 1:25, 1 Pe 2:7, 1 Pe 2:8, 1 Pe 2:9, 1 Pe 2:9, 1 Pe 2:14, 1 Pe 2:21, 1 Pe 3:7, 1 Pe 3:9, 1 Pe 3:12, 1 Pe 3:20, 1 Pe 3:21, 1 Pe 3:22, 1 Pe 4:2, 1 Pe 4:4, 1 Pe 4:6, 1 Pe 4:7, 1 Pe 4:8, 1 Pe 4:9, 1 Pe 4:10, 1 Pe 4:11, 1 Pe 5:10, 1 Pe 5:11, 1 Pe 5:12, 2 Pe 1:8, 2 Pe 1:11, 2 Pe 1:17, 2 Pe 2:4, 2 Pe 2:9, 2 Pe 2:12, 2 Pe 2:17, 2 Pe 2:22, 2 Pe 3:7, 2 Pe 3:9, 2 Pe 3:9, 2 Pe 3:18, 1 Jo 2:17, 1 Jo 3:8, 1 Jo 3:14, 1 Jo 4:1, 1 Jo 4:9, 1 Jo 5:8, 1 Jo 5:10, 1 Jo 5:10, 1 Jo 5:13, 1 Jo 5:13, 2 Jo 1:2, 2 Jo 1:7, 2 Jo 1:10, 3 Jo 1:5, 3 Jo 1:5, Jude 1:4, Jude 1:4, Jude 1:6, Jude 1:13, Jude 1:21, Jude 1:25, Rev 1:6, Rev 1:11, Rev 1:11, Rev 1:11, Rev 1:11, Rev 1:11, Rev 1:11, Rev 1:11, Rev 1:11, Rev 1:18, Rev 2:10, Rev 2:22, Rev 2:22, Rev 4:9, Rev 4:10, Rev 5:6, Rev 5:13, Rev 5:14, Rev 6:13, Rev 6:15, Rev 6:15, Rev 7:12, Rev 8:5, Rev 8:7, Rev 8:8, Rev 8:11, Rev 9:1, Rev 9:3, Rev 9:7, Rev 9:9, Rev 9:15, Rev 10:5, Rev 10:6, Rev 11:6, Rev 11:9, Rev 11:12, Rev 11:15, Rev 12:4, Rev 12:6, Rev 12:9, Rev 12:13, Rev 12:14, Rev 12:14, Rev 13:3, Rev 13:6, Rev 13:10, Rev 13:13, Rev 14:11, Rev 14:19, Rev 14:19, Rev 15:7, Rev 15:8, Rev 16:1, Rev 16:2, Rev 16:3, Rev 16:4, Rev 16:4, Rev 16:14, Rev 16:16, Rev 16:17, Rev 16:19, Rev 17:3, Rev 17:8, Rev 17:11, Rev 17:17, Rev 18:21, Rev 19:3, Rev 19:9, Rev 19:17, Rev 19:20, Rev 20:3, Rev 20:8, Rev 20:10, Rev 20:10, Rev 20:14, Rev 20:15, Rev 21:24, Rev 21:26, Rev 21:27, Rev 22:2, Rev 22:5, Rev 22:14

1520

eis
 heis

eiV
Matt 8:19, Matt 18:14, Matt 18:24, Matt 19:16, Matt 19:17, Matt 20:21, Matt 22:35, Matt 23:8, Matt 23:9, Matt 23:10, Matt 24:40, Matt 24:40, Matt 26:14, Matt 26:21, Matt 26:47, Matt 26:51, Matt 27:38, Matt 27:38, Matt 27:48, Mark 2:7, Mark 5:22, Mark 6:15, Mark 9:17, Mark 10:17, Mark 10:18, Mark 10:37, Mark 10:37, Mark 12:28, Mark 12:29, Mark 12:32, Mark 13:1, Mark 14:10, Mark 14:18, Mark 14:20, Mark 14:43, Mark 14:47, Mark 14:51, Mark 15:36, Luke 5:3, Luke 7:41, Luke 9:8, Luke 17:15, Luke 17:34, Luke 18:10, Luke 18:19, Luke 22:47, Luke 22:50, Luke 23:39, Luke 24:18, John 1:40, John 6:8, John 6:70, John 6:71, John 7:50, John 10:16, John 11:49, John 11:50, John 12:2, John 12:4, John 13:21, John 13:23, John 18:22, John 18:26, John 19:34, John 20:24, Acts 2:6, Acts 4:32, Acts 11:28, Rom 3:10, Rom 3:30, 1 Cor 4:6, 1 Cor 6:5, 1 Cor 8:4, 1 Cor 8:6, 1 Cor 8:6, 1 Cor 9:24, 1 Cor 10:17, 1 Cor 14:27, 2 Cor 5:14, Gal 3:20, Gal 3:28, Eph 4:5, Eph 4:6, 1 Th 5:11, 1 Ti 2:5, 1 Ti 2:5, Jam 2:19, Jam 4:12, Rev 5:5, Rev 7:13, Rev 17:1, Rev 17:10, Rev 18:21, Rev 21:9, Rev 21:21

ena
Matt 6:24, Matt 6:27, Matt 10:42, Matt 13:46, Matt 16:14, Matt 18:6, Matt 18:16, Matt 18:28, Matt 21:24, Matt 23:15, Matt 27:15, Mark 8:14, Mark 8:28, Mark 9:42, Mark 11:29, Mark 12:6, Mark 15:6, Mark 15:27, Mark 15:27, Luke 12:25, Luke 15:19, Luke 15:26, Luke 16:5, Luke 16:13, Luke 17:2, Luke 20:3, Luke 23:17, John 8:41, John 18:14, John 18:39, John 20:7, John 20:12, John 20:12, Acts 1:22, Acts 1:24, Acts 2:3, Acts 20:31, Acts 23:17, 1 Cor 14:31, Gal 4:22, Gal 4:22, Eph 2:15, Eph 5:33, 1 Th 2:11, 1 Th 5:11, Jam 4:13, Rev 19:17, Rev 22:2

eni
Matt 20:13, Matt 25:40, Matt 25:45, Luke 4:40, Luke 11:46, Luke 12:52, Luke 15:7, Luke 15:10, Luke 15:15, Rom 12:4, Rom 15:6, 1 Cor 12:13, 2 Cor 11:2, Gal 5:14, Eph 2:16, Eph 2:18, Eph 4:7, Php 1:27, Col 3:15, Col 4:6, Jam 2:10

enoV
Matt 6:24, Matt 18:10, Luke 10:42, Luke 16:13, Acts 17:26, Acts 17:27, Acts 21:26, Rom 3:12, Rom 5:12, Rom 5:15, Rom 5:15, Rom 5:16, Rom 5:16, Rom 5:17, Rom 5:17, Rom 5:17, Rom 5:18, Rom 5:18, Rom 5:19, Rom 5:19, Rom 9:10, 1 Cor 4:6, 1 Cor 10:17, 1 Cor 12:12, Gal 3:16, Gal 3:20, Eph 4:16, 2 Th 1:3, 1 Ti 5:9, Heb 2:11, Heb 11:12, Rev 6:1, Rev 8:13, Rev 21:21

en
Matt 5:18, Matt 5:29, Matt 5:30, Matt 5:41, Matt 6:29, Matt 10:29, Matt 12:11, Matt 18:5, Matt 18:12, Matt 25:15, Matt 25:18, Matt 25:24, Matt 27:14, Mark 4:8, Mark 4:8, Mark 4:8, Mark 4:20, Mark 4:20, Mark 4:20, Mark 9:37, Mark 10:21, Luke 12:6, Luke 12:27, Luke 15:4, Luke 18:22, John 1:3, John 6:9, John 6:22, John 7:21, John 9:25, John 10:30, John 11:52, John 17:11, John 17:21, John 17:21, John 17:22, John 17:22, John 17:23, John 21:25, Acts 21:19, Acts 23:6, Acts 28:25, Rom 12:5, 1 Cor 3:8, 1 Cor 6:16, 1 Cor 6:17, 1 Cor 10:17, 1 Cor 11:5, 1 Cor 12:11, 1 Cor 12:12, 1 Cor 12:12, 1 Cor 12:13, 1 Cor 12:13, 1 Cor 12:14, 1 Cor 12:18, 1 Cor 12:19, 1 Cor 12:20, 1 Cor 12:26, 1 Cor 12:26, Eph 2:14, Eph 4:4, Eph 4:4, Eph 4:5, Php 2:2, Php 3:13, 2 Pe 3:8, 1 Jo 5:7, 1 Jo 5:8, Rev 4:8, Rev 15:7Next Page - 1521 (eisago) to 1530 (eispedao)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com