Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1531 (eisporeuomai) to 1540 (hekaton)

Previous Page - 1521 (eisago) to 1530 (eispedao)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1531

eisporeuomai
 eisporeuomai

eiseporeueto
Mark 6:56

eisporeuetai
Mark 5:40, Mark 7:19, Luke 22:10

eisporeuomenai
Mark 4:19

eisporeuomenoi
Mark 11:2, Luke 8:16, Luke 11:33, Luke 19:30

eisporeuomenon
Matt 15:17, Mark 7:15, Mark 7:18

eisporeuomenoV
Acts 8:3, Acts 9:28

eisporeuomenouV
Acts 28:30

eisporeuomenwn
Acts 3:2

eisporeuontai
Mark 1:21

1532

eistrecw
 eistrecho

eisdramousa
Acts 12:14

1533

eisferw
 eisphero

eisenegkein
Luke 5:18

eisenegkhV
Matt 6:13, Luke 11:4

eisenegkwsin
Luke 5:19

eishnegkamen
1 Ti 6:7

eisfereiV
Acts 17:20

eisferetai
Heb 13:11

1534

eita
 eita

eita
Mark 4:17, Mark 4:28, Mark 4:28, Mark 8:25, Luke 8:12, John 13:5, John 19:27, John 20:27, 1 Cor 12:28, 1 Cor 15:5, 1 Cor 15:7, 1 Cor 15:24, 1 Ti 2:13, 1 Ti 3:10, Heb 12:9, Jam 1:15

1535

eite
 eite

eite
Rom 12:6, Rom 12:7, Rom 12:7, Rom 12:8, 1 Cor 3:22, 1 Cor 3:22, 1 Cor 3:22, 1 Cor 3:22, 1 Cor 3:22, 1 Cor 3:22, 1 Cor 3:22, 1 Cor 3:22, 1 Cor 8:5, 1 Cor 8:5, 1 Cor 10:31, 1 Cor 10:31, 1 Cor 10:31, 1 Cor 12:13, 1 Cor 12:13, 1 Cor 12:13, 1 Cor 12:13, 1 Cor 12:26, 1 Cor 12:26, 1 Cor 13:8, 1 Cor 13:8, 1 Cor 13:8, 1 Cor 14:7, 1 Cor 14:7, 1 Cor 14:27, 1 Cor 15:11, 1 Cor 15:11, 2 Cor 1:6, 2 Cor 1:6, 2 Cor 5:9, 2 Cor 5:9, 2 Cor 5:10, 2 Cor 5:10, 2 Cor 5:13, 2 Cor 5:13, 2 Cor 8:23, 2 Cor 8:23, 2 Cor 12:2, 2 Cor 12:2, 2 Cor 12:3, 2 Cor 12:3, Eph 6:8, Eph 6:8, Php 1:18, Php 1:18, Php 1:20, Php 1:20, Php 1:27, Php 1:27, Col 1:16, Col 1:16, Col 1:16, Col 1:16, Col 1:20, Col 1:20, 1 Th 5:10, 1 Th 5:10, 2 Th 2:15, 2 Th 2:15, 1 Pe 2:13, 1 Pe 2:14

1536

ei tiV
 ei tis

ei tina
1 Cor 1:16

ei tineV
1 Pe 3:1

ei tinoV
Luke 19:8, 1 Cor 3:14, 1 Cor 3:15

ei tiV
Matt 16:24, Mark 4:23, Mark 7:16, Mark 9:35, Luke 14:26, Rom 13:9, 1 Cor 3:17, 1 Cor 3:18, 1 Cor 7:12, 1 Cor 14:37, 1 Cor 16:22, 2 Cor 5:17, 2 Cor 10:7, 2 Cor 11:20, 2 Cor 11:20, 2 Cor 11:20, 2 Cor 11:20, Gal 1:9, Eph 4:29, Php 2:1, Php 3:4, Php 4:8, Php 4:8, 2 Th 3:10, 1 Ti 3:1, 1 Ti 5:16, 1 Ti 6:3, Titus 1:6, Jam 1:23, Jam 3:2, 1 Pe 4:11, 1 Pe 4:11, 2 Jo 1:10, Rev 11:5, Rev 11:5, Rev 13:9, Rev 13:10, Rev 13:10, Rev 14:9, Rev 14:11, Rev 20:15

ei ti
Mark 8:23, Mark 9:22, Acts 24:19, Acts 24:20, Acts 25:5, 2 Cor 2:10, 2 Cor 7:14, Php 2:1, Php 3:15, 1 Ti 1:10

1537

ek
 ek

ek
Matt 1:3, Matt 1:5, Matt 1:5, Matt 1:6, Matt 1:18, Matt 1:20, Matt 2:6, Matt 3:9, Matt 3:17, Matt 5:37, Matt 7:5, Matt 7:5, Matt 8:28, Matt 12:33, Matt 12:34, Matt 12:35, Matt 12:35, Matt 12:37, Matt 12:37, Matt 12:42, Matt 13:41, Matt 13:47, Matt 13:49, Matt 13:52, Matt 15:11, Matt 15:18, Matt 15:18, Matt 15:19, Matt 16:1, Matt 17:5, Matt 17:9, Matt 19:12, Matt 19:20, Matt 20:2, Matt 20:21, Matt 20:23, Matt 21:16, Matt 21:19, Matt 21:31, Matt 22:44, Matt 24:17, Matt 24:31, Matt 25:8, Matt 25:33, Matt 25:34, Matt 26:29, Matt 26:42, Matt 26:44, Matt 26:64, Matt 27:38, Matt 27:53, Mark 1:11, Mark 1:29, Mark 5:2, Mark 5:2, Mark 5:8, Mark 6:14, Mark 6:16, Mark 6:51, Mark 6:54, Mark 7:20, Mark 7:21, Mark 7:26, Mark 7:29, Mark 7:31, Mark 9:7, Mark 9:9, Mark 9:10, Mark 9:17, Mark 10:20, Mark 10:37, Mark 10:40, Mark 11:8, Mark 11:14, Mark 11:20, Mark 12:25, Mark 12:36, Mark 12:44, Mark 12:44, Mark 13:1, Mark 13:15, Mark 13:27, Mark 14:20, Mark 14:25, Mark 14:31, Mark 14:62, Mark 14:72, Mark 15:27, Mark 15:46, Mark 16:3, Mark 16:19, Luke 1:5, Luke 1:11, Luke 1:15, Luke 1:71, Luke 1:74, Luke 2:4, Luke 2:35, Luke 2:36, Luke 3:8, Luke 4:22, Luke 4:38, Luke 5:3, Luke 5:17, Luke 6:42, Luke 6:44, Luke 6:44, Luke 6:45, Luke 6:45, Luke 6:45, Luke 8:27, Luke 8:27, Luke 9:7, Luke 9:35, Luke 10:11, Luke 10:18, Luke 11:27, Luke 11:31, Luke 11:54, Luke 12:13, Luke 12:15, Luke 12:36, Luke 16:9, Luke 16:31, Luke 17:7, Luke 17:24, Luke 18:21, Luke 19:22, Luke 20:35, Luke 20:42, Luke 21:4, Luke 21:4, Luke 21:18, Luke 22:3, Luke 22:69, Luke 23:7, Luke 23:33, Luke 23:55, Luke 24:46, John 1:13, John 1:13, John 1:13, John 1:16, John 1:24, John 1:35, John 1:40, John 1:44, John 1:46, John 2:15, John 2:15, John 2:22, John 3:1, John 3:6, John 3:6, John 3:8, John 3:13, John 3:25, John 3:27, John 3:31, John 3:31, John 3:31, John 3:31, John 3:34, John 4:6, John 4:7, John 4:13, John 4:14, John 4:22, John 4:30, John 4:39, John 4:47, John 4:54, John 5:24, John 6:8, John 6:11, John 6:13, John 6:23, John 6:26, John 6:31, John 6:32, John 6:32, John 6:33, John 6:38, John 6:41, John 6:42, John 6:50, John 6:51, John 6:51, John 6:58, John 6:60, John 6:65, John 6:66, John 6:71, John 7:17, John 7:22, John 7:22, John 7:25, John 7:31, John 7:38, John 7:40, John 7:41, John 7:42, John 7:48, John 7:48, John 7:52, John 7:52, John 8:23, John 8:23, John 8:23, John 8:23, John 8:41, John 8:42, John 8:44, John 8:44, John 8:47, John 8:47, John 8:59, John 9:1, John 9:6, John 9:16, John 9:24, John 9:32, John 9:40, John 10:16, John 10:26, John 10:28, John 10:29, John 10:32, John 10:39, John 11:1, John 11:19, John 11:45, John 11:55, John 12:1, John 12:3, John 12:4, John 12:9, John 12:9, John 12:17, John 12:17, John 12:20, John 12:27, John 12:28, John 12:32, John 12:34, John 12:42, John 13:1, John 13:4, John 15:19, John 15:19, John 15:19, John 16:14, John 16:15, John 16:17, John 17:6, John 17:14, John 17:14, John 17:15, John 17:15, John 17:16, John 17:16, John 18:3, John 18:17, John 18:25, John 18:26, John 18:36, John 18:36, John 18:37, John 19:12, John 19:23, John 20:1, John 20:2, John 20:9, John 20:24, John 21:2, John 21:14, Acts 1:18, Acts 1:24, Acts 2:2, Acts 2:25, Acts 2:30, Acts 2:34, Acts 3:2, Acts 3:15, Acts 3:22, Acts 3:23, Acts 4:2, Acts 4:6, Acts 4:10, Acts 5:39, Acts 6:9, Acts 7:3, Acts 7:3, Acts 7:4, Acts 7:10, Acts 7:37, Acts 7:40, Acts 7:55, Acts 7:56, Acts 8:39, Acts 10:1, Acts 10:15, Acts 10:41, Acts 10:45, Acts 11:2, Acts 11:5, Acts 11:9, Acts 11:9, Acts 12:7, Acts 12:11, Acts 12:17, Acts 13:21, Acts 13:30, Acts 13:34, Acts 13:42, Acts 14:8, Acts 15:21, Acts 16:40, Acts 17:3, Acts 17:31, Acts 17:33, Acts 18:1, Acts 18:2, Acts 19:16, Acts 19:25, Acts 19:33, Acts 19:34, Acts 21:8, Acts 22:6, Acts 22:14, Acts 23:10, Acts 23:34, Acts 24:7, Acts 24:10, Acts 26:4, Acts 26:17, Acts 27:29, Acts 27:30, Acts 27:30, Acts 27:34, Acts 28:3, Acts 28:4, Acts 28:4, Rom 1:3, Rom 1:17, Rom 1:17, Rom 2:18, Rom 2:27, Rom 2:29, Rom 3:26, Rom 3:30, Rom 4:12, Rom 4:14, Rom 4:16, Rom 4:16, Rom 4:16, Rom 4:24, Rom 5:1, Rom 5:16, Rom 6:4, Rom 6:9, Rom 6:13, Rom 6:17, Rom 7:4, Rom 7:24, Rom 8:11, Rom 8:11, Rom 9:11, Rom 9:21, Rom 9:30, Rom 9:32, Rom 10:5, Rom 10:6, Rom 10:7, Rom 10:9, Rom 11:1, Rom 11:15, Rom 11:24, Rom 11:26, Rom 14:23, Rom 14:23, Rom 16:10, Rom 16:11, 1 Cor 2:12, 1 Cor 5:2, 1 Cor 5:10, 1 Cor 7:5, 1 Cor 7:7, 1 Cor 9:7, 1 Cor 9:7, 1 Cor 9:13, 1 Cor 9:14, 1 Cor 9:19, 1 Cor 10:4, 1 Cor 10:17, 1 Cor 11:8, 1 Cor 11:12, 1 Cor 11:12, 1 Cor 11:28, 1 Cor 11:28, 1 Cor 12:15, 1 Cor 12:15, 1 Cor 12:16, 1 Cor 12:16, 1 Cor 12:27, 1 Cor 13:9, 1 Cor 13:9, 1 Cor 13:10, 1 Cor 13:12, 1 Cor 15:12, 1 Cor 15:20, 1 Cor 15:47, 2 Cor 1:10, 2 Cor 1:11, 2 Cor 2:4, 2 Cor 2:17, 2 Cor 3:5, 2 Cor 4:6, 2 Cor 5:1, 2 Cor 5:8, 2 Cor 5:18, 2 Cor 6:17, 2 Cor 8:11, 2 Cor 9:7, 2 Cor 11:26, 2 Cor 13:4, 2 Cor 13:4, Gal 1:1, Gal 1:4, Gal 1:15, Gal 2:12, Gal 2:16, Gal 3:7, Gal 3:8, Gal 3:9, Gal 3:11, Gal 3:12, Gal 3:13, Gal 3:18, Gal 3:21, Gal 3:22, Gal 3:24, Gal 4:4, Gal 4:22, Gal 4:22, Gal 4:23, Gal 4:23, Gal 5:5, Gal 5:8, Gal 6:8, Gal 6:8, Eph 1:20, Eph 3:20, Eph 4:29, Eph 5:14, Eph 5:30, Eph 5:30, Eph 6:6, Php 1:23, Php 3:5, Php 3:9, Php 3:9, Php 4:22, Col 1:13, Col 1:18, Col 2:12, Col 2:14, Col 3:8, Col 3:23, Col 4:11, Col 4:16, 1 Th 1:10, 1 Th 1:10, 1 Th 2:3, 2 Th 2:7, 1 Ti 1:5, 2 Ti 2:8, 2 Ti 2:8, 2 Ti 2:22, 2 Ti 2:26, 2 Ti 3:6, 2 Ti 3:11, 2 Ti 4:17, 2 Ti 4:22, Titus 1:10, Heb 1:13, Heb 5:7, Heb 7:4, Heb 7:5, Heb 7:5, Heb 8:9, Heb 9:28, Heb 10:38, Heb 11:3, Heb 11:19, Heb 13:20, Jam 2:18, Jam 2:18, Jam 2:22, Jam 2:24, Jam 3:10, Jam 3:11, Jam 3:13, Jam 4:1, Jam 5:20, Jam 5:20, 1 Pe 1:3, 1 Pe 1:18, 1 Pe 1:21, 1 Pe 1:22, 1 Pe 1:23, 1 Pe 2:9, 1 Pe 2:12, 2 Pe 2:9, 2 Pe 2:21, 1 Jo 2:16, 1 Jo 2:16, 1 Jo 2:21, 1 Jo 3:8, 1 Jo 3:9, 1 Jo 3:9, 1 Jo 3:10, 1 Jo 3:12, 1 Jo 3:14, 1 Jo 3:19, 1 Jo 3:24, 1 Jo 4:1, 1 Jo 4:2, 1 Jo 4:3, 1 Jo 4:4, 1 Jo 4:5, 1 Jo 4:5, 1 Jo 4:6, 1 Jo 4:6, 1 Jo 4:6, 1 Jo 4:7, 1 Jo 4:7, 1 Jo 4:13, 1 Jo 5:1, 1 Jo 5:4, 1 Jo 5:18, 1 Jo 5:18, 1 Jo 5:19, 2 Jo 1:4, 3 Jo 1:10, 3 Jo 1:11, Jude 1:5, Jude 1:23, Rev 1:5, Rev 1:16, Rev 2:5, Rev 2:7, Rev 2:11, Rev 2:21, Rev 2:22, Rev 3:5, Rev 3:9, Rev 3:10, Rev 3:12, Rev 3:16, Rev 3:18, Rev 4:5, Rev 5:5, Rev 5:5, Rev 5:7, Rev 5:9, Rev 6:1, Rev 6:1, Rev 6:14, Rev 7:4, Rev 7:5, Rev 7:5, Rev 7:5, Rev 7:6, Rev 7:6, Rev 7:6, Rev 7:7, Rev 7:7, Rev 7:7, Rev 7:8, Rev 7:8, Rev 7:8, Rev 7:9, Rev 7:13, Rev 7:14, Rev 8:4, Rev 8:5, Rev 8:10, Rev 8:11, Rev 8:13, Rev 9:1, Rev 9:2, Rev 9:2, Rev 9:3, Rev 9:13, Rev 9:17, Rev 9:18, Rev 9:18, Rev 9:18, Rev 9:18, Rev 9:20, Rev 9:21, Rev 9:21, Rev 9:21, Rev 9:21, Rev 10:1, Rev 10:4, Rev 10:8, Rev 10:10, Rev 11:5, Rev 11:7, Rev 11:9, Rev 11:11, Rev 11:12, Rev 12:15, Rev 12:16, Rev 13:1, Rev 13:11, Rev 13:13, Rev 14:2, Rev 14:8, Rev 14:10, Rev 14:13, Rev 14:13, Rev 14:15, Rev 14:17, Rev 14:18, Rev 14:20, Rev 15:2, Rev 15:2, Rev 15:2, Rev 15:2, Rev 15:6, Rev 15:7, Rev 15:8, Rev 15:8, Rev 16:1, Rev 16:7, Rev 16:10, Rev 16:11, Rev 16:11, Rev 16:11, Rev 16:13, Rev 16:13, Rev 16:13, Rev 16:21, Rev 16:21, Rev 17:1, Rev 17:2, Rev 17:6, Rev 17:6, Rev 17:8, Rev 17:11, Rev 18:1, Rev 18:1, Rev 18:3, Rev 18:3, Rev 18:4, Rev 18:4, Rev 18:12, Rev 18:19, Rev 19:2, Rev 19:5, Rev 19:15, Rev 19:21, Rev 19:21, Rev 20:1, Rev 20:7, Rev 20:9, Rev 20:12, Rev 21:2, Rev 21:3, Rev 21:6, Rev 21:10, Rev 22:1, Rev 22:19

ex
Matt 1:16, Matt 2:15, Matt 6:27, Matt 7:9, Matt 10:29, Matt 12:11, Matt 15:5, Matt 18:12, Matt 20:21, Matt 20:23, Matt 21:25, Matt 21:25, Matt 21:25, Matt 21:26, Matt 22:35, Matt 23:25, Matt 23:34, Matt 23:34, Matt 25:2, Matt 25:33, Matt 25:41, Matt 26:21, Matt 26:27, Matt 26:73, Matt 27:7, Matt 27:29, Matt 27:38, Matt 27:48, Matt 28:2, Mark 1:25, Mark 1:26, Mark 5:30, Mark 6:25, Mark 7:11, Mark 9:25, Mark 10:37, Mark 10:40, Mark 11:30, Mark 11:30, Mark 11:31, Mark 11:32, Mark 12:30, Mark 12:30, Mark 12:30, Mark 12:30, Mark 12:33, Mark 12:33, Mark 12:33, Mark 12:33, Mark 14:18, Mark 14:23, Mark 14:69, Mark 14:70, Mark 15:27, Mark 15:39, Mark 16:12, Luke 1:5, Luke 1:27, Luke 1:71, Luke 1:78, Luke 2:4, Luke 3:22, Luke 4:35, Luke 6:44, Luke 10:7, Luke 10:27, Luke 10:27, Luke 10:27, Luke 10:27, Luke 11:5, Luke 11:6, Luke 11:13, Luke 11:15, Luke 11:16, Luke 11:49, Luke 12:6, Luke 12:25, Luke 14:28, Luke 14:33, Luke 15:4, Luke 15:4, Luke 17:7, Luke 17:15, Luke 20:4, Luke 20:4, Luke 20:5, Luke 20:6, Luke 21:16, Luke 22:16, Luke 22:23, Luke 22:50, Luke 22:58, Luke 23:8, Luke 23:33, Luke 24:13, Luke 24:22, Luke 24:49, John 1:13, John 1:19, John 1:32, John 3:5, John 4:12, John 6:39, John 6:50, John 6:64, John 6:64, John 6:70, John 7:19, John 7:44, John 7:50, John 8:46, John 10:20, John 11:37, John 11:46, John 11:49, John 12:49, John 13:21, John 16:4, John 16:5, John 17:12, John 18:9, John 19:2, Acts 1:25, Acts 5:38, Acts 6:3, Acts 8:37, Acts 9:33, Acts 11:20, Acts 11:28, Acts 12:25, Acts 13:17, Acts 15:2, Acts 15:14, Acts 15:22, Acts 15:23, Acts 15:24, Acts 15:29, Acts 17:4, Acts 17:12, Acts 17:26, Acts 20:30, Acts 22:18, Acts 23:21, Acts 26:23, Acts 27:22, Acts 28:17, Rom 1:4, Rom 2:8, Rom 2:29, Rom 3:20, Rom 4:2, Rom 5:16, Rom 9:5, Rom 9:6, Rom 9:10, Rom 9:11, Rom 9:24, Rom 9:24, Rom 9:32, Rom 10:17, Rom 11:6, Rom 11:6, Rom 11:14, Rom 11:36, Rom 12:18, Rom 13:3, Rom 13:11, 1 Cor 1:30, 1 Cor 5:13, 1 Cor 8:6, 1 Cor 11:8, 1 Cor 15:6, 1 Cor 15:47, 2 Cor 2:2, 2 Cor 2:17, 2 Cor 3:1, 2 Cor 3:5, 2 Cor 4:7, 2 Cor 5:2, 2 Cor 7:9, 2 Cor 8:7, 2 Cor 8:13, 2 Cor 9:2, 2 Cor 9:7, 2 Cor 11:26, 2 Cor 12:6, 2 Cor 13:4, Gal 1:8, Gal 2:15, Gal 2:16, Gal 2:16, Gal 2:16, Gal 3:2, Gal 3:2, Gal 3:5, Gal 3:5, Gal 3:10, Gal 3:18, Eph 2:8, Eph 2:9, Eph 3:15, Eph 4:16, Php 1:16, Php 1:17, Php 3:5, Php 3:20, Col 2:19, Col 4:9, Col 4:12, 1 Th 2:3, 1 Th 2:6, 1 Ti 6:4, Titus 1:12, Titus 2:8, Titus 3:5, Heb 2:11, Heb 3:13, Heb 3:16, Heb 4:1, Heb 5:1, Heb 7:6, Heb 7:12, Heb 7:14, Heb 11:35, Heb 13:10, Jam 2:16, Jam 2:21, Jam 2:24, Jam 2:25, 1 Pe 4:11, 2 Pe 1:18, 2 Pe 2:8, 2 Pe 3:5, 1 Jo 2:19, 1 Jo 2:19, 1 Jo 2:19, 1 Jo 2:19, 1 Jo 2:29, 1 Jo 5:1, Rev 2:10, Rev 18:4, Rev 18:20, Rev 21:21

1538

ekastoV
 hekastos

ekasthn
Heb 3:13

ekasth
1 Cor 7:2

ekastoiV
Rev 6:11

ekaston
Luke 6:44, Luke 16:5, Acts 2:3, Acts 3:26, Acts 20:31, Acts 21:19, 1 Cor 7:17, 1 Cor 12:18, 1 Th 2:11, 1 Th 4:4, Heb 6:11, Heb 11:21, Rev 22:2

ekastoV
Matt 18:35, Matt 26:22, Luke 2:3, Luke 13:15, John 6:7, John 7:53, John 16:32, Acts 2:6, Acts 2:8, Acts 2:38, Acts 11:29, Rom 14:5, Rom 14:12, Rom 15:2, 1 Cor 1:12, 1 Cor 3:8, 1 Cor 3:10, 1 Cor 7:2, 1 Cor 7:7, 1 Cor 7:20, 1 Cor 7:24, 1 Cor 10:24, 1 Cor 11:21, 1 Cor 14:26, 1 Cor 15:23, 1 Cor 16:2, 2 Cor 5:10, 2 Cor 9:7, Gal 6:4, Gal 6:5, Eph 4:25, Eph 5:33, Eph 6:8, Php 2:4, Php 2:4, Heb 8:11, Heb 8:11, Jam 1:14, 1 Pe 4:10, Rev 5:8, Rev 20:13, Rev 21:21

ekastou
Acts 17:27, Acts 21:26, 1 Cor 3:13, 1 Cor 3:13, Eph 4:16, 2 Th 1:3, 1 Pe 1:17

ekastw
Matt 16:27, Matt 25:15, Mark 13:34, Luke 4:40, John 19:23, Acts 4:35, Rom 2:6, Rom 12:3, 1 Cor 3:5, 1 Cor 4:5, 1 Cor 7:17, 1 Cor 12:7, 1 Cor 12:11, 1 Cor 15:38, Eph 4:7, Col 4:6, Rev 2:23, Rev 22:12

1539

ekastote
 hekastote

ekastote
2 Pe 1:15

1540

ekaton
 hekaton

ekaton
Matt 13:8, Matt 13:23, Matt 18:12, Matt 18:28, Mark 4:8, Mark 4:20, Mark 6:40, Luke 15:4, Luke 16:6, Luke 16:7, John 19:39, John 21:11, Acts 1:15, Rev 14:1, Rev 14:3, Rev 21:17Next Page - 1541 (hekatontaetes) to 1550 (ekdapanao)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com