Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1551 (ekdechomai) to 1560 (ekdotos)

Previous Page - 1541 (hekatontaetes) to 1550 (ekdapanao)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1551

ekdecomai
 ekdechomai

ekdecesqe
1 Cor 11:33

ekdecetai
Jam 5:7

ekdecomai
1 Cor 16:11

ekdecomenoV
Heb 10:13

ekdecomenou
Acts 17:16

ekdecomenwn
John 5:3

exedeceto
Heb 11:10, 1 Pe 3:20

1552

ekdhloV
 ekdelos

ekdhloV
2 Ti 3:9

1553

ekdhmew
 ekdemeo

ekdhmhsai
2 Cor 5:8

ekdhmoumen
2 Cor 5:6

ekdhmounteV
2 Cor 5:9

1554

ekdidwmi
 ekdidomi

ekdosetai
Matt 21:41

exedoto
Matt 21:33, Mark 12:1, Luke 20:9

1555

ekdihgeomai
 ekdiegeomai

ekdihghtai
Acts 13:41

ekdihgoumenoi
Acts 15:3

1556

ekdikew
 ekdikeo

ekdikeiV
Rev 6:10

ekdikhsai
2 Cor 10:6

ekdikhson
Luke 18:3

ekdikhsw
Luke 18:5

ekdikounteV
Rom 12:19

exedikhsen
Rev 19:2

1557

ekdikhsiV
 ekdikesis

ekdikhsewV
Luke 21:22

ekdikhsin
Luke 18:7, Luke 18:8, Acts 7:24, 2 Cor 7:11, 2 Th 1:8, 1 Pe 2:14

ekdikhsiV
Rom 12:19, Heb 10:30

1558

ekdikoV
 ekdikos

ekdikoV
Rom 13:4, 1 Th 4:6

1559

ekdiwkw
 ekdioko

ekdiwxantwn
1 Th 2:15

ekdiwxousin
Luke 11:49

1560

ekdotoV
 ekdotos

ekdoton
Acts 2:23Next Page - 1561 (ekdoche) to 1570 (ekthetos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com