Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1561 (ekdoche) to 1570 (ekthetos)

Previous Page - 1551 (ekdechomai) to 1560 (ekdotos)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1561

ekdoch
 ekdoche

ekdoch
Heb 10:27

1562

ekduw
 ekduo

ekdusanteV
Matt 27:28, Luke 10:30

ekdusasqai
2 Cor 5:4

exedusan
Matt 27:31, Mark 15:20

1563

ekei
 ekei

ekei
Matt 2:13, Matt 2:15, Matt 2:22, Matt 5:24, Matt 6:21, Matt 8:12, Matt 12:45, Matt 13:42, Matt 13:50, Matt 13:58, Matt 14:23, Matt 15:29, Matt 17:20, Matt 18:20, Matt 19:2, Matt 21:17, Matt 22:11, Matt 22:13, Matt 24:28, Matt 24:51, Matt 25:30, Matt 26:36, Matt 26:71, Matt 27:36, Matt 27:47, Matt 27:55, Matt 27:61, Matt 28:7, Mark 1:13, Mark 2:6, Mark 3:1, Mark 5:11, Mark 6:5, Mark 6:10, Mark 6:33, Mark 6:55, Mark 11:5, Mark 13:21, Mark 14:15, Mark 16:7, Luke 2:6, Luke 6:6, Luke 8:32, Luke 9:4, Luke 10:6, Luke 11:26, Luke 12:18, Luke 12:34, Luke 13:28, Luke 15:13, Luke 17:21, Luke 17:23, Luke 17:37, Luke 21:2, Luke 22:12, Luke 23:33, John 2:1, John 2:6, John 2:12, John 3:22, John 3:23, John 4:6, John 4:40, John 5:5, John 6:3, John 6:22, John 6:24, John 10:40, John 10:42, John 11:8, John 11:15, John 11:31, John 12:2, John 12:9, John 12:26, John 18:2, John 18:3, John 19:42, Acts 9:33, Acts 14:28, Acts 16:1, Acts 17:14, Acts 19:21, Acts 25:9, Acts 25:14, Rom 9:26, Rom 15:24, 2 Cor 3:17, Titus 3:12, Heb 7:8, Jam 2:3, Jam 3:16, Jam 4:13, Rev 2:14, Rev 12:6, Rev 12:14, Rev 21:25, Rev 22:5

1564

ekeiqen
 ekeithen

ekeiqen
Matt 4:21, Matt 5:26, Matt 9:9, Matt 9:27, Matt 11:1, Matt 12:9, Matt 12:15, Matt 13:53, Matt 14:13, Matt 15:21, Matt 15:29, Matt 19:15, Mark 1:19, Mark 6:1, Mark 6:10, Mark 6:11, Mark 7:24, Mark 9:30, Luke 9:4, Luke 12:59, Luke 16:26, John 4:43, John 11:54, Acts 13:4, Acts 16:12, Acts 18:7, Acts 20:13

1565

ekeinoV
 ekeinos

ekeinaiV
Matt 3:1, Matt 24:19, Mark 1:9, Mark 2:20, Mark 8:1, Mark 13:17, Mark 13:24, Luke 2:1, Luke 4:2, Luke 5:35, Luke 9:36, Luke 21:23, Acts 2:18, Acts 7:41, Acts 9:37, Rev 9:6

ekeinai
Matt 24:22, Matt 24:22, Matt 25:7, Mark 13:19, John 5:39

ekeinaV
Heb 8:10, Heb 10:16

ekeina
Mark 7:15, Acts 20:2

ekeinhn
Matt 9:26, Matt 14:35, Matt 18:32, Mark 6:55, Mark 13:24, Luke 15:14, John 1:39, Acts 14:21, 2 Ti 1:12, Heb 4:11

ekeinhV
Matt 8:28, Matt 9:22, Matt 10:14, Matt 15:28, Matt 17:18, Matt 22:46, Matt 24:36, Matt 26:29, Mark 13:32, Mark 14:25, Luke 6:49, Luke 9:5, Luke 15:15, Luke 19:4, John 4:39, John 11:53, John 19:27, Heb 11:15, 1 Jo 5:16, Rev 16:14

ekeinh
Matt 7:22, Matt 7:25, Matt 7:27, Matt 8:13, Matt 9:31, Matt 10:15, Matt 10:19, Matt 13:1, Matt 18:1, Matt 22:23, Matt 26:55, Mark 3:24, Mark 3:25, Mark 4:35, Mark 6:11, Mark 13:11, Mark 16:10, Luke 6:23, Luke 6:48, Luke 10:12, Luke 10:12, Luke 10:31, Luke 17:31, Luke 18:3, Luke 21:34, John 4:53, John 5:9, John 11:29, John 14:20, John 16:23, John 16:26, John 20:15, John 20:16, John 20:19, John 21:3, Acts 2:41, Acts 8:1, Acts 8:8, Acts 12:6, Acts 16:33, 2 Cor 7:8, 2 Th 1:10, 2 Ti 1:18, 2 Ti 4:8, Heb 3:10, Heb 8:7, Rev 11:13

ekeinoiV
Matt 13:11, Matt 21:40, Mark 4:11, Mark 16:13, Acts 16:3, 1 Cor 10:11, Heb 6:7

ekeinoi
Matt 22:10, Mark 12:7, Mark 16:20, Luke 12:37, Luke 12:38, Luke 13:4, John 7:45, John 8:10, John 10:6, John 11:13, John 20:13, Acts 21:6, Rom 11:23, 1 Cor 9:25, 1 Cor 15:11, Heb 12:25

ekeinon
Matt 13:44, Matt 17:27, Luke 20:18, John 3:30, John 5:43, John 13:27, Acts 12:1, Acts 19:23, Acts 28:7, Rom 14:15, 1 Cor 10:28

ekeinoV
Matt 18:28, Matt 24:46, Matt 24:48, Matt 26:24, Matt 27:8, Matt 27:63, Mark 14:21, Luke 12:43, Luke 12:45, Luke 12:47, Luke 14:21, Luke 18:14, John 1:8, John 1:18, John 1:33, John 2:21, John 4:25, John 5:11, John 5:19, John 5:35, John 5:38, John 5:46, John 6:29, John 7:11, John 8:42, John 8:44, John 9:9, John 9:11, John 9:12, John 9:25, John 9:36, John 9:37, John 10:1, John 12:48, John 13:6, John 13:25, John 13:26, John 13:30, John 14:21, John 14:26, John 15:26, John 16:8, John 16:13, John 16:14, John 18:15, John 18:17, John 18:25, John 19:21, John 21:7, John 21:23, 2 Cor 10:18, 2 Ti 2:13, Jam 1:7, 1 Jo 2:6, 1 Jo 3:3, 1 Jo 3:5, 1 Jo 3:7, 1 Jo 3:16, 1 Jo 4:17

ekeinouV
Matt 22:7, Luke 8:32, Luke 9:34, Luke 19:27, John 10:35, Acts 16:35, Heb 4:2

ekeinou
Matt 12:45, Matt 14:35, Matt 18:27, Matt 24:50, Luke 11:26, Luke 12:46, Luke 20:35, John 3:28, John 5:47, John 9:28, John 11:49, John 11:51, John 18:13, John 19:31, Acts 3:13, Acts 3:23, Acts 19:16, Acts 22:11, 2 Cor 8:9, 2 Ti 2:26, Titus 3:7, 2 Pe 1:16

ekeino
Matt 24:43, Mark 7:20, John 6:22, Acts 1:19, Jam 4:15

ekeinwn
Matt 15:22, Matt 24:29, Matt 25:19, Luke 14:24, Luke 20:1, Acts 10:9, Acts 10:10, Rom 6:21, 2 Cor 8:13, 2 Cor 8:14, 2 Ti 3:9

ekeinw
Matt 11:25, Matt 12:1, Matt 14:1, Matt 18:7, Matt 26:24, Matt 27:19, Mark 14:21, Luke 17:9, Luke 22:22, Rom 14:14, Eph 2:12

1566

ekeise
 ekeise

ekeise
Acts 21:3, Acts 22:5

1567

ekzetew
 ekzeteo

ekzhthqhsetai
Luke 11:51

ekzhthqh
Luke 11:50

ekzhthsaV
Heb 12:17

ekzhthswsin
Acts 15:17

ekzhtousin
Heb 11:6

ekzhtwn
Rom 3:11

exezhthsan
1 Pe 1:10

1568

ekqambew
 ekthambeo

ekqambeisqai
Mark 14:33

ekqambeisqe
Mark 16:6

exeqambhqhsan
Mark 16:5

exeqambhqh
Mark 9:15

1569

ekqamboV
 ekthambos

ekqamboi
Acts 3:11

1570

ekqetoV
 ekthetos

ekqeta
Acts 7:19Next Page - 1571 (ekkathairo) to 1580 (ekkomizo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com