Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1571 (ekkathairo) to 1580 (ekkomizo)

Previous Page - 1561 (ekdoche) to 1570 (ekthetos)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1571

ekkaqairw
 ekkathairo

ekkaqarate
1 Cor 5:7

ekkaqarh
2 Ti 2:21

1572

ekkaiw
 ekkaio

exekauqhsan
Rom 1:27

1573

ekkakew
 ekkakeo

ekkakein
Luke 18:1, Eph 3:13

ekkakhshte
2 Th 3:13

ekkakoumen
2 Cor 4:1, 2 Cor 4:16

ekkakwmen
Gal 6:9

1574

ekkentew
 ekkenteo

exekenthsan
John 19:37, Rev 1:7

1575

ekklaw
 ekklao

exeklasqhsan
Rom 11:17, Rom 11:19, Rom 11:20

1576

ekkleiw
 ekkleio

ekkleisai
Gal 4:17

exekleisqh
Rom 3:27

1577

ekklhsia
 ekklesia

ekklhsiaiV
1 Cor 7:17, 1 Cor 14:33, 1 Cor 14:34, 1 Cor 16:1, 2 Cor 8:1, Gal 1:2, Gal 1:22, 2 Th 1:4, Rev 1:4, Rev 1:11, Rev 2:7, Rev 2:11, Rev 2:17, Rev 2:29, Rev 3:6, Rev 3:13, Rev 3:22, Rev 22:16

ekklhsiai
Acts 9:31, Acts 16:5, Rom 16:4, Rom 16:16, 1 Cor 11:16, 1 Cor 16:19, Rev 1:20, Rev 2:23

ekklhsian
Matt 16:18, Acts 5:11, Acts 8:1, Acts 8:3, Acts 13:1, Acts 14:23, Acts 14:27, Acts 18:22, Acts 19:41, Acts 20:28, Rom 16:5, 1 Cor 14:4, 1 Cor 15:9, Gal 1:13, Eph 5:25, Eph 5:27, Eph 5:29, Eph 5:32, Php 3:6, Col 4:15

ekklhsiaV
Matt 18:17, Acts 11:22, Acts 12:1, Acts 12:5, Acts 15:3, Acts 15:4, Acts 15:41, Acts 20:17, Rom 16:1, Rom 16:23, Rom 16:27, 1 Cor 11:22, 1 Cor 14:12, 2 Cor 11:8, 2 Cor 12:13, Eph 3:10, Eph 5:23, Col 1:18, 1 Ti 3:5, 2 Ti 4:22, Titus 3:15, Heb 2:12, Jam 5:14, 3 Jo 1:6, 3 Jo 1:10, Rev 2:1, Rev 2:8, Rev 2:12, Rev 2:18, Rev 3:1, Rev 3:7, Rev 3:14

ekklhsia
Matt 18:17, Acts 2:47, Acts 7:38, Acts 11:26, Acts 15:22, Acts 19:32, Acts 19:39, 1 Cor 1:2, 1 Cor 4:17, 1 Cor 6:4, 1 Cor 10:32, 1 Cor 11:18, 1 Cor 12:28, 1 Cor 14:5, 1 Cor 14:19, 1 Cor 14:23, 1 Cor 14:28, 1 Cor 14:35, 1 Cor 16:19, 2 Cor 1:1, Eph 1:22, Eph 3:21, Eph 5:24, Php 4:15, Col 1:24, Col 4:16, 1 Th 1:1, 2 Th 1:1, 1 Ti 3:15, 1 Ti 5:16, Phm 1:2, Heb 12:23, 3 Jo 1:9

ekklhsiwn
2 Cor 8:18, 2 Cor 8:19, 2 Cor 8:23, 2 Cor 8:24, 2 Cor 11:28, 1 Th 2:14, Rev 1:20

1578

ekklinw
 ekklino

ekklinate
Rom 16:17

ekklinatw
1 Pe 3:11

exeklinan
Rom 3:12

1579

ekkolumbaw
 ekkolumbao

ekkolumbhsaV
Acts 27:42

1580

ekkomizw
 ekkomizo

exekomizeto
Luke 7:12Next Page - 1581 (ekkopto) to 1590 (ekluo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com