Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1581 (ekkopto) to 1590 (ekluo)

Previous Page - 1571 (ekkathairo) to 1580 (ekkomizo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1581

ekkoptw
 ekkopto

ekkophsh
Rom 11:22

ekkoptesqai
1 Pe 3:7

ekkoptetai
Matt 3:10, Matt 7:19, Luke 3:9

ekkoyeiV
Luke 13:9

ekkoyon
Matt 5:30, Matt 18:8, Luke 13:7

ekkoyw
2 Cor 11:12

exekophV
Rom 11:24

1582

ekkremamai
 ekkremamai

exekremato
Luke 19:48

1583

eklalew
 eklaleo

eklalhsai
Acts 23:22

1584

eklampw
 eklampo

eklamyousin
Matt 13:43

1585

eklanqanomai
 eklanthanomai

eklelhsqe
Heb 12:5

1586

eklegomai
 eklegomai

eklexamenoV
Luke 6:13

eklexamenouV
Acts 15:22, Acts 15:25

exelegonto
Luke 14:7

exelexamhn
John 6:70, John 13:18, John 15:16, John 15:19

exelexanto
Acts 6:5

exelexasqe
John 15:16

exelexato
Mark 13:20, Luke 10:42, Acts 1:2, Acts 13:17, Acts 15:7, 1 Cor 1:27, 1 Cor 1:27, 1 Cor 1:28, Eph 1:4, Jam 2:5

exelexw
Acts 1:24

1587

ekleipw
 ekleipo

ekleiph
Luke 22:32

ekleiyousin
Heb 1:12

ekliphte
Luke 16:9

1588

eklektoV
 eklektos

eklekthV
2 Jo 1:13

eklekth
2 Jo 1:1

eklektoiV
1 Pe 1:1

eklektoi
Matt 20:16, Matt 22:14, Col 3:12, Rev 17:14

eklekton
Rom 16:13, 1 Pe 2:4, 1 Pe 2:6, 1 Pe 2:9

eklektoV
Luke 23:35

eklektouV
Matt 24:22, Matt 24:24, Matt 24:31, Mark 13:20, Mark 13:22, Mark 13:27, 2 Ti 2:10

eklektwn
Luke 18:7, Rom 8:33, 1 Ti 5:21, Titus 1:1

1589

eklogh
 ekloge

ekloghn
Rom 9:11, Rom 11:5, Rom 11:28, 1 Th 1:4, 2 Pe 1:10

ekloghV
Acts 9:15

eklogh
Rom 11:7

1590

ekluw
 ekluo

eklelumenoi
Matt 9:36

ekluqhsontai
Mark 8:3

ekluqwsin
Matt 15:32

ekluomenoi
Gal 6:9, Heb 12:3

ekluou
Heb 12:5Next Page - 1591 (ekmasso) to 1600 (ekpetannumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com