Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1611 (ekstasis) to 1620 (ektithemi)

Previous Page - 1601 (ekpipto) to 1610 (ekrizoo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1611

ekstasiV
 ekstasis

ekstasei
Mark 5:42, Acts 11:5, Acts 22:17

ekstasewV
Acts 3:10

ekstasiV
Mark 16:8, Luke 5:26, Acts 10:10

1612

ekstrefw
 ekstrepho

exestraptai
Titus 3:11

1613

ektarassw
 ektarasso

ektarassousin
Acts 16:20

1614

ekteinw
 ekteino

ekteinaV
Matt 8:3, Matt 12:49, Matt 14:31, Matt 26:51, Mark 1:41, Luke 5:13, Acts 26:1

ekteinein
Acts 4:30, Acts 27:30

ekteinon
Matt 12:13, Mark 3:5, Luke 6:10

exeteinate
Luke 22:53

exeteinen
Matt 12:13, Mark 3:5

1615

ektelew
 ekteleo

ektelesai
Luke 14:29, Luke 14:30

1616

ekteneia
 ekteneia

ekteneia
Acts 26:7

ekteneiV
John 21:18

1617

ektenesteron
 ektenesteron

ektenesteron
Luke 22:44

1618

ekteneV
 ektenes

ektenhV
Acts 12:5

ektenh
1 Pe 4:8

1619

ektenwV
 ektenos

ektenwV
1 Pe 1:22

1620

ektiqhmi
 ektithemi

ekteqenta
Acts 7:21

exeqento
Acts 18:26

exetiqeto
Acts 11:4, Acts 28:23Next Page - 1621 (ektinasso) to 1630 (ekphobos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com