Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1621 (ektinasso) to 1630 (ekphobos)

Previous Page - 1611 (ekstasis) to 1620 (ektithemi)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1621

ektinassw
 ektinasso

ektinaxamenoi
Acts 13:51

ektinaxamenoV
Acts 18:6

ektinaxate
Matt 10:14, Mark 6:11

1622

ektoV
 ektos

ektoV
Matt 23:26, Luke 1:36, Acts 26:22, 1 Cor 6:18, 1 Cor 14:5, 1 Cor 15:2, 1 Cor 15:27, 2 Cor 12:2, 2 Cor 12:3, 1 Ti 5:19, Rev 9:13, Rev 16:12, Rev 21:20

1623

ektoV
 hektos

ekthn
Matt 20:5, Acts 10:9, Rev 6:12

ekthV
Matt 27:45, Mark 15:33

ekth
Luke 23:44, John 4:6, John 19:14

ektw
Luke 1:26, Rev 9:14

1624

ektrepw
 ektrepo

ektraphsontai
2 Ti 4:4

ektraph
Heb 12:13

ektrepomenoV
1 Ti 6:20

exetraphsan
1 Ti 1:6, 1 Ti 5:15

1625

ektrefw
 ektrepho

ektrefei
Eph 5:29

ektrefete
Eph 6:4

1626

ektrwma
 ektroma

ektrwmati
1 Cor 15:8

1627

ekferw
 ekphero

ekferein
Acts 5:15

ekferousa
Heb 6:8

exenegkanteV
Acts 5:6, Acts 5:10

exenegkate
Luke 15:22

exenegkein
1 Ti 6:7

exoisousin
Acts 5:9

1628

ekfeugw
 ekpheugo

ekpefeugenai
Acts 16:27

ekfeuxh
Rom 2:3

ekfeuxomeqa
Heb 2:3

ekfugein
Luke 21:36, Acts 19:16

ekfugwsin
1 Th 5:3

exefugon
2 Cor 11:33

1629

ekfobew
 ekphobeo

ekfobein
2 Cor 10:9

1630

ekfoboV
 ekphobos

ekfoboi
Mark 9:6

ekfoboV
Heb 12:21Next Page - 1631 (ekphuo) to 1640 (elasson)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com