Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1761 (enthumesis) to 1770 (enneuo)

Previous Page - 1751 (eneimi) to 1760 (enthumeomai)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1761

enqumhsiV
 enthumesis

enqumhseiV
Matt 9:4, Matt 12:25

enqumhsewn
Heb 4:12

enqumhsewV
Acts 17:29

1762

eni
 eni

eni
Gal 3:28, Gal 3:28, Gal 3:28, Col 3:11, Jam 1:17

1763

eniautoV
 eniautos

eniauton
Luke 4:19, Acts 11:26, Acts 18:11, Heb 9:25, Heb 10:1, Heb 10:3, Jam 4:13, Rev 9:15

eniautouV
Gal 4:10, Jam 5:17

eniautou
John 11:49, John 11:51, John 18:13, Heb 9:7

1764

enisthmi
 enistemi

enesthken
2 Th 2:2

enesthkota
Heb 9:9

enestwsan
1 Cor 7:26

enestwta
Rom 8:38, 1 Cor 3:22

enestwtoV
Gal 1:4

ensthsontai
2 Ti 3:1

1765

eniscuw
 enischuo

eniscusen
Acts 9:19

eniscuwn
Luke 22:43

1766

ennatoV
 ennatos

enatoV
Rev 21:20

ennathn
Matt 20:5, Matt 27:46, Acts 3:1, Acts 10:3, Acts 10:30

ennathV
Matt 27:45, Mark 15:33, Luke 23:44

ennath
Mark 15:34

1767

ennea
 ennea

ennea
Luke 17:17

1768

ennenhkontaennea
 ennenekontaennea

ennenhkontaennea
Matt 18:12, Matt 18:13, Luke 15:4, Luke 15:7

1769

enneoV
 enneos

enneoi
Acts 9:7

1770

enneuw
 enneuo

eneneuon
Luke 1:62Next Page - 1771 (ennoia) to 1780 (entaphiasmos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com