Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1771 (ennoia) to 1780 (entaphiasmos)

Previous Page - 1761 (enthumesis) to 1770 (enneuo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1771

ennoia
 ennoia

ennoian
1 Pe 4:1

ennoiwn
Heb 4:12

1772

ennomoV
 ennomos

ennomoV
1 Cor 9:21

ennomw
Acts 19:39

1773

ennucon
 ennuchon

ennucon
Mark 1:35

1774

enoikew
 enoikeo

enoikeitw
Col 3:16

enoikhsw
2 Cor 6:16

enoikountoV
2 Ti 1:14

enoikoun
Rom 8:11

enwkhsen
2 Ti 1:5

1775

enothV
 henotes

enothta
Eph 4:3, Eph 4:13

1776

enoclew
 enochleo

enoclh
Heb 12:15

1777

enocoV
 enochos

enocoi
Heb 2:15

enocon
Mark 14:64

enocoV
Matt 5:21, Matt 5:22, Matt 5:22, Matt 5:22, Matt 26:66, Mark 3:29, 1 Cor 11:27, Jam 2:10

1778

entalma
 entalma

entalmata
Matt 15:9, Mark 7:7, Col 2:22

1779

entafiazw
 entaphiazo

entafiazein
John 19:40

entafiasai
Matt 26:12

1780

entafiasmoV
 entaphiasmos

entafiasmon
Mark 14:8

entafiasmou
John 12:7Next Page - 1781 (entellomai) to 1790 (entromos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com