Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1781 (entellomai) to 1790 (entromos)

Previous Page - 1771 (ennoia) to 1780 (entaphiasmos)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1781

entellomai
 entellomai

eneteilamhn
Matt 28:20

eneteilato
Matt 15:4, Matt 17:9, Matt 19:7, Mark 10:3, Mark 11:6, Mark 13:34, John 8:5, John 14:31, Heb 9:20, Heb 11:22

enteilamenoV
Acts 1:2

enteleitai
Matt 4:6, Luke 4:10

entellomai
John 15:14, John 15:17

entetaltai
Acts 13:47

1782

enteuqen
 enteuthen

enteuqen
Matt 17:20, Luke 4:9, Luke 13:31, Luke 16:26, John 2:16, John 7:3, John 14:31, John 18:36, John 19:18, John 19:18, Jam 4:1, Rev 22:2, Rev 22:2

1783

enteuxiV
 enteuxis

enteuxeiV
1 Ti 2:1

enteuxewV
1 Ti 4:5

1784

entimoV
 entimos

entimon
1 Pe 2:4, 1 Pe 2:6

entimoV
Luke 7:2

entimoteroV
Luke 14:8

entimouV
Php 2:29

1785

entolh
 entole

entolaiV
Matt 22:40, Luke 1:6, Titus 1:14

entolai
1 Cor 14:37, 1 Jo 5:3

entolaV
Matt 19:17, Mark 10:19, Luke 18:20, John 14:15, John 14:21, John 15:10, John 15:10, Col 4:10, 1 Jo 2:3, 1 Jo 2:4, 1 Jo 3:22, 1 Jo 3:24, 1 Jo 5:2, 1 Jo 5:3, 2 Jo 1:6, Rev 12:17, Rev 14:12, Rev 22:14

entolhn
Matt 15:3, Matt 15:6, Mark 7:8, Mark 7:9, Mark 10:5, Luke 15:29, Luke 23:56, John 10:18, John 11:57, John 12:49, John 13:34, Acts 17:15, 1 Ti 6:14, Heb 7:5, 1 Jo 2:7, 1 Jo 2:7, 1 Jo 2:8, 1 Jo 3:23, 1 Jo 4:21, 2 Jo 1:4, 2 Jo 1:5

entolhV
Rom 7:8, Rom 7:9, Rom 7:11, Rom 7:13, Heb 7:16, Heb 7:18, Heb 9:19, 2 Pe 2:21, 2 Pe 3:2

entolh
Matt 22:36, Matt 22:38, Mark 12:28, Mark 12:30, Mark 12:31, John 12:50, John 15:12, Rom 7:10, Rom 7:12, Rom 13:9, Eph 6:2, 1 Jo 2:7, 1 Jo 3:23, 2 Jo 1:6

entolwn
Matt 5:19, Mark 12:29, 1 Cor 7:19, Eph 2:15

1786

entopioV
 entopios

entopioi
Acts 21:12

1787

entoV
 entos

entoV
Matt 23:26, Luke 17:21

1788

entrepw
 entrepo

enetrepomeqa
Heb 12:9

entraphsontai
Matt 21:37, Mark 12:6, Luke 20:13

entraph
2 Th 3:14, Titus 2:8

entrepomai
Luke 18:4

entrepomenoV
Luke 18:2

entrepwn
1 Cor 4:14

1789

entrefw
 entrepho

entrefomenoV
1 Ti 4:6

1790

entromoV
 entromos

entromoV
Acts 7:32, Acts 16:29, Heb 12:21Next Page - 1791 (entrope) to 1800 (Enos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com