Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1801 (enotizomai) to 1810 (exaiphnes)

Previous Page - 1791 (entrope) to 1800 (Enos)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1801

enwtizomai
 enotizomai

enwtisasqe
Acts 2:14

1802

Enwk
 Enok

enwc
Luke 3:37, Heb 11:5, Jude 1:14

1803

ex
 hex

ex
Matt 17:1, Mark 9:2, Luke 4:25, Luke 13:14, John 2:6, John 2:20, John 12:1, Acts 11:12, Acts 18:11, Jam 5:17, Rev 4:8

1804

exaggellw
 exaggello

exaggeilhte
1 Pe 2:9

1805

exagorazw
 exagorazo

exagorazomenoi
Eph 5:16, Col 4:5

exagorash
Gal 4:5

exhgorasen
Gal 3:13

1806

exagw
 exago

exagagein
Heb 8:9

exagagetwsan
Acts 16:37

exagagonteV
Acts 16:39

exagagwn
Acts 5:19, Acts 21:38

exagei
John 10:3

exagousin
Mark 15:20

exhgagen
Mark 8:23, Luke 24:50, Acts 7:36, Acts 7:40, Acts 12:17, Acts 13:17

1807

exairew
 exaireo

exairoumenoV
Acts 26:17

exeileto
Acts 7:10, Acts 12:11

exeilomhn
Acts 23:27

exelesqai
Acts 7:34

exele
Matt 5:29, Matt 18:9

exelhtai
Gal 1:4

1808

exairw
 exairo

exareite
1 Cor 5:13

exarqh
1 Cor 5:2

1809

exaiteomai
 exaiteomai

exhthsato
Luke 22:31

1810

exaifnhV
 exaiphnes

exaifnhV
Mark 13:36, Luke 2:13, Luke 9:39, Acts 9:3, Acts 22:6Next Page - 1811 (exakoloutheo) to 1820 (exaporeomai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com