Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1811 (exakoloutheo) to 1820 (exaporeomai)

Previous Page - 1801 (enotizomai) to 1810 (exaiphnes)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1811

exakolouqew
 exakoloutheo

exakolouqhsanteV
2 Pe 1:16, 2 Pe 2:15

exakolouqhsousin
2 Pe 2:2

1812

exakosioi
 hexakosioi

exakosiwn
Rev 14:20

1813

exaleifw
 exaleipho

exaleifqhnai
Acts 3:19

exaleiyaV
Col 2:14

exaleiyei
Rev 7:17, Rev 21:4

exaleiyw
Rev 3:5

1814

exallomai
 exallomai

exallomenoV
Acts 3:8

1815

exanastasiV
 exanastasis

exanastasin
Php 3:11

1816

exanatellw
 exanatello

exaneteilen
Matt 13:5, Mark 4:5

1817

exanisthmi
 exanistemi

exanasthsh
Mark 12:19, Luke 20:28

exanesthsan
Acts 15:5

1818

exapataw
 exapatao

exapatatw
1 Cor 3:18

exapathsh
2 Th 2:3

exapatwsin
Rom 16:18

exhpathsen
Rom 7:11, 2 Cor 11:3

1819

exapina
 exapina

exapina
Mark 9:8

1820

exaporeomai
 exaporeomai

exaporhqhnai
2 Cor 1:8

exaporoumenoi
2 Cor 4:8Next Page - 1821 (exapostello) to 1830 (exereunao)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com