Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1821 (exapostello) to 1830 (exereunao)

Previous Page - 1811 (exakoloutheo) to 1820 (exaporeomai)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1821

exapostellw
 exapostello

exapesteilan
Luke 20:10, Luke 20:11, Acts 9:30, Acts 11:22, Acts 17:14

exapesteilen
Luke 1:53, Acts 7:12, Acts 12:11, Gal 4:4, Gal 4:6

exapostelw
Acts 22:21

1822

exartizw
 exartizo

exartisai
Acts 21:5

exhrtismenoV
2 Ti 3:17

1823

exastraptw
 exastrapto

exastraptwn
Luke 9:29

1824

exauthV
 exautes

exauthV
Acts 10:33, Acts 11:11, Acts 21:32, Acts 23:30, Php 2:23

1825

exegeirw
 exegeiro

exegerei
1 Cor 6:14

exhgeira
Rom 9:17

1826

exeimi
 exeimi

exhesan
Acts 17:15

exienai
Acts 20:7, Acts 27:43

exiontwn
Acts 13:42

1827

exelegcw
 exelegcho

exelegxai
Jude 1:15

1828

exelkw
 exelko

exelkomenoV
Jam 1:14

1829

exerama
 exerama

exerama
2 Pe 2:22

1830

exereunaw
 exereunao

exhreunhsan
1 Pe 1:10Next Page - 1831 (exerchomai) to 1840 (exischuo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com