Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1831 (exerchomai) to 1840 (exischuo)

Previous Page - 1821 (exapostello) to 1830 (exereunao)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1831

exercomai
 exerchomai

exeleusetai
Matt 2:6, John 10:9, Rev 20:8

exeleusontai
Matt 13:49, Acts 7:7

exelhluqasin
1 Jo 4:1

exelhluqate
Luke 7:24, Luke 7:25, Luke 7:26, Luke 22:52

exelhluqa
Mark 1:38

exelhluqei
Luke 8:2, Luke 8:35, Luke 8:38

exelhluqen
Mark 7:29, 1 Th 1:8

exelhluqoV
Mark 7:30

exelhluqotaV
Heb 7:5

exelqein
Mark 9:29, Luke 8:29, Luke 14:18, John 1:43, Acts 16:3, Acts 16:10, Acts 16:18, Acts 16:39, 1 Cor 5:10, Heb 11:8

exelqete
2 Cor 6:17, Rev 18:4

exelqe
Mark 1:25, Mark 5:8, Mark 9:25, Luke 4:35, Luke 5:8, Luke 13:31, Luke 14:21, Luke 14:23, Acts 7:3, Acts 22:18

exelqhV
Matt 5:26, Luke 12:59

exelqhte
Matt 10:11, Matt 24:26, Mark 6:10

exelqh
Matt 12:43, Luke 11:24, Rev 3:12

exelqonta
Matt 26:71, Mark 5:13, Luke 8:33

exelqonteV
Matt 8:32, Matt 9:31, Matt 12:14, Matt 22:10, Matt 27:53, Mark 1:29, Mark 3:6, Mark 6:12, Mark 9:30, Mark 16:20, Luke 10:10, Acts 12:10, Acts 15:24, Acts 16:36, Acts 16:40, Acts 21:5, Acts 21:8, Heb 3:16

exelqonti
Mark 5:2, Luke 8:27

exelqontoV
Luke 11:14

exelqontwn
Mark 6:54, Mark 11:12

exelqousai
Matt 28:8, Mark 16:8

exelqousan
Mark 5:30, Luke 8:46

exelqousa
Matt 15:22, Mark 6:24, Acts 28:3

exelqwn
Matt 13:1, Matt 14:14, Matt 15:21, Matt 18:28, Matt 20:3, Matt 20:5, Matt 20:6, Matt 24:1, Matt 26:75, Mark 1:45, Mark 6:34, Mark 7:31, Luke 1:22, Luke 4:42, Luke 10:35, Luke 15:28, Luke 22:39, Luke 22:62, John 18:4, Acts 7:4, Acts 12:9, Acts 12:17

exercesqai
Acts 19:12

exercesqe
Matt 25:6, Luke 9:4

exercetai
Matt 15:18, Matt 24:27, Jam 3:10

exercomenoi
Matt 8:28, Matt 10:14, Matt 27:32, Luke 9:5, Luke 9:6

exercomenoV
Luke 21:37

exercomenwn
Matt 9:32

exercontai
Matt 15:19, Luke 4:36

exercwmeqa
Heb 13:13

exhlqen
Matt 8:34, Matt 9:26, Matt 13:3, Matt 17:18, Matt 20:1, Matt 21:17, Mark 1:26, Mark 1:28, Mark 1:35, Mark 2:12, Mark 2:13, Mark 4:3, Mark 6:1, Mark 8:27, Mark 9:26, Mark 11:11, Mark 14:68, Luke 2:1, Luke 4:14, Luke 4:35, Luke 5:27, Luke 6:12, Luke 7:17, Luke 8:5, Luke 17:29, John 4:43, John 8:59, John 10:39, John 11:31, John 11:44, John 13:3, John 13:30, John 13:31, John 18:1, John 18:16, John 18:29, John 18:38, John 19:4, John 19:5, John 19:17, John 19:34, John 20:3, John 21:23, Acts 1:21, Acts 10:23, Acts 11:25, Acts 14:20, Acts 15:40, Acts 16:18, Acts 16:19, Acts 17:33, Acts 18:23, Acts 20:1, Acts 20:11, Rom 10:18, 1 Cor 14:36, 2 Cor 8:17, Heb 11:8, Rev 6:2, Rev 6:4, Rev 14:15, Rev 14:17, Rev 14:18, Rev 14:20, Rev 16:17, Rev 19:5

exhlqeV
John 16:30

exhlqete
Matt 11:7, Matt 11:8, Matt 11:9, Matt 26:55, Mark 14:48

exhlqomen
Acts 16:13

exhlqon
Matt 12:44, Matt 25:1, Matt 26:30, Mark 3:21, Mark 5:14, Mark 8:11, Mark 14:16, Mark 14:26, Luke 8:35, Luke 11:24, John 4:30, John 8:42, John 12:13, John 16:27, John 16:28, John 17:8, John 21:3, Acts 16:40, Acts 28:15, 2 Cor 2:13, Php 4:15, Heb 11:15, 1 Jo 2:19, 3 Jo 1:7, Rev 9:3, Rev 15:6

exhrceto
Luke 4:41, Luke 6:19, Acts 8:7

exhrconto
John 8:9

1832

exesti
 exesti

exesth
Mark 3:21

exestin
Matt 12:2, Matt 12:10, Matt 12:12, Matt 14:4, Matt 19:3, Matt 20:15, Matt 22:17, Matt 27:6, Mark 2:24, Mark 2:26, Mark 3:4, Mark 6:18, Mark 10:2, Mark 12:14, Luke 6:2, Luke 6:4, Luke 6:9, Luke 14:3, Luke 20:22, John 5:10, John 18:31, Acts 8:37, Acts 16:21, Acts 21:37, Acts 22:25, 1 Cor 6:12, 1 Cor 6:12, 1 Cor 10:23, 1 Cor 10:23

exon
Matt 12:4, Acts 2:29, 2 Cor 12:4

1833

exetazw
 exetazo

exetasai
John 21:12

exetasate
Matt 2:8, Matt 10:11

1834

exhgeomai
 exegeomai

exhgeito
Acts 21:19

exhghsamenoV
Acts 10:8

exhghsato
John 1:18, Acts 15:14

exhgoumenwn
Acts 15:12

exhgounto
Luke 24:35

1835

exhkonta
 hexekonta

exhkonta
Matt 13:8, Matt 13:23, Mark 4:8, Mark 4:20, Luke 24:13, 1 Ti 5:9, Rev 11:3, Rev 12:6

1836

exhV
 hexes

exhV
Luke 7:11, Luke 9:37, Acts 21:1, Acts 25:17, Acts 27:18

1837

exhceomai
 execheomai

exhchtai
1 Th 1:8

1838

exiV
 hexis

exin
Heb 5:14

1839

existhmi
 existemi

exestakenai
Acts 8:11

exesthmen
2 Cor 5:13

exesthsan
Mark 5:42, Luke 8:56, Luke 24:22, Acts 10:45, Acts 12:16

existanto
Matt 12:23, Mark 6:51, Luke 2:47, Acts 2:7, Acts 2:12, Acts 9:21

existasqai
Mark 2:12

existato
Acts 8:13

existwn
Acts 8:9

1840

exiscuw
 exischuo

exiscushte
Eph 3:18Next Page - 1841 (exodos) to 1850 (exousiazo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com