Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1841 (exodos) to 1850 (exousiazo)

Previous Page - 1831 (exerchomai) to 1840 (exischuo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1841

exodoV
 exodos

exodon
Luke 9:31, 2 Pe 1:15

exodou
Heb 11:22

1842

exoloqreuw
 exolothreuo

exoloqreuqhsetai
Acts 3:23

1843

exomologew
 exomologeo

exomologeisqe
Jam 5:16

exomologhsetai
Rom 14:11

exomologhshtai
Php 2:11

exomologhsomai
Rom 15:9, Rev 3:5

exomologoumai
Matt 11:25, Luke 10:21

exomologoumenoi
Matt 3:6, Mark 1:5, Acts 19:18

exwmologhsen
Luke 22:6

1844

exorkizw
 exorkizo

exorkizw
Matt 26:63

1845

exorkisthV
 exorkistes

exorkistwn
Acts 19:13

1846

exorussw
 exorusso

exoruxanteV
Mark 2:4, Gal 4:15

1847

exoudenow
 exoudenoo

exoudenwqh
Mark 9:12

1848

exouqenew
 exoutheneo

exouqeneiV
Rom 14:10

exouqeneite
1 Th 5:20

exouqeneitw
Rom 14:3

exouqenhqeiV
Acts 4:11

exouqenhmena
1 Cor 1:28

exouqenhmenoV
2 Cor 10:10

exouqenhmenouV
1 Cor 6:4

exouqenhsaV
Luke 23:11

exouqenhsate
Gal 4:14

exouqenhsh
1 Cor 16:11

exouqenountaV
Luke 18:9

1849

exousia
 exousia

exousiaiV
Rom 13:1, Eph 3:10, Titus 3:1

exousiai
Rom 13:1, Col 1:16, Rev 9:19

exousian
Matt 7:29, Matt 8:9, Matt 9:6, Matt 9:8, Matt 10:1, Matt 21:23, Mark 1:22, Mark 1:27, Mark 2:10, Mark 3:15, Mark 6:7, Mark 11:28, Mark 13:34, Luke 4:6, Luke 5:24, Luke 7:8, Luke 9:1, Luke 10:19, Luke 12:5, Luke 19:17, Luke 20:2, John 1:12, John 5:27, John 10:18, John 10:18, John 17:2, John 19:10, John 19:10, John 19:11, Acts 8:19, Acts 9:14, Acts 26:10, Rom 9:21, Rom 13:3, 1 Cor 7:37, 1 Cor 9:4, 1 Cor 9:5, 1 Cor 9:6, 1 Cor 11:10, 1 Cor 15:24, 2 Cor 13:10, 2 Th 3:9, Heb 13:10, Rev 2:26, Rev 9:3, Rev 11:6, Rev 11:6, Rev 13:2, Rev 13:4, Rev 13:12, Rev 14:18, Rev 16:9, Rev 17:12, Rev 17:13, Rev 18:1, Rev 20:6

exousiaV
Luke 12:11, Luke 23:7, Acts 26:12, Acts 26:18, 1 Cor 9:12, 2 Cor 10:8, Eph 1:21, Eph 2:2, Eph 6:12, Col 1:13, Col 2:10, Col 2:15

exousia
Matt 21:23, Matt 21:24, Matt 21:27, Matt 28:18, Mark 11:28, Mark 11:29, Mark 11:33, Luke 4:32, Luke 4:36, Luke 20:2, Luke 20:8, Luke 20:20, Luke 22:53, Acts 1:7, Acts 5:4, Rom 13:1, Rom 13:2, 1 Cor 8:9, 1 Cor 9:12, 1 Cor 9:18, Jude 1:25, Rev 6:8, Rev 9:3, Rev 9:10, Rev 12:10, Rev 13:5, Rev 13:7, Rev 22:14

exousin
Mark 16:18, 1 Cor 7:28

exousiwn
1 Pe 3:22

1850

exousiazw
 exousiazo

exousiazei
1 Cor 7:4, 1 Cor 7:4

exousiazonteV
Luke 22:25

exousiasqhsomai
1 Cor 6:12Next Page - 1851 (exoche) to 1860 (epaggelia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com