Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1861 (epaggello) to 1870 (epaischunomai)

Previous Page - 1851 (exoche) to 1860 (epaggelia)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1861

epaggellw
 epaggello

epaggeilamenon
Heb 11:11

epaggeilamenoV
Heb 6:13, Heb 10:23

epaggellomenaiV
1 Ti 2:10

epaggellomenoi
1 Ti 6:21, 2 Pe 2:19

ephggeilanto
Mark 14:11

ephggeilato
Acts 7:5, Titus 1:2, Jam 1:12, Jam 2:5, 1 Jo 2:25

ephggeltai
Rom 4:21, Gal 3:19, Heb 12:26

1862

epaggelma
 epaggelma

epaggelmata
2 Pe 1:4

epaggelma
2 Pe 3:13

1863

epagw
 epago

epagagein
Acts 5:28

epagonteV
2 Pe 2:1

epaxaV
2 Pe 2:5

1864

epagwnizomai
 epagonizomai

epagwnizesqai
Jude 1:3

1865

epaqroizw
 epathroizo

epaqroizomenwn
Luke 11:29

1866

EpainetoV
 Epainetos

epaineton
Rom 16:5

1867

epainew
 epaineo

epainesate
Rom 15:11

epainesw
1 Cor 11:22

epainw
1 Cor 11:2, 1 Cor 11:17, 1 Cor 11:22

ephnesen
Luke 16:8

1868

epainoV
 epainos

epainon
Rom 13:3, Eph 1:6, Eph 1:12, Eph 1:14, Php 1:11, 1 Pe 1:7, 1 Pe 2:14

epainoV
Rom 2:29, 1 Cor 4:5, 2 Cor 8:18, Php 4:8

1869

epairw
 epairo

epairetai
2 Cor 11:20

epairomenon
2 Cor 10:5

epairontaV
1 Ti 2:8

eparai
Luke 18:13

eparanteV
Matt 17:8, Acts 27:40

eparasa
Luke 11:27

eparaV
Luke 6:20, Luke 16:23, Luke 24:50, John 6:5

eparate
Luke 21:28, John 4:35

ephran
Acts 14:11, Acts 22:22

ephren
John 13:18, John 17:1, Acts 2:14

ephrqh
Acts 1:9

1870

epaiscunomai
 epaischunomai

epaiscunesqe
Rom 6:21

epaiscunetai
Heb 2:11, Heb 11:16

epaiscunqhsetai
Mark 8:38, Luke 9:26

epaiscunqhV
2 Ti 1:8

epaiscunqh
Mark 8:38, Luke 9:26

epaiscunomai
Rom 1:16, 2 Ti 1:12

ephscunqh
2 Ti 1:16Next Page - 1871 (epaiteo) to 1880 (epanerchomai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com