Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1871 (epaiteo) to 1880 (epanerchomai)

Previous Page - 1861 (epaggello) to 1870 (epaischunomai)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1871

epaitew
 epaiteo

epaitein
Luke 16:3

1872

epakolouqew
 epakoloutheo

epakolouqhshte
1 Pe 2:21

epakolouqountwn
Mark 16:20

epakolouqousin
1 Ti 5:24

ephkolouqhsen
1 Ti 5:10

1873

epakouw
 epakouo

ephkousa
2 Cor 6:2

1874

epakroaomai
 epakroaomai

ephkrownto
Acts 16:25

1875

epan
 epan

epan
Matt 2:8, Luke 11:22, Luke 11:34

1876

epanagkeV
 epanagkes

epanagkeV
Acts 15:28

1877

epanagw
 epanago

epanagagein
Luke 5:3

epanagage
Luke 5:4

epanagwn
Matt 21:18

1878

epanamimnhskw
 epanamimnesko

epanamimnhskwn
Rom 15:15

1879

epanapauomai
 epanapauomai

epanapauh
Rom 2:17

epanapausetai
Luke 10:6

1880

epanercomai
 epanerchomai

epanelqein
Luke 19:15

epanercesqai
Luke 10:35Next Page - 1881 (epanistamai) to 1890 (epaphrizo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com