Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1891 (Epaphroditos) to 1900 (epekeina)

Previous Page - 1881 (epanistamai) to 1890 (epaphrizo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1891

EpafroditoV
 Epaphroditos

epafroditon
Php 2:25

epafroditou
Php 4:18, Php 4:23

1892

epegeirw
 epegeiro

ephgeiran
Acts 13:50, Acts 14:2

1893

epei
 epei

epei
Matt 18:32, Matt 27:6, Mark 15:42, Luke 1:34, Luke 7:1, John 13:29, John 19:31, Rom 3:6, Rom 11:6, Rom 11:6, Rom 11:22, 1 Cor 5:10, 1 Cor 7:14, 1 Cor 14:12, 1 Cor 14:16, 1 Cor 15:29, 2 Cor 11:18, 2 Cor 13:3, Heb 2:14, Heb 4:6, Heb 5:2, Heb 5:11, Heb 6:13, Heb 9:17, Heb 9:26, Heb 10:2, Heb 11:11

1894

epeidh
 epeide

epeidh
Matt 21:46, Luke 11:6, Acts 13:46, Acts 14:12, Acts 15:24, 1 Cor 1:21, 1 Cor 1:22, 1 Cor 14:16, 1 Cor 15:21, 2 Cor 5:4, Php 2:26

1895

epeidhper
 epeideper

epeidhper
Luke 1:1

1896

epeidon
 epeidon

epeiden
Luke 1:25

epide
Acts 4:29

1897

epeiper
 epeiper

epeiper
Rom 3:30

1898

epeisagwgh
 epeisagoge

epeisagwgh
Heb 7:19

1899

epeita
 epeita

epeita
Mark 7:5, Luke 16:7, John 11:7, 1 Cor 12:28, 1 Cor 15:6, 1 Cor 15:7, 1 Cor 15:23, 1 Cor 15:46, Gal 1:18, Gal 1:21, Gal 2:1, 1 Th 4:17, Heb 7:2, Heb 7:27, Jam 3:17, Jam 4:14

1900

epekeina
 epekeina

epekeina
Acts 7:43Next Page - 1901 (epekteinomai) to 1910 (epibaino)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com