Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

191 (akouo) to 200 (akris)

Previous Page - 181 (akatastasia) to 190 (akoloutheo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

191

akouw
 akouo

akhkoamen
John 4:42, Acts 6:11, Acts 6:14, 1 Jo 1:1, 1 Jo 1:3, 1 Jo 1:5

akhkoasin
Rom 15:21

akhkoate
John 5:37, 1 Jo 4:3

akhkoa
Acts 9:13

akhkootaV
John 18:21

akohn
Matt 14:1, 2 Ti 4:3, 2 Ti 4:4

akouein
Matt 11:15, Matt 13:9, Matt 13:43, Matt 24:6, Mark 4:9, Mark 4:23, Mark 4:33, Mark 7:16, Mark 7:37, Luke 5:1, Luke 5:15, Luke 8:8, Luke 14:35, Luke 15:1, Luke 21:38, Luke 23:8, John 6:60, John 8:43, John 9:27, Acts 4:19, Acts 8:6, Acts 17:21, Rom 11:8, Rev 9:20

akoueiV
Matt 21:16, Matt 27:13, John 3:8, John 11:42

akouei
Matt 7:24, Matt 13:16, Luke 10:16, John 8:47, John 9:31, John 9:31, John 10:3, John 10:27, John 18:37, 1 Cor 14:2, 2 Cor 12:6, 1 Jo 4:5, 1 Jo 4:6, 1 Jo 4:6, 1 Jo 5:14, 1 Jo 5:15

akouetai
1 Cor 5:1

akouete
Matt 10:27, Matt 11:4, Matt 13:17, Matt 15:10, Matt 17:5, Mark 4:3, Mark 4:24, Mark 7:14, Mark 8:18, Mark 9:7, Luke 8:18, Luke 9:35, Luke 10:24, John 8:47, John 10:20, John 14:24, Acts 2:33, Acts 19:26, Gal 4:21, Php 1:30

akouetw
Matt 11:15, Matt 13:9, Matt 13:43, Mark 4:9, Mark 4:23, Mark 7:16, Luke 8:8, Luke 14:35

akoue
Mark 12:29

akouomen
Acts 2:8, Acts 2:11, 2 Th 3:11

akouontaV
Acts 5:5, Acts 5:11, Acts 10:44, Acts 17:8, Acts 26:29, 1 Ti 4:16

akouonta
Luke 2:46, Acts 13:48

akouonteV
Matt 13:13, Mark 4:12, Mark 4:18, Mark 6:2, Luke 2:47, Luke 4:28, Luke 8:10, Luke 8:12, Luke 8:21, Luke 11:28, Acts 7:54, Acts 9:7, Acts 9:21, Acts 18:8, Gal 1:23, Rev 1:3

akouonti
Rev 22:18

akouontoV
Matt 13:19, Luke 20:45

akouontwn
Luke 19:11, 2 Ti 2:14

akouousin
Matt 11:5, Matt 13:13, Mark 4:20, Mark 4:24, Luke 6:27, Luke 7:22, Luke 16:31, Eph 4:29

akousai
Matt 12:42, Matt 13:17, Luke 6:18, Luke 10:24, Luke 11:31, Acts 10:22, Acts 10:33, Acts 13:7, Acts 13:44, Acts 15:7, Acts 19:10, Acts 22:14, Acts 24:4, Acts 25:22, Acts 26:3, Acts 28:22, Jam 1:19

akousanteV
Matt 2:9, Matt 12:24, Matt 14:13, Matt 15:12, Matt 17:6, Matt 19:25, Matt 20:24, Matt 20:30, Matt 21:45, Matt 22:22, Matt 22:33, Matt 22:34, Matt 27:47, Mark 3:8, Mark 3:21, Mark 6:29, Mark 10:41, Mark 14:11, Mark 15:35, Mark 16:11, Luke 1:66, Luke 2:18, Luke 8:14, Luke 8:15, Luke 18:26, Luke 20:16, John 5:25, John 6:60, John 7:40, John 8:9, John 12:12, Acts 2:37, Acts 4:24, Acts 5:21, Acts 5:33, Acts 8:14, Acts 9:38, Acts 11:18, Acts 14:14, Acts 16:38, Acts 17:32, Acts 18:26, Acts 19:5, Acts 19:28, Acts 21:20, Acts 22:2, Acts 28:15, Eph 1:13, Col 1:4, Heb 3:16, Heb 12:19

akousantwn
John 1:40, Acts 4:4, Heb 2:3

akousasa
Mark 5:27, Mark 7:25

akousasin
Heb 4:2

akousaV
Matt 2:3, Matt 2:22, Matt 4:12, Matt 8:10, Matt 9:12, Matt 11:2, Matt 14:13, Matt 19:22, Matt 22:7, Mark 2:17, Mark 5:36, Mark 6:16, Mark 6:20, Mark 10:47, Mark 12:28, Luke 6:49, Luke 7:3, Luke 7:9, Luke 7:29, Luke 8:50, Luke 14:15, Luke 18:22, Luke 18:23, Luke 18:36, Luke 23:6, John 4:47, John 6:45, John 11:4, John 12:29, John 19:13, John 21:7, Acts 7:12, Acts 22:26, Acts 23:16, Acts 24:22, Eph 1:15

akousate
Matt 13:18, Matt 21:33, Luke 18:6, Acts 2:22, Acts 7:2, Acts 13:16, Acts 15:13, Acts 22:1, Jam 2:5

akousatwsan
Luke 16:29

akousatw
Rev 2:7, Rev 2:11, Rev 2:17, Rev 2:29, Rev 3:6, Rev 3:13, Rev 3:22, Rev 13:9

akousei
Matt 12:19

akousesqe
Acts 3:22, Acts 7:37

akousete
Matt 13:14, Acts 28:26

akoushte
Mark 13:7, Luke 21:9, Heb 3:7, Heb 3:15, Heb 4:7

akoush
Matt 10:14, Matt 18:15, Matt 18:16, John 7:51, John 12:47, John 16:13, Acts 3:23, Acts 25:22, 2 Ti 4:17, Rev 3:20

akousqeisin
Heb 2:1

akousqhsetai
Luke 12:3

akousqh
Matt 28:14, Rev 18:22, Rev 18:22, Rev 18:23

akousomeqa
Acts 17:32

akousontai
John 5:25, John 5:28, Acts 21:22, Acts 28:28

akousousin
John 10:16, Rom 10:14

akouswsin
Matt 13:15, Mark 4:15, Mark 4:16, Mark 6:11, Luke 8:13, Acts 28:27

akousw
Php 1:27

akouwn
Matt 7:26, Matt 13:20, Matt 13:22, Matt 13:23, Luke 6:47, Luke 10:16, Luke 19:48, John 3:29, John 5:24, Acts 5:5, Phm 1:5, Rev 22:8, Rev 22:17

akouwsin
Mark 4:12

akouw
Luke 9:9, Luke 16:2, John 5:30, 1 Cor 11:18, 3 Jo 1:4

hkouen
Mark 6:20, Mark 12:37, Luke 10:39, Acts 14:9, Acts 16:14

hkouon
Mark 6:55, Mark 11:14, Luke 16:14, Acts 2:6, Acts 10:46, Acts 15:12, Acts 22:22

hkousamen
Mark 14:58, Luke 4:23, Luke 22:71, John 12:34, Acts 4:20, Acts 15:24, Acts 19:2, Acts 21:12, Col 1:9, 2 Pe 1:18

hkousan
Matt 13:15, Matt 13:17, Mark 11:18, Luke 1:58, Luke 2:20, Luke 10:24, John 1:37, John 4:1, John 7:32, John 9:40, John 10:8, Acts 5:24, Acts 11:1, Acts 22:9, Acts 28:27, Rom 10:14, Rom 10:18, Rev 11:12

hkousaV
John 11:41, Acts 22:15, 2 Ti 1:13, 2 Ti 2:2, Rev 3:3

hkousate
Matt 5:21, Matt 5:27, Matt 5:33, Matt 5:38, Matt 5:43, Matt 26:65, Mark 14:64, Luke 7:22, John 9:27, John 14:28, Acts 1:4, Gal 1:13, Eph 3:2, Eph 4:21, Php 2:26, Php 4:9, Col 1:6, Col 1:23, Jam 5:11, 1 Jo 2:7, 1 Jo 2:18, 1 Jo 2:24, 1 Jo 2:24, 1 Jo 3:11, 2 Jo 1:6

hkousa
John 8:26, John 8:40, John 15:15, Acts 7:34, Acts 11:7, Acts 22:7, Acts 26:14, Rev 1:10, Rev 4:1, Rev 5:11, Rev 5:13, Rev 6:1, Rev 6:3, Rev 6:5, Rev 6:6, Rev 6:7, Rev 7:4, Rev 8:13, Rev 9:13, Rev 9:16, Rev 10:4, Rev 10:8, Rev 12:10, Rev 14:2, Rev 14:2, Rev 14:13, Rev 16:1, Rev 16:5, Rev 16:7, Rev 18:4, Rev 19:1, Rev 19:6, Rev 21:3, Rev 22:8

hkousen
Matt 14:1, Mark 6:14, Luke 1:41, Luke 9:7, Luke 15:25, John 3:32, John 9:35, John 11:6, John 11:20, John 11:29, John 12:18, John 19:8, Acts 8:30, Acts 9:4, Acts 24:24, 1 Cor 2:9, 2 Cor 12:4

hkousqh
Matt 2:18, Mark 2:1, John 9:32, Acts 11:22

192

akrasia
 akrasia

akrasian
1 Cor 7:5

akrasiaV
Matt 23:25

193

akrathV
 akrates

akrateiV
2 Ti 3:3

194

akratoV
 akratos

akratou
Rev 14:10

195

akribeia
 akribeia

akribeian
Acts 22:3

196

akribestatoV
 akribestatos

akribestathn
Acts 26:5

197

akribesteron
 akribesteron

akribesteron
Acts 18:26, Acts 23:15, Acts 23:20, Acts 24:22

198

akribow
 akriboo

hkribwsen
Matt 2:7, Matt 2:16

199

akribwV
 akribos

akribwV
Matt 2:8, Luke 1:3, Acts 18:25, Eph 5:15, 1 Th 5:2

200

akriV
 akris

akridaV
Mark 1:6

akrideV
Matt 3:4, Rev 9:3

akridwn
Rev 9:7Next Page - 201 (akroaterion) to 210 (akon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com