Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1901 (epekteinomai) to 1910 (epibaino)

Previous Page - 1891 (Epaphroditos) to 1900 (epekeina)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1901

epekteinomai
 epekteinomai

epekteinomenoV
Php 3:13

1902

ependuomai
 ependuomai

ependusasqai
2 Cor 5:2, 2 Cor 5:4

1903

ependuthV
 ependutes

ependuthn
John 21:7

1904

epercomai
 eperchomai

epeleusetai
Luke 1:35, Luke 21:35

epelqh
Acts 8:24, Acts 13:40

epelqontoV
Acts 1:8

epelqwn
Luke 11:22

epercomenaiV
Jam 5:1

epercomenoiV
Eph 2:7

epercomenwn
Luke 21:26

ephlqon
Acts 14:19

1905

eperwtaw
 eperotao

eperwtan
Luke 20:40

eperwtaV
John 18:21

eperwtatwsan
1 Cor 14:35

eperwthqeiV
Luke 17:20

eperwthsai
Matt 22:46, Mark 9:32, Mark 12:34

eperwthsaV
Acts 23:34

eperwthson
John 18:21

eperwthsw
Mark 11:29, Luke 6:9

eperwtwnta
Luke 2:46

eperwtwsin
Mark 7:5, Rom 10:20

ephrwta
Mark 5:9, Mark 8:5, Mark 8:23, Mark 8:27, Mark 9:33, Mark 10:17, Mark 14:61, Luke 23:9

ephrwthsan
Matt 12:10, Matt 16:1, Matt 17:10, Matt 22:23, Mark 10:2, Mark 10:10, Mark 12:18, Luke 20:21, Luke 20:27, Luke 21:7

ephrwthsen
Matt 22:35, Matt 22:41, Matt 27:11, Mark 9:16, Mark 9:21, Mark 12:28, Mark 14:60, Mark 15:2, Mark 15:4, Mark 15:44, Luke 8:30, Luke 9:18, Luke 18:18, Luke 18:40, Luke 23:3, Luke 23:6, John 18:7, Acts 5:27

ephrwtwn
Mark 7:17, Mark 9:11, Mark 9:28, Mark 13:3, Luke 3:10, Luke 3:14, Luke 8:9, Luke 22:64, Acts 1:6

1906

eperwthma
 eperotema

eperwthma
1 Pe 3:21

1907

epecw
 epecho

epeicen
Acts 3:5

epescen
Acts 19:22

epece
1 Ti 4:16

epeconteV
Php 2:16

epecwn
Luke 14:7

1908

ephreazw
 epereazo

ephreazonteV
1 Pe 3:16

ephreazontwn
Matt 5:44, Luke 6:28

1909

epi
 epi

epi
Matt 1:11, Matt 2:22, Matt 3:7, Matt 3:13, Matt 4:4, Matt 4:5, Matt 4:6, Matt 5:15, Matt 5:23, Matt 5:39, Matt 5:45, Matt 5:45, Matt 6:10, Matt 6:19, Matt 6:27, Matt 7:24, Matt 7:25, Matt 7:26, Matt 7:28, Matt 9:2, Matt 9:6, Matt 9:9, Matt 9:16, Matt 10:18, Matt 10:21, Matt 10:27, Matt 10:29, Matt 10:34, Matt 12:49, Matt 13:2, Matt 13:5, Matt 13:7, Matt 13:8, Matt 13:20, Matt 13:23, Matt 13:48, Matt 14:8, Matt 14:11, Matt 14:19, Matt 14:25, Matt 14:26, Matt 14:28, Matt 14:29, Matt 15:32, Matt 15:35, Matt 16:18, Matt 16:19, Matt 16:19, Matt 17:6, Matt 18:5, Matt 18:6, Matt 18:12, Matt 18:13, Matt 18:16, Matt 18:18, Matt 18:18, Matt 18:19, Matt 19:9, Matt 19:28, Matt 19:28, Matt 21:5, Matt 21:19, Matt 21:44, Matt 22:9, Matt 22:33, Matt 22:34, Matt 23:2, Matt 23:4, Matt 23:9, Matt 23:35, Matt 23:36, Matt 24:2, Matt 24:3, Matt 24:5, Matt 24:7, Matt 24:7, Matt 24:16, Matt 24:17, Matt 24:30, Matt 24:33, Matt 24:45, Matt 24:47, Matt 25:21, Matt 25:21, Matt 25:23, Matt 25:23, Matt 25:31, Matt 26:7, Matt 26:12, Matt 26:39, Matt 26:50, Matt 26:55, Matt 26:64, Matt 27:19, Matt 27:25, Matt 27:29, Matt 27:29, Matt 27:35, Matt 27:43, Matt 27:45, Matt 28:14, Matt 28:18, Mark 1:22, Mark 2:10, Mark 2:14, Mark 2:21, Mark 2:26, Mark 3:5, Mark 4:1, Mark 4:5, Mark 4:16, Mark 4:20, Mark 4:21, Mark 4:26, Mark 4:31, Mark 4:31, Mark 4:38, Mark 4:38, Mark 6:25, Mark 6:28, Mark 6:39, Mark 6:47, Mark 6:48, Mark 6:49, Mark 6:52, Mark 6:53, Mark 6:55, Mark 7:30, Mark 8:2, Mark 8:6, Mark 8:25, Mark 9:3, Mark 9:12, Mark 9:20, Mark 9:37, Mark 9:39, Mark 10:22, Mark 10:24, Mark 10:24, Mark 11:4, Mark 11:18, Mark 12:26, Mark 13:2, Mark 13:6, Mark 13:8, Mark 13:8, Mark 13:9, Mark 13:12, Mark 13:15, Mark 13:29, Mark 14:35, Mark 14:48, Mark 14:51, Mark 15:1, Mark 15:22, Mark 15:46, Mark 16:2, Mark 16:18, Luke 1:14, Luke 1:16, Luke 1:17, Luke 1:29, Luke 1:33, Luke 1:35, Luke 1:47, Luke 1:48, Luke 1:59, Luke 1:65, Luke 2:8, Luke 2:14, Luke 2:20, Luke 2:33, Luke 2:47, Luke 3:2, Luke 3:20, Luke 4:4, Luke 4:9, Luke 4:11, Luke 4:22, Luke 4:25, Luke 4:25, Luke 4:27, Luke 4:32, Luke 4:36, Luke 5:5, Luke 5:9, Luke 5:11, Luke 5:12, Luke 5:18, Luke 5:19, Luke 5:24, Luke 5:27, Luke 5:36, Luke 6:17, Luke 6:29, Luke 6:35, Luke 6:48, Luke 6:48, Luke 6:49, Luke 7:44, Luke 8:6, Luke 8:8, Luke 8:13, Luke 8:16, Luke 8:27, Luke 9:1, Luke 9:38, Luke 9:43, Luke 9:43, Luke 9:48, Luke 9:49, Luke 10:19, Luke 10:34, Luke 10:35, Luke 11:2, Luke 11:17, Luke 11:33, Luke 12:3, Luke 12:11, Luke 12:25, Luke 12:42, Luke 12:44, Luke 12:52, Luke 12:52, Luke 12:53, Luke 12:53, Luke 12:53, Luke 12:53, Luke 12:53, Luke 13:17, Luke 15:4, Luke 15:5, Luke 15:7, Luke 15:7, Luke 15:10, Luke 15:20, Luke 16:26, Luke 17:4, Luke 17:16, Luke 17:31, Luke 17:34, Luke 17:35, Luke 18:4, Luke 18:8, Luke 19:4, Luke 19:5, Luke 19:23, Luke 19:35, Luke 19:43, Luke 19:44, Luke 20:26, Luke 20:37, Luke 21:6, Luke 21:8, Luke 21:10, Luke 21:10, Luke 21:12, Luke 21:23, Luke 21:25, Luke 21:35, Luke 21:35, Luke 22:21, Luke 22:30, Luke 22:30, Luke 22:40, Luke 22:44, Luke 22:52, Luke 23:1, Luke 23:28, Luke 23:33, Luke 23:48, Luke 24:1, Luke 24:12, Luke 24:22, Luke 24:24, Luke 24:25, Luke 24:47, John 1:51, John 4:6, John 4:27, John 5:2, John 6:2, John 6:16, John 6:19, John 6:21, John 9:6, John 9:15, John 12:15, John 13:25, John 17:4, John 19:13, John 19:19, John 19:24, John 19:31, John 19:33, John 20:7, John 21:1, John 21:11, John 21:20, Acts 1:15, Acts 1:26, Acts 2:1, Acts 2:17, Acts 2:18, Acts 2:18, Acts 2:19, Acts 2:30, Acts 2:38, Acts 2:44, Acts 3:1, Acts 3:1, Acts 3:10, Acts 3:10, Acts 3:11, Acts 3:12, Acts 3:16, Acts 4:5, Acts 4:9, Acts 4:17, Acts 4:17, Acts 4:18, Acts 4:21, Acts 4:26, Acts 4:27, Acts 4:29, Acts 4:33, Acts 5:5, Acts 5:9, Acts 5:11, Acts 5:15, Acts 5:18, Acts 5:28, Acts 5:30, Acts 5:35, Acts 5:40, Acts 6:3, Acts 7:23, Acts 8:1, Acts 8:26, Acts 8:27, Acts 8:28, Acts 8:32, Acts 8:36, Acts 9:4, Acts 9:11, Acts 9:21, Acts 9:33, Acts 9:35, Acts 9:42, Acts 10:9, Acts 10:11, Acts 10:16, Acts 10:17, Acts 10:25, Acts 10:39, Acts 10:44, Acts 10:45, Acts 11:10, Acts 11:11, Acts 11:17, Acts 11:19, Acts 11:21, Acts 11:28, Acts 12:10, Acts 12:12, Acts 12:20, Acts 12:21, Acts 13:11, Acts 13:12, Acts 13:31, Acts 13:50, Acts 14:3, Acts 14:10, Acts 14:13, Acts 14:15, Acts 15:10, Acts 15:14, Acts 15:19, Acts 15:31, Acts 16:18, Acts 16:19, Acts 16:31, Acts 17:2, Acts 17:6, Acts 17:14, Acts 17:19, Acts 17:26, Acts 18:6, Acts 18:12, Acts 18:20, Acts 19:8, Acts 19:10, Acts 19:12, Acts 19:13, Acts 19:17, Acts 19:34, Acts 20:9, Acts 20:9, Acts 20:13, Acts 20:37, Acts 20:38, Acts 21:5, Acts 21:35, Acts 21:40, Acts 22:19, Acts 23:30, Acts 24:4, Acts 24:8, Acts 24:19, Acts 24:20, Acts 25:6, Acts 25:10, Acts 25:12, Acts 25:17, Acts 25:26, Acts 26:2, Acts 26:16, Acts 26:18, Acts 26:20, Acts 27:20, Acts 27:43, Acts 27:44, Acts 27:44, Acts 27:44, Acts 28:3, Acts 28:6, Rom 1:10, Rom 1:18, Rom 2:2, Rom 2:9, Rom 3:22, Rom 4:5, Rom 4:9, Rom 4:9, Rom 4:24, Rom 5:14, Rom 5:14, Rom 9:5, Rom 9:23, Rom 9:28, Rom 10:19, Rom 11:22, Rom 11:22, Rom 12:20, 1 Cor 1:4, 1 Cor 2:9, 1 Cor 3:12, 1 Cor 6:1, 1 Cor 6:1, 1 Cor 6:6, 1 Cor 7:5, 1 Cor 7:36, 1 Cor 8:5, 1 Cor 8:11, 1 Cor 11:10, 1 Cor 11:20, 1 Cor 13:6, 1 Cor 14:16, 1 Cor 14:23, 1 Cor 14:25, 1 Cor 16:17, 2 Cor 1:4, 2 Cor 1:9, 2 Cor 1:23, 2 Cor 2:3, 2 Cor 3:13, 2 Cor 3:14, 2 Cor 3:15, 2 Cor 7:4, 2 Cor 7:13, 2 Cor 7:13, 2 Cor 7:14, 2 Cor 9:13, 2 Cor 9:15, 2 Cor 10:2, 2 Cor 12:21, 2 Cor 13:1, Gal 3:13, Gal 3:16, Gal 4:9, Gal 6:16, Eph 1:10, Eph 1:16, Eph 2:10, Eph 2:20, Eph 3:15, Eph 4:6, Eph 4:26, Eph 5:6, Eph 6:3, Eph 6:16, Php 1:3, Php 1:5, Php 2:17, Php 2:27, Php 3:9, Php 3:14, Col 1:16, Col 1:20, Col 3:2, Col 3:5, Col 3:6, Col 3:14, 1 Th 1:2, 1 Th 3:7, 1 Th 3:9, 1 Th 4:7, 2 Th 2:4, 1 Ti 1:18, 1 Ti 4:10, 1 Ti 5:5, 1 Ti 5:19, 1 Ti 6:13, 1 Ti 6:17, 2 Ti 2:14, 2 Ti 2:16, 2 Ti 3:9, 2 Ti 3:13, 2 Ti 4:4, Phm 1:4, Phm 1:7, Heb 2:7, Heb 3:6, Heb 6:1, Heb 6:1, Heb 8:1, Heb 8:4, Heb 8:6, Heb 8:8, Heb 8:8, Heb 8:10, Heb 9:10, Heb 9:15, Heb 9:17, Heb 9:26, Heb 10:16, Heb 10:16, Heb 10:21, Heb 10:28, Heb 11:4, Heb 11:13, Heb 11:21, Heb 11:30, Heb 12:10, Heb 12:25, Jam 2:3, Jam 2:21, Jam 5:1, Jam 5:5, Jam 5:17, 1 Pe 1:13, 1 Pe 2:24, 1 Pe 2:25, 1 Pe 3:5, 1 Pe 3:12, 1 Pe 3:12, 2 Pe 2:22, 3 Jo 1:10, Rev 1:20, Rev 2:17, Rev 2:26, Rev 3:3, Rev 3:3, Rev 3:10, Rev 3:10, Rev 3:20, Rev 4:2, Rev 4:4, Rev 4:4, Rev 4:9, Rev 4:10, Rev 5:1, Rev 5:1, Rev 5:3, Rev 5:7, Rev 5:10, Rev 5:13, Rev 5:13, Rev 6:8, Rev 6:10, Rev 6:16, Rev 7:1, Rev 7:1, Rev 7:1, Rev 7:1, Rev 7:3, Rev 7:10, Rev 7:11, Rev 7:15, Rev 7:17, Rev 8:3, Rev 8:3, Rev 8:10, Rev 8:10, Rev 8:13, Rev 9:4, Rev 9:7, Rev 9:14, Rev 10:1, Rev 10:2, Rev 10:2, Rev 10:5, Rev 10:5, Rev 10:8, Rev 10:8, Rev 10:11, Rev 11:6, Rev 11:8, Rev 11:10, Rev 11:10, Rev 11:11, Rev 11:11, Rev 11:16, Rev 11:16, Rev 12:1, Rev 12:3, Rev 12:17, Rev 13:1, Rev 13:1, Rev 13:1, Rev 13:7, Rev 13:8, Rev 13:14, Rev 13:14, Rev 13:16, Rev 13:16, Rev 14:1, Rev 14:1, Rev 14:6, Rev 14:9, Rev 14:9, Rev 14:14, Rev 14:14, Rev 14:15, Rev 14:16, Rev 14:16, Rev 14:18, Rev 15:2, Rev 16:2, Rev 16:8, Rev 16:9, Rev 16:10, Rev 16:12, Rev 16:14, Rev 16:18, Rev 16:21, Rev 17:1, Rev 17:3, Rev 17:5, Rev 17:8, Rev 17:8, Rev 17:16, Rev 17:18, Rev 18:17, Rev 18:19, Rev 18:24, Rev 19:4, Rev 19:12, Rev 19:16, Rev 19:16, Rev 19:19, Rev 19:21, Rev 20:1, Rev 20:4, Rev 20:4, Rev 20:6, Rev 20:9, Rev 21:5, Rev 21:12, Rev 21:16, Rev 22:4, Rev 22:14, Rev 22:16

ep
Matt 3:16, Matt 4:4, Matt 9:18, Matt 10:13, Matt 12:18, Matt 13:14, Matt 14:14, Matt 18:13, Matt 18:26, Matt 18:29, Matt 21:19, Matt 25:20, Matt 25:22, Matt 27:27, Mark 1:10, Mark 5:21, Mark 5:33, Mark 6:34, Mark 8:4, Mark 9:13, Mark 10:11, Mark 10:16, Mark 11:7, Mark 11:13, Mark 12:14, Mark 12:17, Mark 12:32, Mark 14:46, Mark 15:24, Luke 1:12, Luke 2:25, Luke 2:40, Luke 3:2, Luke 3:22, Luke 4:4, Luke 4:18, Luke 4:25, Luke 7:13, Luke 9:5, Luke 9:62, Luke 10:6, Luke 12:58, Luke 14:31, Luke 18:7, Luke 19:27, Luke 19:41, Luke 20:18, Luke 20:19, Luke 20:21, Luke 22:52, Luke 22:53, Luke 22:59, Luke 23:28, Luke 23:38, John 1:32, John 1:33, John 3:36, John 7:30, John 7:44, John 8:7, John 8:59, John 11:38, John 12:14, John 12:16, John 13:18, John 18:4, Acts 2:26, Acts 4:27, Acts 7:10, Acts 7:54, Acts 7:57, Acts 8:2, Acts 8:16, Acts 8:17, Acts 8:24, Acts 9:17, Acts 10:10, Acts 10:11, Acts 10:34, Acts 11:15, Acts 13:11, Acts 13:51, Acts 15:17, Acts 19:6, Acts 19:16, Acts 21:24, Acts 21:27, Acts 21:32, Acts 25:9, Acts 26:6, Acts 28:14, Rom 4:18, Rom 5:2, Rom 8:20, Rom 9:33, Rom 10:11, Rom 10:19, Rom 15:3, Rom 15:12, Rom 15:20, 1 Cor 9:10, 1 Cor 9:10, 2 Cor 9:6, 2 Cor 9:6, 2 Cor 12:9, Gal 5:13, Gal 6:16, 1 Th 2:16, 2 Th 2:1, 1 Ti 1:16, Titus 1:2, Heb 1:1, Heb 2:13, Heb 6:7, Heb 7:11, Jam 5:7, Jam 5:14, 1 Pe 1:20, 1 Pe 2:6, 1 Pe 5:7, 2 Pe 3:3, 1 Jo 3:3, Rev 1:7, Rev 1:17, Rev 3:12, Rev 6:2, Rev 6:4, Rev 6:5, Rev 7:15, Rev 7:16, Rev 9:17, Rev 11:10, Rev 11:11, Rev 17:9, Rev 18:9, Rev 18:11, Rev 18:20, Rev 19:11, Rev 19:18, Rev 20:4, Rev 20:11, Rev 21:10, Rev 22:18

ef
Matt 9:15, Matt 11:29, Matt 12:26, Matt 12:28, Matt 21:44, Matt 23:35, Matt 25:40, Matt 25:45, Matt 26:50, Matt 27:25, Mark 2:4, Mark 3:24, Mark 3:25, Mark 3:26, Mark 9:22, Mark 11:2, Mark 15:33, Luke 4:29, Luke 5:25, Luke 10:6, Luke 10:9, Luke 10:11, Luke 11:17, Luke 11:18, Luke 11:20, Luke 11:22, Luke 12:14, Luke 12:53, Luke 13:4, Luke 18:9, Luke 19:14, Luke 19:30, Luke 20:18, Luke 21:12, Luke 21:34, Luke 23:28, Luke 23:30, Luke 23:44, Luke 24:49, John 1:33, Acts 1:8, Acts 1:21, Acts 2:3, Acts 4:22, Acts 5:11, Acts 5:28, Acts 7:11, Acts 7:27, Acts 11:15, Acts 11:28, Acts 13:40, Acts 15:17, Acts 20:11, Acts 21:23, Acts 25:26, Rom 5:12, Rom 6:21, Rom 7:1, Rom 11:13, Rom 16:19, 1 Cor 7:39, 2 Cor 1:9, 2 Cor 7:7, 2 Cor 9:14, Gal 3:16, Gal 4:1, Eph 2:7, Php 3:12, Php 4:10, 1 Th 3:7, 2 Th 1:10, 2 Th 3:4, Titus 3:6, Heb 7:13, Jam 2:7, 1 Pe 4:14, 2 Pe 1:13, Rev 2:24, Rev 6:16, Rev 9:11, Rev 19:14

1910

epibainw
 epibaino

epebhmen
Acts 21:6

epebhn
Acts 20:18

epibanteV
Acts 21:2, Acts 27:2

epibaV
Acts 25:1

epibebhkwV
Matt 21:5Next Page - 1911 (epiballo) to 1920 (epiginomai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com