Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1911 (epiballo) to 1920 (epiginomai)

Previous Page - 1901 (epekteinomai) to 1910 (epibaino)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1911

epiballw
 epiballo

epebalen
John 7:30, John 7:44, Acts 12:1

epeballen
Mark 4:37

epebalon
Matt 26:50, Mark 11:7, Mark 14:46, Acts 4:3, Acts 5:18, Acts 21:27

epibalein
Luke 20:19

epiballei
Matt 9:16, Luke 5:36

epiballon
Luke 15:12

epibalousin
Luke 21:12

epibalwn
Mark 14:72, Luke 9:62

epibalw
1 Cor 7:35

1912

epibarew
 epibareo

epibarhsai
1 Th 2:9, 2 Th 3:8

epibarw
2 Cor 2:5

1913

epibibazw
 epibibazo

epebibasan
Luke 19:35

epibibasanteV
Acts 23:24

epibibasaV
Luke 10:34

1914

epiblepw
 epiblepo

epebleyen
Luke 1:48

epibleyhte
Jam 2:3

epibleyon
Luke 9:38

1915

epiblhma
 epiblema

epiblhma
Matt 9:16, Mark 2:21, Luke 5:36, Luke 5:36

1916

epiboaw
 epiboao

epibownteV
Acts 25:24

1917

epiboulh
 epiboule

epiboulaiV
Acts 20:19

epiboulhV
Acts 20:3, Acts 23:30

epiboulh
Acts 9:24

1918

epigambreuw
 epigambreuo

epigambreusei
Matt 22:24

1919

epigeioV
 epigeios

epigeia
John 3:12, 1 Cor 15:40, Php 3:19

epigeioV
2 Cor 5:1, Jam 3:15

epigeiwn
1 Cor 15:40, Php 2:10

1920

epiginomai
 epiginomai

epigenomenou
Acts 28:13Next Page - 1921 (epiginosko) to 1930 (epidiorthoo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com