Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1921 (epiginosko) to 1930 (epidiorthoo)

Previous Page - 1911 (epiballo) to 1920 (epiginomai)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1921

epiginwskw
 epiginosko

epeginwskon
Acts 3:10, Acts 4:13, Acts 27:39

epegnwkenai
2 Pe 2:21

epegnwkosin
1 Ti 4:3

epegnwsan
Matt 17:12, Mark 6:33, Luke 1:22, Luke 24:31, Acts 28:1

epegnwsqhn
1 Cor 13:12

epegnwte
2 Cor 1:14, Col 1:6

epiginwskeiV
Acts 25:10

epiginwskei
Matt 11:27, Matt 11:27

epiginwskete
1 Cor 16:18, 2 Cor 1:13, 2 Cor 13:5

epiginwsketw
1 Cor 14:37

epiginwskomenoi
2 Cor 6:9

epignonteV
Matt 14:35, Mark 6:54, Acts 9:30, Rom 1:32

epignontwn
Acts 19:34

epignousa
Luke 7:37, Acts 12:14

epignousin
2 Pe 2:21

epignouV
Mark 2:8, Mark 5:30, Luke 5:22, Luke 23:7, Acts 22:29

epignwnai
Luke 24:16, Acts 24:8

epignwsesqe
Matt 7:16, Matt 7:20, 2 Cor 1:13

epignwsomai
1 Cor 13:12

epignwV
Luke 1:4

epignw
Acts 22:24

1922

epignwsiV
 epignosis

epignwsei
Rom 1:28, Eph 1:17, Php 1:9, Phm 1:6, 2 Pe 1:2, 2 Pe 2:20

epignwsewV
Eph 4:13, 2 Pe 1:3

epignwsin
Rom 10:2, Col 1:9, Col 1:10, Col 2:2, Col 3:10, 1 Ti 2:4, 2 Ti 2:25, 2 Ti 3:7, Titus 1:1, Heb 10:26, 2 Pe 1:8

epignwsiV
Rom 3:20

1923

epigrafh
 epigraphe

epigrafhn
Luke 20:24

epigrafh
Matt 22:20, Mark 12:16, Mark 15:26, Luke 23:38

1924

epigrafw
 epigrapho

epegegrapto
Acts 17:23

epigegrammena
Rev 21:12

epigegrammenh
Mark 15:26

epigrayw
Heb 8:10, Heb 10:16

1925

epideiknumi
 epideiknumi

epedeixen
Luke 24:40

epideiknumenai
Acts 9:39

epideiknuV
Acts 18:28

epideixai
Matt 16:1, Matt 24:1, Heb 6:17

epideixate
Matt 22:19, Luke 17:14, Luke 20:24

1926

epidecomai
 epidechomai

epidecetai
3 Jo 1:9, 3 Jo 1:10

1927

epidhmew
 epidemeo

epidhmounteV
Acts 2:10, Acts 17:21

1928

epidiatassomai
 epidiatassomai

epidiatassetai
Gal 3:15

1929

epididwmi
 epididomi

epedidou
Luke 24:30

epedoqh
Luke 4:17

epedwkan
Luke 24:42, Acts 15:30

epidonteV
Acts 27:15

epidwsei
Matt 7:9, Matt 7:10, Luke 11:11, Luke 11:11, Luke 11:12

epidwsw
John 13:26

1930

epidiorqow
 epidiorthoo

epidiorqwsh
Titus 1:5Next Page - 1931 (epiduo) to 1940 (epikathizo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com