Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1931 (epiduo) to 1940 (epikathizo)

Previous Page - 1921 (epiginosko) to 1930 (epidiorthoo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1931

epiduw
 epiduo

epiduetw
Eph 4:26

1932

epieikeia
 epieikeia

epieikeiaV
2 Cor 10:1

epieikeia
Acts 24:4

epieikeiV
Titus 3:2

1933

epieikhV
 epieikes

epieikesin
1 Pe 2:18

epieikeV
Php 4:5

epieikhV
Jam 3:17

epieikh
1 Ti 3:3

1934

epizhtew
 epizeteo

epezhthsen
Acts 13:7

epizhteite
Acts 19:39

epizhtei
Matt 6:32, Matt 12:39, Matt 16:4, Mark 8:12, Luke 11:29, Luke 12:30, Rom 11:7

epizhthsaV
Acts 12:19

epizhtoumen
Heb 13:14

epizhtousin
Heb 11:14

epizhtw
Php 4:17, Php 4:17

1935

epiqanatioV
 epithanatios

epiqanatiouV
1 Cor 4:9

1936

epiqesiV
 epithesis

epiqesewV
Acts 8:18, 1 Ti 4:14, 2 Ti 1:6, Heb 6:2

1937

epiqumew
 epithumeo

epequmei
Luke 15:16

epequmhsan
Matt 13:17, 1 Cor 10:6

epequmhsa
Luke 22:15, Acts 20:33

epiqumeite
Jam 4:2

epiqumei
Gal 5:17, 1 Ti 3:1

epiqumhsai
Matt 5:28

epiqumhseiV
Rom 7:7, Rom 13:9

epiqumhsete
Luke 17:22

epiqumhsousin
Rev 9:6

epiqumoumen
Heb 6:11

epiqumousin
1 Pe 1:12

epiqumwn
Luke 16:21

1938

epiqumhthV
 epithumetes

epiqumhtaV
1 Cor 10:6

1939

epiqumia
 epithumia

epiqumiaiV
Rom 1:24, Rom 6:12, Gal 5:24, Eph 2:3, 2 Ti 3:6, Titus 3:3, 1 Pe 1:14, 1 Pe 4:2, 1 Pe 4:3, 2 Pe 2:18

epiqumiai
Mark 4:19

epiqumian
Rom 7:7, Rom 7:8, Gal 5:16, Php 1:23, Col 3:5

epiqumiaV
John 8:44, Rom 13:14, Eph 4:22, 1 Th 4:5, 1 Ti 6:9, 2 Ti 2:22, 2 Ti 4:3, Titus 2:12, Jam 1:14, 2 Pe 3:3, Jude 1:16, Jude 1:18, Rev 18:14

epiqumia
Luke 22:15, 1 Th 2:17, Jam 1:15, 2 Pe 1:4, 2 Pe 2:10, 1 Jo 2:16, 1 Jo 2:16, 1 Jo 2:17

epiqumiwn
1 Pe 2:11

1940

epikaqizw
 epikathizo

epekaqisen
Matt 21:7Next Page - 1941 (epikaleomai) to 1950 (epilanthanomai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com