Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1941 (epikaleomai) to 1950 (epilanthanomai)

Previous Page - 1931 (epiduo) to 1940 (epikathizo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1941

epikaleomai
 epikaleomai

epekeklhto
Acts 26:32

epeklhqh
Acts 1:23

epikaleisqai
Heb 11:16

epikaleisqe
1 Pe 1:17

epikaleitai
Acts 10:5, Acts 10:32

epikalesamenoV
Acts 22:16

epikalesamenou
Acts 25:21, Acts 25:25

epikalesasqai
Acts 28:19

epikaleshtai
Acts 2:21, Rom 10:13

epikalesontai
Rom 10:14

epikaloumai
Acts 25:11, 2 Cor 1:23

epikaloumenoiV
1 Cor 1:2

epikaloumenon
Luke 22:3, Acts 7:59, Acts 11:13, Acts 15:22

epikaloumenoV
Acts 10:18

epikaloumenouV
Acts 9:14, Acts 9:21, Rom 10:12

epikaloumenou
Acts 12:12

epikaloumenwn
2 Ti 2:22

epikeklhsai
Acts 25:12

epikeklhtai
Acts 15:17

epiklhqeiV
Matt 10:3, Acts 4:36

epiklhqenta
Acts 12:25

epiklhqen
Jam 2:7

1942

epikaluma
 epikaluma

epikalumma
1 Pe 2:16

1943

epikaluptw
 epikalupto

epekalufqhsan
Rom 4:7

1944

epikataratoV
 epikataratos

epikataratoi
John 7:49

epikataratoV
Gal 3:10, Gal 3:13

1945

epikeimai
 epikeimai

epekeinto
Luke 23:23

epekeito
John 11:38

epikeimena
Heb 9:10

epikeimenon
John 21:9

epikeimenou
Acts 27:20

epikeisqai
Luke 5:1

epikeitai
1 Cor 9:16

1946

EpikoureioV
 Epikoureios

epikoureiwn
Acts 17:18

1947

epikouria
 epikouria

epikouriaV
Acts 26:22

1948

epikrinw
 epikrino

epekrinen
Luke 23:24

1949

epilambanomai
 epilambanomai

epelabeto
Matt 14:31, Acts 21:33

epilabesqai
Luke 20:26

epilabomenoi
Luke 23:26, Acts 16:19, Acts 17:19, Acts 18:17, Acts 21:30

epilabomenoV
Mark 8:23, Luke 9:47, Luke 14:4, Acts 9:27, Acts 23:19

epilabomenou
Heb 8:9

epilabou
1 Ti 6:12

epilabwntai
Luke 20:20, 1 Ti 6:19

epilambanetai
Heb 2:16, Heb 2:16

1950

epilanqanomai
 epilanthanomai

epelaqeto
Jam 1:24

epelaqonto
Matt 16:5, Mark 8:14

epilaqesqai
Heb 6:10

epilanqanesqe
Heb 13:2, Heb 13:16

epilanqanomenoV
Php 3:13

epilelhsmenon
Luke 12:6Next Page - 1951 (epilegomai) to 1960 (epimelos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com