Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1951 (epilegomai) to 1960 (epimelos)

Previous Page - 1941 (epikaleomai) to 1950 (epilanthanomai)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1951

epilegomai
 epilegomai

epilegomenh
John 5:2

epilexamenoV
Acts 15:40

1952

epileipw
 epileipo

epileiyei
Heb 11:32

1953

epilhsmonh
 epilesmone

epilhsmonhV
Jam 1:25

1954

epiloipoV
 epiloipos

epiloipon
1 Pe 4:2

1955

epilusiV
 epilusis

epilusewV
2 Pe 1:20

1956

epiluw
 epiluo

epeluen
Mark 4:34

epiluqhsetai
Acts 19:39

1957

epimarturew
 epimartureo

epimarturwn
1 Pe 5:12

1958

epimeleia
 epimeleia

epimeleiaV
Acts 27:3

1959

epimeleomai
 epimeleomai

epemelhqh
Luke 10:34

epimelhqhti
Luke 10:35

epimelhsetai
1 Ti 3:5

1960

epimelwV
 epimelos

epimelwV
Luke 15:8Next Page - 1961 (epimeno) to 1970 (epipnigo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com