Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1961 (epimeno) to 1970 (epipnigo)

Previous Page - 1951 (epilegomai) to 1960 (epimelos)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1961

epimenw
 epimeno

epemeinamen
Acts 21:4, Acts 28:12

epemeina
Gal 1:18

epemenen
Acts 12:16

epemenon
John 8:7

epimeinai
Acts 10:48, Acts 15:34, Acts 28:14, 1 Cor 16:7

epimeinhV
Rom 11:22

epimeinwsin
Rom 11:23

epimenein
Acts 13:43, Php 1:24

epimenete
Col 1:23

epimene
1 Ti 4:16

epimenontwn
Acts 21:10

epimenoumen
Rom 6:1

epimenw
1 Cor 16:8

1962

epineuw
 epineuo

epeneusen
Acts 18:20

1963

epinoia
 epinoia

epinoia
Acts 8:22

1964

epiorkew
 epiorkeo

epiorkhseiV
Matt 5:33

1965

epiorkoV
 epiorkos

epiorkoiV
1 Ti 1:10

1966

epiousa
 epiousa

epioush
Acts 7:26, Acts 16:11, Acts 20:15, Acts 21:18, Acts 23:11

1967

epiousioV
 epiousios

epiousion
Matt 6:11, Luke 11:3

1968

epipiptw
 epipipto

epepesen
Luke 1:12, Luke 15:20, Acts 10:10, Acts 10:44, Acts 11:15, Acts 13:11, Acts 19:17, Acts 20:10

epepeson
Rom 15:3

epipeptwkoV
Acts 8:16

epipesonteV
Acts 20:37

epipeswn
John 13:25

epipiptein
Mark 3:10

1969

epiplhssw
 epiplesso

epiplhxhV
1 Ti 5:1Next Page - 1971 (epipotheo) to 1980 (episkeptomai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com