Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1971 (epipotheo) to 1980 (episkeptomai)

Previous Page - 1961 (epimeno) to 1970 (epipnigo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1971

epipoqew
 epipotheo

epipoqei
Jam 4:5

epipoqhsate
1 Pe 2:2

epipoqounteV
2 Cor 5:2, 1 Th 3:6

epipoqountwn
2 Cor 9:14

epipoqwn
Php 2:26, 2 Ti 1:4

epipoqw
Rom 1:11, Php 1:8

1972

epipoqhsiV
 epipothesis

epipoqhsin
2 Cor 7:7, 2 Cor 7:11

1973

epipoqhtoV
 epipothetos

epipoqhtoi
Php 4:1

1974

epipoqia
 epipothia

epipoqian
Rom 15:23

1975

epiporeuomai
 epiporeuomai

epiporeuomenwn
Luke 8:4

1976

epirrhaptw
 epirrhapto

epirraptei
Mark 2:21

1977

epirrhiptw
 epirrhipto

epirriyanteV
Luke 19:35, 1 Pe 5:7

1978

epishmoV
 episemos

epishmoi
Rom 16:7

epishmon
Matt 27:16

1979

episitismoV
 episitismos

episitismon
Luke 9:12

1980

episkeptomai
 episkeptomai

epeskeyasqe
Matt 25:36, Matt 25:43

epeskeyato
Luke 1:68, Luke 1:78, Luke 7:16, Acts 15:14

episkeptesqai
Jam 1:27

episkepth
Heb 2:6

episkeyasqai
Acts 7:23

episkeyasqe
Acts 6:3

episkeywmeqa
Acts 15:36Next Page - 1981 (episkenoo) to 1990 (epistemon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com